http://www.ikcro.nlTweede Kamer 

23 september 2003

Ministerie van VROM


INHOUD

-
VROM-begroting 2004
-
reacties

-
ruimtelijk beleid
-
nieuwe Wro
-
stedelijke vernieuwing
-
nieuwe woningnood
-
nieuwe woningbouwlocaties
Het dossier Begrotingsdebat is speciaal door het
IKC RO samengesteld voor het Begrotingsdebat ruimtelijke ordening en wonen, georganiseerd door het NIROV op 23 september 2003. Het dossier geeft een overzicht van de reacties op de Rijksbegroting 2004 en een overzicht van actuele thema´s in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, vanaf het Regeerakkoord (16 mei 2003) tot heden.

Informatie
- over het begrotingsdebat:
drs. Sunta Veerkamp (NIROV)
- over het dossier:
Wim Vierling (IKC RO)
VROM-begroting

Uitgaven (bedragen x 1 miljoen)

Huursubsidie 1724
Stedelijke vernieuwing (fysiek) 679
Duurzaam bouwen 208
Bestrijding klimaatverandering en emissies 132
Handhaving 74
Beheersig risico's stoffen, afval en straling 44
Versterking ruimtelijke kwaliteit steden 33
Verbetering nationale milieukwaliteit 23
Versterking ruimtelijke kwaliteit platteland 11

 

 

VROM-begroting 2004

 


VROM-begroting 2004: ruimte scheppen voor burgers, bedrijven en bestuurders


Inhoud:

Inleiding

Ruimtelijk investeren
- Nota ruimte
- ontwikkelingsplanologie: een gebiedsgerichte aanpak
- Wro: vermindering regeldruk
Wonen in de stad en op het platteland
- bouwen in het landelijk gebied
- bescherming van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in een beperkt aanrtal gebieden
- woningbouwproductie: verstedelijkingsafspraken, regelgeving vereenvoudigen, procedures stroomlijnen, aanjaagteams, grondbeleid.
- stedelijke vernieuwing: ISV2, 56 aandachtswijken, actieve bijdrage woningbouwcorporaties
- woningmarkt: doorstroming verbeteren, versobering huursubsidie, bezuiniging ISV-budget vermijden.
- voorbeeldfunctie Rijksgebouwendienst
- aanbestedingsregels aanpassen
Ontkoppeling economische groei en milieudruk
- Kyoto-protocol (niet opgenomen, red. IKC RO)
- bodemsaneringsoperatie
- omgevingslawaai
- implementatieplan LPG en ammoniak
- knelpunten bij goederenemplacementen
Regels en handhaving
-
minder en eenvoudigere, maar vooral effectievere regels.
-
thema’s VROM-Inspectie in 2004
De cijfers op een rij

Het ministerie van VROM wil zorgen voor een duurzame leefomgeving voor iedereen. Daar is een actieve inbreng van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties voor nodig. VROM wordt nu nog te vaak als ‘hindermacht’ ervaren, terwijl het accent moet liggen op de ‘ontwikkelkracht’ van het departement. VROM zal zich daartoe ondernemender opstellen en meer ruimte geven aan anderen. Het ministerie zal waken voor de neiging om ieder probleem te lijf te gaan met nieuwe regels. Dit blijkt uit de begroting van VROM voor 2004.
Het Hoofdlijnenakkoord “Meedoen, Meer werk, Minder regels” van het kabinet is ook richtinggevend voor VROM. Op grond hiervan en van de ambitie “van hindermacht naar ontwikkelkracht” van het ministerie, stelt VROM vier beleidsprioriteiten: ruimtelijk investeren en ruimte geven aan ontwikkelingen, vitaliseren van steden, handhaven ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk, en organiseren van betere naleving en minder regels.

Ruimtelijk investeren
Het kabinet geeft met één Nota Ruimte de ruimtelijke inrichting van Nederland vorm. Deze integrale rijksbrede visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland – de Ruimtelijke Hoofdstructuur – is noodzakelijk. Met die visie kunnen burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden hun verantwoordelijkheid nemen. In 2004 zal de nota worden vastgesteld.In de Nota Ruimte geeft VROM aan op welke wijze, wanneer en waar ruimte wordt gegeven aan wonen, werken, mobiliteit, landbouw, natuur en water, waarbij tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en/of vergroot. VROM richt zich daarbij vooral op de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.
In de nota is specifieke aandacht voor:
- de wijze van verstedelijking;
- de Deltametropool;
- het bouwen in landelijk gebied;
- de relatie tussen verkeersinfrastructuur en verstedelijking;
- de knelpunten in de relatie tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid;
- de nationale landschappen;
- de uitvoering van plannen voor hoogwaardige stationsgebieden langs de hogesnelheidslijn (HSL), de zogenoemde Nieuwe Sleutelprojecten (NSP).

