Acht voor Ruimte
Een samenhangende set van 8 voorstellen voor investeren in kennis voor hoogwaardig ruimtegebruik in het kader van van BSIK (v/h ICES/KIS).
 
Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat (ARK)
De vier ministeries VROM, V&W, LNV en EZ, en de koepelorganisaties van de provincies (IPO), de gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW), werken samen aan een inventarisatie van de verschillende adaptatiemogelijkheden voor de sectoren water, ruimtelijke inrichting, landbouw, energie & transport, ecosystemen, gezondheidsaspecten en cross-sectorele aspecten.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
Verantwoordelijke . Ministerie van V&W
Verantwoordelijke . Ministerie van EZ
Verantwoordelijke . Ministerie van LNV
Verantwoordelijke . IPO Interprovinciaal Overleg
Verantwoordelijke . VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verantwoordelijke . IPO Interprovinciaal Overleg
 
Connected Cities
Verschillende kennisinstituten wisselen bij dit door de EU ondersteunde project hun kennis en ervaringen uit op het gebied van duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Het resultaat is een boeiende en internationale kijk op verkeer en vervoer in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling.
 
De Nieuwe Kaart van Nederland
Een landsdekkende inventarisatie van nieuwe plannen en projecten voor wonen, werken, infrastructuur en natuur.
Projectleider . De Nieuwe Kaart van Nederland
Verantwoordelijke . De Nieuwe kaart van Nederland (Nirov)
 
De Oude Kaart van Nederland
 
De Uitweg
Project gericht op het vinden van een oplossing voor het fileprobleem tussen Almere/’t Gooi en Amsterdam/Schiphol én zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied behouden blijft.
Verantwoordelijke . Projectbureau De Uitweg
 
DURP Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen
Het project Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VROM, lokale overheden en andere partners. Het doel ervan is het gebruik van digitale ruimtelijke plannen te bevorderen.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
Gebiedspilots Ruimtelijke Ordening Ondergrond
Door middel van gebiedspilots wil VROM het bewustzijn van een goede ruimtelijke ordening van de ondergrond bevorderen.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
Handreiking Plannen met de ondergrond
Project dat wil bevorderen dat kennis over de ondergrond een zwaarder accent krijgt in de besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. Het project ontwikkelt daarom een handreiking ‘plannen met de ondergrond’ voor overheden.
Het project richt zich op de verdere ontwikkeling van de website ‘RuimtexMilieu’. Dit is een digitale uitwerking van de (samen met het stadsgewest Haaglanden) ontwikkelde handreiking Milieu in Ruimtelijke Plannen (MIRUP).
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
Hart van de Heuvelrug
Het Hart van de Heuvelrug is een natuurgebied, gelegen tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Het gebied is erg versnipperd en staat onder grote druk door de behoefte aan woningbouw en kantoorlocaties. Daarnaast ontstaat ruimte in het gebied door het beschikbaar komen van terreinen van Defensie en zorginstellingen. De ambitie is om een tweetal groene ecologische zones te creëren, waarbij tevens ruimte komt voor wonen, werken en recreëren.
 
Het Groene Hart in 2050
Mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart tussen nu en 2050. Het Visions Groene Hart project werd uitgevoerd in de periode 1 maart 1998 tot 1 maart 2001 en was onderdeel van het internationale project for a sustainable Europe.
Verantwoordelijke . RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (VWS)
 
Klimaat voor Ruimte
Klimaat voor Ruimte is een publiek-privaat kennisprogramma; een samenhangend pakket van projecten dat thematisch op een samenhangende wijze is opgezet. Het programma heeft als doel om zowel de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven als de wetenschap uit te rusten met een hoogwaardige en bruikbare kennisinfrastructuur. Het geboden kennisinstrumentarium is toegesneden op de relatie tussen klimaat en ruimtegebruik.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
Krachtigestad.nl
Krachtigestad.nl is een onderzoeksproject van The Maze Corporation. Voor het Ministerie van VROM (DGR) ondersteunt The Maze Corporation een onderzoek naar interne digitale kennisuitwisseling binnen de directie VOS, waar als pilot het krachtige stedenbeleid uit de Nota Ruimte centraal staat.
Verantwoordelijke . The Maze Corporation
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
LUTTER
Land Use and Transportation Research: Policies for the City of Tomorrow. A research project funded by European Commission DG Research under the 5th Framework Programme. The LUTR cluster links several different projects in the area of sustainable urban mobility, including land use, transportation, and the environment. The common objectyive is to develop strategic approaches and methodologies in urban planning that all contribute to the promotion of sustainable urban development.
Verantwoordelijke . DG Research (EU)
 