Het accent bij de ruimtelijke ordening zal meer liggen op wat kan en minder op wat moet. Uitgangspunt van deze zogenoemde ontwikkelingsplanologie is een gebiedsgerichte aanpak, die andere overheden in staat stelt oplossingen op maat te ontwikkelen. Aansluiting wordt gezocht bij projecten voor externe veiligheid en Stad en Milieu, omdat bij een gebiedsgerichte aanpak zowel de regels van het ruimtelijk beleid als de regels van het milieubeleid in het geding zijn.In de Nota Ruimte wordt de mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden af te wijken van beleidsregels uit de planologische kernbeslissing nationaal ruimtelijk beleid. Ook de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is voor vermindering van de regeldruk van belang.

Wonen in de stad en op het platteland
De minister van VROM streeft naar sterke steden en een vitaal landelijk gebied. Gemeenten in het landelijk gebied krijgen daarom meer mogelijkheden dan voorheen om te bouwen voor de natuurlijke bevolkingsaanwas en de lokale bedrijvigheid. Op deze manier ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. De provincies geven tot op regionaal niveau de kaders aan. De minister wil ervoor zorgen dat in een beperkt aantal gebieden met grote ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden de kwaliteit geborgd is.
Om de stagnatie in de woningproductie en de herstructurering te doorbreken, wil minister Dekker in 2004 harde en concrete verstedelijkingsafspraken maken. Dit gebeurt met grote gemeenten, provincies en stedelijke regio’s en in vervolg op de eerder gemaakte intentieafspraken over de totale verstedelijkingsopgave voor de periode 2000-2010. Daarbij gaat het om de woningbouwproductie tot 2010, de aansluiting op het openbaar vervoer, de bodemsaneringproblematiek en de sociale infrastructuur.
Verder wil het kabinet de woningproductie versnellen door ingewikkelde regelgeving te vereenvoudigen en procedures te stroomlijnen. Dat kost tijd en daarom helpen nu al op een aantal locaties op initiatief van VROM zogenoemde aanjaagteams het besluitvormingsproces te bespoedigen.
Ook met het grondbeleid wordt de woningproductie gestimuleerd: toepassing van het voorkeursrecht, vereenvoudiging en versnelling van onteigeningsprocedures, en het versterken van de regiefunctie van gemeenten bij nieuwbouwlocaties.
Het nieuwe beleidskader voor de investeringen in stedelijke vernieuwing (ISV2) wordt binnenkort bekendgemaakt. Aan de hand hiervan kunnen gemeenten hun ‘meerjarenontwikkelingsprogramma’s’ (MOP’s) opstellen. In 2004 worden de MOP’s van de dertig gemeenten die onder het grotestedenbeleid vallen (GSB-30) beoordeeld. Daarbij wordt ook gekeken naar de verstedelijkingsafspraken. Vervolgens kunnen eind 2004 met deze gemeenten convenanten worden gesloten, die onderdeel zijn van het grote stedenbeleid.
In overleg met de dertig GSB-gemeenten zijn inmiddels 56 aandachtswijken geselecteerd waar de herstructurering met voorrang wordt aangepakt. In een flink aantal wijken wordt volgend jaar al begonnen met de uitvoering. Het rijk onderzoekt welke specifieke faciliteiten de versnelling op gang kunnen helpen.
De investeringen voor stedelijke vernieuwing staan voor 0,626 miljard euro bij VROM in de boeken. Voor de financiering van de herstructurering en de nieuwbouwproductie wordt echter ook een belangrijke bijdrage van de woningcorporaties verwacht. Zij worden daarom gestimuleerd om planvorming en uitvoering van de herstructurering van de 56 aandachtswijken actief aan te pakken. VROM spreekt de corporaties aan op hun verantwoordelijkheid om – in onderlinge solidariteit – de vermogens van rijke corporaties met een geringe opgave in te zetten voor grote opgaven van arme corporaties.
VROM wil de werking van de woningmarkt en de doorstroming binnen die markt verbeteren door de verhuurders – zoals woningcorporaties – de mogelijkheid te bieden voor meer marktconforme huurprijzen. In ruil daarvoor vraagt het kabinet de verhuurders de betaalbaarheid van het wonen voor kwetsbare groepen te waarborgen. De extra inkomsten uit een meer marktgericht huurbeleid moeten hiervoor worden ingezet. Naar verwachting leidt dit tot een forse besparing op het budget voor de huursubsidie. Doel is hiermee een verdere bezuiniging op het investeringsbudget stedelijke vernieuwing te vermijden.
De in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken versobering van de huursubsidie wordt bereikt door een generieke verhoging van de eigen bijdrage. Hiermee moet de armoedeval worden verminderd. In 2004 wordt 81 miljoen euro op de huursubsidie bezuinigd, oplopend tot 210 miljoen in 2007. Een bedrag van 1,602 miljard euro - bijna de helft van de VROM-begroting – wordt overigens in 2004 aan huursubsidie uitgegeven.
Het kabinet is van plan het beslechten van huurgeschillen – nu uitgevoerd door de Huurcommissies – buiten de rijksoverheid te brengen. De mogelijke bestuurlijke en juridische gevolgen worden op dit moment in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat een vorm van huurgeschillenbeslechting blijft bestaan. Op afzienbare termijn wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
De Rijksgebouwendienst wil een voorbeeld zijn voor andere vastgoedorganisaties. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de gerealiseerde bouwwerken en in de rol van de dienst bij de stedelijke vernieuwing. Gezondheid, duurzaamheid en (brand)veiligheid heeft de dienst hoog in het vaandel. Meer in het bijzonder streeft de Rijksgebouwendienst naar architectonisch verantwoorde gebouwen en een goede openbare ruimte in de nabijheid van zijn projecten. De begroting van baten en lasten van de Rijksgebouwendienst bedraagt ruim 1,1 miljard euro. Investeringen in nieuwbouw, verbouw en aankoop van panden bedragen 475 miljoen euro.
Voor het realiseren van vitale steden is het bouwbedrijfsleven van belang. Na de parlementaire enquête bouwnijverheid is wel duidelijk dat nieuwe verhoudingen tussen het bouwbedrijfleven en de overheid noodzakelijk zijn. Het rijk zal hiervoor onder andere de aanbestedingsregels aanpassen.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk
(...)
In de loop van 2004 zal uit onderzoek van de provincies en grote gemeenten duidelijk worden welke bodemlocaties in Nederland gesaneerd of nader onderzocht moeten worden. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger en betrouwbaarder beeld van de omvang en de kosten van de bodemsaneringsoperatie. Bevoegde overheden zullen in 2004 een meerjarenplanning (2005 tot en met 2009) opstellen om de verontreiniging aan te pakken. Op basis van deze plannen zal VROM de rijksbijdrage vaststellen. Voor bodemsanering is in 2004 op de VROM-begroting 108 miljoen euro beschikbaar.
Om in 2030 in alle gebieden het omgevingslawaai op een acceptabel niveau te hebben, zijn in het NMP4 doelstellingen voor 2010 geformuleerd. Tot 2010 wordt negentig procent van de locaties met meer dan 65 dB(A) verkeerslawaai aan de gevel van de woning aangepakt en naar verwachting vijftig procent van de locaties met meer dan 60 dB(A). Voor spoorweglawaai geldt een soortgelijke aanpak. In de huidige begroting (VROM en V&W) is niet voorzien in voldoende middelen om de doelstellingen in 2010 te halen. VROM heeft in 2004 voor de sanering van geluid (weg en spoor) 43 miljoen euro op de begroting staan.De uitkomsten van de ‘integrale ketenstudies LPG, chloor en ammoniak’ zullen in 2004 de basis vormen voor een implementatieplan LPG en ammoniak. De studies zullen aanleiding zijn om bepaalde activiteiten te saneren dan wel in overleg met de branche vrijwillig aan te passen. Met de studies kunnen alternatieve vervoersmodaliteiten worden ontwikkeld en bieden zij aanleiding om instrumenten uit te werken waarmee het transport van gevaarlijke stoffen over bepaalde routes kan worden afgedwongen.Daarnaast ontwikkelt VROM in 2004 een integrale strategie om knelpunten bij goederenemplacementen met risico’s voor de burger op te lossen. Daarvoor worden de te verwachten ontwikkelingen geanalyseerd. Zo wordt inzichtelijk welke emplacementen in de toekomst risico’s voor de externe veiligheid zullen opleveren.

Regels en handhaving
VROM zal waken voor de ‘regelreflex’; de neiging om ieder probleem te lijf te gaan met nieuwe regels en wetten. Het ministerie zal de aandrang weerstaan om belangengroepen tegemoet te komen met uitzonderingsbepalingen en ingewikkelde amendementen. Het accent ligt in de komende jaren vooral op uitvoering, naleving en handhaving. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en ander overheden moet worden vergroot.
VROM begon onder het vorige kabinet al met een grondige doorlichting van zijn wet- en regelgeving, de zogenoemde ‘herijking’. Alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen waarvoor VROM verantwoordelijk is, worden de komende vier jaar verder versoberd, gestroomlijnd en waar nodig verbeterd. De doelstelling is: minder en overzichtelijkere regelgeving die consistent is, minder procedures kent en meer ruimte laat voor eigen initiatieven van burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties. Dit najaar verschijnt een lijst met wetten en regels die als eerste worden aangepakt.
Het kabinet wil niet alleen minder en eenvoudigere, maar vooral effectievere regels. De VROM-Inspectie controleert daarom bestaande en nieuwe wetten op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid.
Naast het werken aan minder èn beter te handhaven regels, geeft de Inspectie in 2004 wederom prioriteit aan de naleving van de huidige VROM-regelgeving. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich niet aan de regels houden, vinden een niet-gedogende overheid op hun weg. Maar niet alleen de wettelijke handhavingstaak staat komend jaar centraal Ook actuele maatschappelijke problemen op het VROM-terrein rekent de inspectie tot haar werkzaamheden. Voor de handhaving van regelgeving is bij VROM in 2004 74 miljoen euro beschikbaar.
De thema’s waar de Inspectie in 2004 extra aandacht aan geeft zijn:
- veiligheid (grote bedrijfsrisico’s, defensie-inrichtingen, vuurwerk en het voorkomen van en het voorbereiden op crises);
- gezondheidsrisico’s (straling, asbest, legionella, PCB’ s en bestrijdingsmiddelen);
- duurzaamheid van klimaat en afval (stoffen die de ozonlaag aantasten, zwavelgehalte in brandstoffen van zeeschepen, internationale afvaltransporten en het landelijk afvalbeheersplan);
- verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (bouwregelgeving, woonruimteverdeling, ruimtelijke inrichting).
Bij het toezicht op de andere overheden werkt de VROM-Inspectie zo integraal mogelijk (wonen, ruimte en milieu). Regels op het terrein van VROM worden door andere overheden gehandhaafd. VROM wil dit toezicht optimaliseren door goede samenwerking en structurele uitwisseling van informatie.