Mooi Nederland
Het kabinet wil een betere samenhang tussen ruimtelijke ordening, natuur en landschap, infrastructuur en energieverbruik. VROM draagt daartoe bij door de verrommeling van het landschap tegen te gaan, Nederland klimaatbestendiger te maken en ingewikkelde ruimtevraagstukken zoals de toekomstige ontwikkeling van Schiphol op te lossen.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
NederLandBovenWater. Programma gebiedsontwikkeling 2007-2009
NederLandBovenWater is een programma van en voor mensen die geraakt zijn door gebiedsontwikkeling. Het gaat om een nieuwe manier van werken, waarmee onze ruimte een stuk aantrekkelijker kan worden ingericht. Zodanig, dat het ruimtegebruik aansluit bij actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals krimp van de bevolking, behoefte aan economische groei en de gevolgen van klimaatverandering. Gebiedsontwikkeling kan zo dienen als voertuig voor duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Om dat te bereiken worden praktijkervaringen gedeeld en toegankelijk gemaakt. Wat zijn succesfactoren, welke condities zijn bepalend en draagt het project bij aan ruimtelijke kwaliteit?
Verantwoordelijke . Habiforum
Verantwoordelijke . Nirov
 
Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)
Het rijksproject Nieuwe Sleutelprojecten is in 1997 van start gegaan. Hierin werken vijf ministeries samen, gecoördineerd door het ministerie van VROM.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
 
Nirov-programma Gebiedsontwikkeling
Per 1 februari 2007 is het Nirov gestart met het meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling. Het programma Ontwikkelingsplanologie heeft drie jaar gelopen en is overgegaan in dit nieuwe programma. In het programma Gebiedsontwikkeling streeft het Nirov naar verbreding, verlenging en verdieping van gebiedsontwikkeling.
Verantwoordelijke . Nirov
 
Omgevingsplan Zeeland
Verantwoordelijke . Provincie Zeeland
 
Ontwerplab Krimp
'Ontwerplab Krimp' is een initiatief van de BNA en studiestichtingen Stagg, Staro en Stawon en wordt georganiseerd in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Doel van het Ontwerplab Krimp is om vanuit het perspectief 'krimp als kans' inspirerende ontwerpstrategieën te ontwikkelen voor gebieden die te maken hebben of krijgen met krimp.
Verantwoordelijke . Aedes Vereniging van woningcorporaties
Verantwoordelijke . BNA Bond van Nederlandse Architecten
Verantwoordelijke . KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
 
Oude Rijnzone
In het project Oude Rijnzone wordt door de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven een groot aantal projecten in samenhang aangepakt.
 
Planologie
Onderzoeksprogramma's, onderzoekprojecten op het gebied van planologie en ruimtelijke ordening uit de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD).
 
Programma Ruimte & Mobiliteit
Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een driejarig activiteitenprogramma met een looptijd van 2004 tot 2007. Het is de opvolger van het project Mobiliteitstoets dat van 2001 tot 2003 door AVV werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het programma Ruimte & Mobiliteit wordt uitgevoerd door het KennisPlatform Verkeer en Vervoer. Om alle doelgroepen te bereiken werkt KPVV in een programmabureau samen met Nirov, CROW en Vereniging Stadswerk Nederland.
 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
PMR is opgericht om ruimte te vinden voor de groei van de haven en industrie in de mainport Rotterdam, en om in het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling de kwaliteit van de leefomgeving in en rond de haven te verbeteren.
Verantwoordelijke . SRR Stadsregio Rotterdam
Verantwoordelijke . Gemeente Rotterdam
Verantwoordelijke . Ministerie van LNV
Verantwoordelijke . Ministerie van EZ
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM
Verantwoordelijke . Ministerie van V&W
Verantwoordelijke . ROM Rijnmond
 