De cijfers op een rij
De totale VROM-begroting beslaat voor 2004 3,498 miljard euro. Daarvan zal naar verwachting bijna de helft (1,602 miljard euro) aan huursubsidie worden uitgegeven. De investeringen voor stedelijke vernieuwing staan voor 0,626 miljard euro in de boeken. Voor bodemsanering is 108 miljoen euro beschikbaar, voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (exclusief de energiepremieregeling) 47 miljoen euro en voor geluidsreductie 43 miljoen euro. Stimulering van combinaties van wonen en zorg staat voor 33 miljoen euro in de boeken. Voor de handhaving van regelgeving is 74 miljoen euro beschikbaar. De begroting van baten en lasten van de Rijksgebouwendienst bedraagt ruim 1,1 miljard euro.
Ook VROM moet echter fors bezuinigen. Dat dwingt het ministerie tot keuzes bij de inzet van middelen. De bezuinigingen bieden ook kansen om processen anders in te richten, waarbij verantwoordelijkheden en verwachtingen van burgers beter worden afgebakend.
Naast de bezuiniging van 81 miljoen euro op de huursubsidie en 48 miljoen op de energiepremieregeling, bezuinigt VROM 47 miljoen euro op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Verder bezuinigt VROM in 2004 op het budget voor bodemsaneringen 8 miljoen euro en op de sanering van geluid (weg en spoor) 3 miljoen euro.
In de VROM-begroting is ook invulling gegeven aan de taakstellingen voor efficiency en volume, waaronder bezuinigingen op het personeel. Het gaat hierbij om circa 600 fte in 2007 (bezuinigingen van de kabinetten Balkenende I en II), wat een reductie van ongeveer 15% op het personeelsbestand inhoudt. Ook de taakstelling voor de hoeveelheid externen is in de cijfers verwerkt. Op externen wordt in 2004 15 miljoen euro bezuinigd.

(Persbericht ministerie VROM, 17 september 2003)

Zie ook:
-
Begroting VROM 2004
-
Van hindermacht naar ontwikkelkracht (speech van minister Dekker op de persconferentie over de begroting 2004, vrijdag 12 september 2003 )


Terug naar boven

Reacties op de begroting:


Pers
Provincies
Belangenorganisaties


Pers

Ordenen vanuit ruimtelijke hoofdstructuur

Minister Dekker wil ruimte laten voor maatschappelijke dynamiek in de ruimtelijke ordening en haar Nota ruimte opstellen vanuit de ontwikkelingsplanologie. Het regeerakkoord beloofde het al en Dekker voert het uit. Minder strakke plannen en lijnen. “Het contourdenken gaat op de schop”, zei de minister tijdens de presentatie van haar begroting. (Cobouw, 17 september 2003)

Lees verder...

Veel bewoners nieuwe wijken tevreden: Ouderwets gezellig!

Saai, een bouwput, geen voorzieningen. Dit is het algemene beeld van Vinexlocaties en dus ook van de Haagse wijken Ypenburg en Leidschenveen. Toch hebben veel bewoners het naar hun zin in hun nieuwe huis en omgeving.(Haagsche Courant, 18 december 2002)

Lees verder...

Provincies

Gemengde gevoelens over Miljoenennota in Noord-Nederland

De noordelijke reacties op de miljoenennota zijn een mengeling van tevredenheid en teleurstelling. Bedrijfsleven en politiek zijn blij dat het kabinet de Zuiderzeelijn in zijn plannen handhaaft en de files bij Meppel en Zwolle op de A28 wil aanpakken. Maar dat de Veenkoloniën en de verdubbeling van de weg Assen-Veendam in de plannen ontbreken is een bittere pil. Het samenwerkingsverband van de noordelijke provincies SNN is positief gestemd omdat het kabinet zich bijna helemaal houdt aan het Langman-akkoord, een steunprogramma voor het Noorden. (Dagblad van het Noorden, 17 september 2003)

Lees verder...

Zie ook: Kamer van Koophandel Groningen: 'Kabinet vertraagt versterking economische structuur Noord-Nederland' (Groninger Internet Courant, 17 september 2003)

Fryslân gematigd positief maar kritisch over rijksbegroting

Fryslân is net als de andere noordelijke provincies gematigd positief over de Rijksbegroting die vandaag is gepresenteerd: De Zuiderzeelijn blijft overeind, er zijn plannen op het gebied van kennis en innovatie en ook komt er met ingang van maart 2004 een Investeringsbudget Landelijk Gebied. De provincie Fryslân zet echter ook kritische kanttekeningen bij met name kortingen op uitkeringen, het wegvallen van de IPR en bezuinigingen op het openbaar vervoer.(Persbericht provincie Friesland, 16 september 2003)

Lees verder...

Provincie Groningen gematigd positief over rijksbegroting

GS Groningen zijn van mening dat de bereikbaarheid van de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van rijk en regio. De uitvoering van het Kolibri-OVnetwerk is hiervoor van essentieel belang. De regio heeft zich bereid verklaard om de ruimtelijke inrichting voor een belangrijk deel af te stemmen op Kolibri en ziet dit als één totaal concept en niet deelbaar. Het rijk heeft voor het eerst 2 modules uit het netwerk in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) opgenomen, namelijk: Groningen busstation en de OV-verbinding Groningen CS-Zernike. Een terechte erkenning door het Rijk van de verkeers- en vervoersproblemen in de stad Groningen. GS zijn tevreden met het voornemen van het rijk om meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven aan provincies en gemeenten om het ruimtelijke ordeningsbeleid vorm te geven. Door de aankondiging van de nieuwe nota Ruimte en van de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in 2004 verwachten GS meer duidelijkheid, minder regels en meer mogelijkheden om snel aan de slag te gaan met de bouwopgaven in de provincie.De bezuinigingen op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2 (ISV-2) lijken met 7% op landelijk niveau mee te vallen. Meer duidelijkheid zal hierover komen bij de behandeling van de departementale begroting van VROM in het najaar. (Persbericht provincie Groningen, 16 september 2003)

Lees verder...

Drentse reactie op miljoenennota

De vandaag gepresenteerde miljoenennota heeft de nodige gevolgen voor Drenthe. De in noordelijk verband gemaakte Langman-afspraken blijven echter in grote lijn overeind. "Dit is een positief bericht", aldus gedeputeerde Swierstra vanmiddag in het provinciehuis. Het college van gedeputeerde staten gaf tijdens een persconferentie een reactie op de rijksbegroting. Swierstra plaatste de kanttekening dat het sombere, landelijke beeld zijn doorwerking zal hebben in Drenthe. "De achterstand met de rest van Nederland is nog niet ingehaald". Ook stelt het rijk structureel minder geld aan de provincies beschikbaar. Voor Drenthe betekent dit een verlaging met 1 miljoen euro. Op 2 oktober praten de drie noordelijke provincies met het kabinet. Daar zullen ook de gevolgen voor de provincie Drenthe aan de orde komen. (Provincie Drenthe, 16 september 2003)

Overijssel benut de kansen in Rijksbegroting 2004

"De gevolgen voor de provincie Overijssel zijn minder aangrijpend dan verwacht. Veel van de in Den Haag gestelde doelen komen overeen met die van ons onderhandelingsakkoord 'Ruimte voor actie'. We zien dus kansen in de Miljoenennota van het kabinet", zo laten Gedeputeerde Staten van Overijssel in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting weten. (...) Zo wil de provincie het rijk de hand toesteken door voor een aantal projecten de voorfinanciering voor haar rekening te nemen. "De reconstructie, infrastructurele projecten en het grotestedenbeleid spelen een belangrijke rol in Overijssel. Door als provincie geld beschikbaar te stellen, kunnen we de uitvoering van projecten in tijd naar voren halen, waardoor knelpunten eerder worden opgelost." (...) Overijssel is blij dat het kabinet nu een flinke stap wil zetten in de vereenvoudiging en vermindering van wet- en regelgeving. Daarnaast stimuleert het rijk de alternatieve geschilbeslechting door in 2004 mediation landelijk in te voeren in de rechtspraak. "Als provincie willen wij hierin een bijdrage leveren en daarom bieden wij ons aan het rijk aan om Overijssel te laten fungeren als pilot voor deregulering. Onze kwaliteit en meerwaarde op het gebied van mediation hebben wij inmiddels bewezen, door in 2000 al een succesvolle pilot met partners uit de provincie te starten."(...) In Overijssel is een versnelling in de bouw van woningen noodzakelijk. Het woningtekort loopt in de provincie op naar 10.000. GS ondersteunen daarom de nadruk die het Rijk legt op het stimuleren van de bouwproductie. Heel tevreden is de provincie met de ruimte die zij van het Rijk krijgt om te bouwen voor eigen bevolkingsaanwas op het platteland. Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn blij dat de eerder toegezegde investeringen in en oplossing van knelpunten in de infrastructuur worden nagekomen. Hieronder vallen onder andere de Hanzelijn, de A1 en A28. Ook het extra geld dat het Rijk uittrekt voor de N 35 bij Nijverdal is een positief punt. Samen met de regio wil de provincie nu bekijken of door middel van voorfinanciering de schop eerder de grond in kan dan nu gepland. Overijssel hoopt hiermee een aantal knelpunten te kunnen oplossen. "Deze verbindingen zijn van cruciaal belang om Overijssel bereikbaar te houden en daarmee haar aantrekkelijkheid als economische vestigingsplaats in de West-Oost Corridor", menen GS. (Persbericht provincie Overijssel, 16 september 2003)

Lees verder...