Randstad Urgent
Project dat zich richt op het weer aan de top brengen van de Randstad als een duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren.
Verantwoordelijke . Ministerie van V&W
 
Reinventing landscape planning in MetroLand
Het Onderzoeksinstituut OTB participeert sinds 2005 samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit in het NWO-programma 'Reinventing landscape planning in MetroLand'. De onderzoekers in dit programma gaan op zoek naar nieuwe methoden om de groene open ruimte in de buurt van steden te beschermen. Het multidisciplinaire programma bevindt zich op het kruispunt van economie, ruimtelijke studies en bestuurlijk juridische wetenschappen en omvat drie onderzoeksprojecten:
- Towards more effective landscape planning in an emerging metropolis (Wageningen Universiteit): een geografisch-bestuurskundige analyse van planning van open ruimte door de tijd;
- Valuation of metropolitan open space (Vrije Universiteit Amsterdam): de waarde van open ruimte wordt monetair benaderd door een analyse van huizenprijzen en een survey;
- Instruments for internalising landscape values in urban rural interplay processes (Onderzoeksinstituut OTB): onderzoek naar de bruikbaarheid van zogenaamde 'transactiekostentheorie' bij het beoordelen van instrumenten voor het internaliseren van de waarde van open ruimte, die nu in de markt geen rol speelt.
De OTB'er Terry van Dijk is coördinator van de drie onderzoeksprojecten van de verschillende universiteiten.
 
ROM-Rijnmond
ROM-Rijnmondprogramma is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven, waarin via 21 projecten wordt gewerkt aan zowel het versterken van de ontwikkeling van de mainport, als de verbetering van het woon- en leefmilieu.
Verantwoordelijke . SRR Stadsregio Rotterdam
Verantwoordelijke . ROM Rijnmond
 
Routeontwerp A12
Het project Routeontwerp A12 is één van de voorbeeldprojecten uit de Architectuurnota. In het Routeontwerp A12 werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met andere ministeries en partijen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de weg en haar omgeving.
Verantwoordelijke . Ministerie van V&W
 
Ruimte & Mobiliteit
Het Programma Ruimte & Mobiliteit (looptijd 2004 tot 2007) is in het leven geroepen om decentrale overheden te ondersteunen bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het Programma wil de regionale samenwerking een krachtige impuls geven. Daarvoor reikt het voorbeelden en instrumenten aan om de kennis, de houding en het gedrag van alle betrokkenen in de gewenste richting te veranderen. Daarnaast geeft het Programma adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk. Niet in de laatste plaats investeert het Programma in opleidingen en trainingen om een integrale aanpak te bevorderen.
Verantwoordelijke . KPVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer
Verantwoordelijke . Nirov
Verantwoordelijke . CROW Kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer
Verantwoordelijke . Stadswerk Vereniging Stadswerk Nederland
 
Ruimte voor de Rivier
Het project Ruimte voor de Rivier kreeg de opdracht maatregelen te onderzoeken en te toetsen en een Planologische Kernbeslissing (PKB) voor te bereiden. De PKB beschrijft de maatregelen en de effecten van de maatregelen die de rivier meer ruimte moeten geven. Met die maatregelen moet de veiligheid in het stroomgebied van de Rijn uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn met het vereiste veiligheidsniveau.
Verantwoordelijke . Ministerie van V&W
 
Ruimte!
Ruimte! is een publiek, multidisciplinair en permanent project van LUX over urgente vraagstukken rondom ruimtelijke ordening. Ruimte! gaat over de nieuwe metropool Elst, over Nederland in de file, over Koers West, over in- en uitbreiding, over milieu- versus woonwensen. Kortom: over de vraag wat wij met onze ruimte willen.
 
SCATTER
Sprawling Cities And TransporT: from Evaluation to Recommendations is a research project funded by European Commission DG Research under the 5th Framework Programme. The project is also part of the LUTR (Land Use and Transport Research) cluster which links several different projects in the area of sustainable urban mobility, including land use, transportation, and the environment.
Verantwoordelijke . DG Research (EU)
 
voorbeeldprojecten Gebiedsontwikkeling
In 2004 en 2005 ondersteunde VROM deze 14 voorbeeldprojecten Gebiedsontwikkeling.
Verantwoordelijke . Ministerie van VROM