Provincie Gelderland: Blij met geld reconstructie, domper voor vervoer en infrastructuur

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland constateert dat Nederland er in de miljoenennota ernstiger voor staat dan iedereen tot nog toe dacht. De boventoon in de nota wordt gevoerd door de noodzaak tot economisch herstel, het terugdringen van regelgeving en de resultaatgerichtheid van het overheidsapparaat. Wat opvalt is dat veel Gelders beleid het rijksbeleid ondersteunt. Gelderland is met het Statenakkoord en de Collegeverklaring al een weg ingeslagen waarbij de nadruk sterk ligt op het boeken van resultaten en uitvoeren van beleid. De provincie is zeer verheugd dat er meer vrijheid komt voor de provincie en gemeenten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Vaak kunnen regionaal de beste afwegingen in samenwerkingsverbanden van provincie en gemeenten gemaakt worden. (Persbericht provincie Gelderland, 16 september 2003)

Lees verder...

Kabinet heeft oog voor positie Flevoland

Net als het kabinet is de provincie Flevoland bezorgd over het economisch tij in Nederland, en daarom begrijpt de provincie dat de Miljoenennota een sober beeld geeft. Maar ondanks de onplezierige boodschap van de regering Balkenende op Prinsjesdag, erkent het kabinet dat de groei van Almere, Zuiderzeelijn en Hanzelijn projecten zijn van nationaal belang. De planvorming voor deze drie projecten gaat onverkort door en daar hecht de provincie veel waarde aan. Het kabinet heeft nu haar eerste begroting gepresenteerd en legt een belangrijk accent bij Meer Werk. Voor Flevoland houdt dat in dat het kabinet aandacht heeft voor het versterken van de economische structuur, met aanleg van de Hanzelijn en voorbereiding van de Zuiderzeelijn. Op die manier krijgt Flevoland als schakelregio tussen de Randstad en het Noorden en oosten meerwaarde voor de economische structuur van heel Nederland. De provincie onderschrijft het belang van regelvermindering. Dat kan voor het bedrijfsleven, onderwijs en ruimtelijke ordening grote winst opleveren. Maar de regels die er zijn moeten wel worden nageleefd. Daar vraagt de samenleving om en dat heeft het college van Gedeputeerde Staten in haar collegeakkoord specifiek als aandachtspunt benoemd. Het is daarom teleurstellend dat het kabinet op voorhand denkt geld te besparen op handhaving door het aantal regels te verminderen. Het economisch tij ten spijt, Flevoland zal de komende jaren blijven groeien, met name Zuidelijk Flevoland. Om die ontwikkeling op een verantwoorde wijze vorm te geven, hecht de provincie zeer aan een goede invulling van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOP). Het rijk ziet Almere nog steeds als belangrijke groeilocatie voor de randstad en daarom vindt de provincie het zaak om deze visie om te zetten in concrete afspraken met het rijk voor infrastructuur en voorzieningen. Komend voorjaar wil het ministerie van VROM een bestuursakkoord hierover sluiten met de regio. VROM geeft aan dat het nodig is om projecten die de groei van Almere mogelijk maken, een hogere prioriteit krijgen dan ze nu hebben. (Persbericht provincie Flevoland, 16 september 2003)

Lees verder...

Provincie Noord-Holland: rijk moet meer investeren in oplossing van knelpunten in de Randstad

Gedeputeerde staten (GS) van Noord-Holland vinden de bezuinigingen van het rijk op de exploitatie van het openbaar vervoer onaanvaardbaar. Het rijk denkt binnen de huidige kabinetsperiode 10% te bezuinigen. De provincie heeft al een maximale inspanning gedaan om efficiencywinst te behalen en vindt dat voortzetting van forse bezuinigen afbreuk doen aan het openbaar vervoer. In het algemeen vinden GS dat voor het behoud van de internationale positie van de Randstad en haar concurrentiekracht volstrekte prioriteit aan investeringen in dit gebied dienen te worden gegeven. GS zijn van mening dat, gezien het aandeel in het BNP, van het totaal aan investeringen in ruimte, wonen, bereikbaarheid en groen zeker meer dan 60% terecht moet komen in de Randstad. (Persbericht provincie Noord-Holland, 16 september 2003)

Lees verder...

Provincie Noord-Brabant: Miljoenennota is Randstadbegroting

De provincie Noord-Brabant vindt de Miljoennota 'een Randstadbegroting'. De provincie krijgt dit jaar 8 miljoen euro minder inkomsten van het Rijk. Met als gevolg: stagnerende plannen en gefrustreerd beleid in Den Bosch en voorspelbaar burgerleed in West-Brabant. Paul Rüpp, gedeputeerde ruimtelijke ordening, presenteerde een kleine blijde boodschap: "Het kabinet schrapt veel regels. Daardoor wordt het makkelijker en gaat het straks sneller om ergens een nieuwe woonwijk te plannen." Voor het overige was het ook voor Rüpp 'malheur': "De reconstructie van het platteland gaat een veer laten. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. En in de wijken zullen de mensen merken dat er minder geld is voor de bestrating, voor de pleinen, voor de speelomgeving van de kinderen." En dan de mooie plannen voor nieuw groen. Dat wordt alleen maar snoeien of uitstellen. Minder geld voor de landinrichtingsprojecten bij Galder en Strijbeek. Verantwoordelijk gedeputeerde voor milieu, natuur en water Lambert Verheijen: "Alle stimuleringsregeling gaan nu terug naar het nulpunt.' Waar nog wel projecten doorgaan, wordt, volgens Verheijen 'het ene gat met het andere gevuld'. Met de beveiliging tegen overstromingen, waterberging langs de Mark, onder meer bij Terheijden, is het helemaal mis. "Naar de toekomst geschoven", aldus gedeputeerde Verheijen. (BN/De Stem, 17 september 2003)

Lees verder...

Zie ook: Den Haag: helemaal niks mis met Brabant (Eindhovens Dagblad, 19 september 2003)

Provincie Limburg in eerste reactie op Miljoenennota

Het college van GS wacht met spanning op de nota's die het kabinet toezegt op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur. GS zijn blij met de toezegging van het kabinet meer taken en bevoegdheden over te dragen aan decentrale overheden. De Provincie Limburg is echter wel bezorgd over de te beperkte hoeveelheid geld die daarbij overgeheveld wordt. Het kabinet is voornemens ten aanzien van de reconstructie van de landbouw een selectieve benadering te kiezen, waarbij water, varkensvrije zones, duurzame landbouw en natuur prioriteit hebben. De Provincie Limburg roept het kabinet op om middelen beschikbaar te stellen voor de meer integrale benadering die Limburg kiest ten aanzien van de reconstructie van de landbouwsector. Bij de Limburgse benadering worden meer doelen tegelijkertijd gerealiseerd. (Persbericht provincie Limburg, 16 september 2003)

Lees verder...

De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben geen reactie gegeven op de Miljoenennota.


Terug naar boven


Belangenorganisaties

Luid gemor over koers van Peijs en Dekker

VVD-minister Dekker, verantwoordelijk voor Volkshuisvesting, krijgt evenmin de handen op elkaar bij organisaties zoals het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Woonbond en de koepel van woningcorporaties Aedes. ,,Gemiste kansen``, zo reageert het AVBB. Aedes meent dat de bezuinigingen bij Vrom de verloedering en onveiligheid in achterstandswijken versterken. (Provinciale Zeeuwse Courant, 16 september 2003)

Lees verder...

Visie NEPROM: starters zijn de dupe

(...) Om de woningbouwproductie, die dit jaar tot onder 60.000 woningen zakt, aan te jagen wil minister Dekker de regelgeving flink versoberen en stroomlijnen. De minister belooft zeer binnenkort met een lijst met wetten en regels te komen die als eerste worden aangepakt. NEPROM-voorzitter Ruigrok: “Wij hebben de minister een paar maanden geleden een actieplan ‘Groei door Snoei‘ aangeboden, waarin we bij een groot aantal knelpunten in de regelgeving praktische oplossingen hebben aangedragen. Wij gaan ervan uit dat we straks in de lijst van de minister onze oplossingen zullen terugvinden. Wanneer de snoeiactie snel wordt doorgevoerd en de economie niet verder tegenzit, dan kunnen we naar een productie van 80.000 nieuwe woningen per jaar.” (...)
Het kabinet bezuinigt opnieuw fors op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), bedoeld om de verloedering van de oude flatwijken tegen te gaan. Vorig jaar werd reeds 70 miljoen bezuinigd. Nu wordt het budget opnieuw met 47 miljoen gekort. Daarmee geeft het kabinet volgens Peter Ruigrok een verkeerd signaal af. “Uit contacten met alle belanghebbenden – bewonersorganisaties, corporaties, ontwikkelaars en gemeenten – blijkt dat de problemen met de dag nijpender worden. Op dit moment is de financiële haalbaarheid vaak al de bottleneck van bouwprojecten die gericht zijn op verbetering van de woningen en het leefklimaat in de bestaande stad. Door de bezuinigingen wordt een integrale aanpak van de meest problematische wijken nog moeilijker.” (Persbericht NEPROM, 16 september 2003)

Lees verder... (PDF-bestand)

AVBB: Kabinetsbeleid van gemiste kansen

Het kabinetsbeleid wordt gekenmerkt door gemiste kansen. Aldus het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) in een eerste reactie op Prinsjesdag. Het AVBB onderkent de moeilijke economische tijden waarin het kabinet moet opereren. Juist daarom moet de economische groei meer gestimuleerd worden. Op terreinen die de bouw aangaan laat het kabinet kansen liggen en biedt het te weinig zicht op praktische aanpak van knelpunten. De jarenlange dramatische daling van het aantal nieuwbouwwoningen wordt niet daadkrachtig aangepakt, constateert het AVBB. In de kabinetsplannen staan geen concrete maatregelen om de woningbouw te stimuleren. Het blijft bij voornemens en ‘zachte’ middelen als het versterken van aanjaagteams. Hoewel het kabinet spreekt over kwalitatieve woningnood, is wel degelijk sprake van een kwantitatief gebrek aan woningen, oordeelt het AVBB. Ook bij de stedelijke herstructurering is sprake van gemiste kansen. De noodzakelijke versnelling stokt. Een bezuiniging van 47 miljoen euro op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing vraagt erom dat de problemen blijven bestaan. In dit kader doet het AVBB de suggestie om een impuls te geven aan het stimuleren van particuliere woningverbetering door fiscale voordelen. (persbericht AVBB, 16 september 2003)

Lees verder...

Zie ook: AVBB-commentaar Prinsjesdag 2003

Aedes: Bezuinigingen versterken problematiek in achterstandswijken

Aedes vereniging van woningcorporaties is geschrokken van de forse bezuinigingen op de begroting van VROM, is blij met de bevestiging van het maatschappelijk ondernemerschap van woningcorporaties, is goed te spreken over de aanpak van de knelpunten op de woningmarkt, maar is kritisch ten aanzien van de aanpak van achterstandswijken. Dit laat Aedes weten in een eerste reactie op de VROM-begroting 2004. In deze kabinetsperiode komen de VROM-bezuinigingen op bijna 2,2 miljard euro uit, dat is maar liefst 13% van de totale bezuinigingen op de rijksuitgaven. VROM wordt daarmee onevenredig zwaar belast, want de VROM-uitgaven zijn in 2004 slechts 2,6% van de totale begrote rijksuitgaven. Aedes vindt dit een zorgwekkende situatie omdat de verloedering en onveiligheid in aandachtswijken moet worden aangepakt. Ook de forse bezuinigingen op de begroting van VWS versterken deze ongerustheid. Aedes stelt dat de stedelijke vernieuwing alleen maar succesvol kan zijn als naast de `stenen' ook de sociale pijler wordt meegenomen. (Persbericht Aedes, 16 september 2003)

Lees verder...

Bezuinigingen huursubsidie fors

Aedes constateert met zorg dat er fors wordt bezuinigd op het huursubsidiebudget. Dat blijkt uit de VROM-begroting 2004. Hiermee lijken de bezuinigingen onevenredig zwaar voor rekening van de huurders te komen, vindt Aedes. Huursubsidie is met bijna 1,5 miljard euro de grootste jaarlijkse post op de VROM-begroting. (Aedesnet Nieuws, 16 september 2003)

Lees verder...

Aedes-pleidooi voor ruimte in huurbeleid succesvol

Aedes is blij met de aankondiging dat de minister aan verhuurders ruimte wil bieden voor meer marktgerichte huurprijzen waarbij de prijs en de kwaliteit van de woning in verhouding staan. Aedes pleit al geruime tijd voor een verruiming in het huurbeleid in combinatie met nieuwbouw om de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. (Aedesnet Nieuws, 16 september 2003)

Lees verder...

KEI: VROM-begroting 2004: bezuinigingen op ISV

De economische malaise gaat niet voorbij aan de stedelijke vernieuwing. In totaal wordt er 47 miljoen bezuinigd op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Om de herstructurering toch voortvarend aan te kunnen pakken verwacht het Ministerie een belangrijke inhoudelijke en financiële bijdrage van de corporaties. KEI heeft een aantal zijn partners om een eerste reactie gevraagd o.a Carel Hol - CONCIRE en bestuur KEI, Siwarth Kolthek - G&P, Stadslab-voorzitter, Charlie Martens - AMVEST, Martin Mulder - gemeente Utrecht, Piet Eichholtz - Kempen & Co, Van Nimwegen & Partners (KEI Nieuws, 16 september 2003)

Lees verder...

VNG reactie op VROM-begroting

Om de achteruitgang van de leefbaarheid van stadswijken en gevoelens van onveiligheid tegen te gaan zijn een integraal grotestedenbeleid en een toereikend Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van groot belang. Het kabinet geeft de steden meer ruimte en bevoegdheden om problemen in eigen stad aan te pakken, waarbij als uitgangspunten gelden: sturing op resultaten, vermindering van bureaucratie, ontschotting van geldstromen, lokaal maatwerk en een integrale benadering. Vooral voor de sociale en de veiligheidspijler van het grotestedenbeleid zijn op dit moment echter volstrekt onvoldoende middelen gereserveerd. Indien hier geen verandering in komt, zet dit het voortbestaan van beide pijlers onder druk.
De VNG constateert dat het kabinet de systematiek van het ISV-budget overeind heeft gehouden, hoewel er in vergelijking met de plannen van het kabinet Balkenende I wel een bezuiniging van 100 miljoen heeft plaatsgevonden. Deze bezuinigingen, terwijl extra investeringen gewenst zijn, leiden er toe dat gemeenten in de GSB/ISV-convenanten, die eind 2004 worden afgesloten met het kabinet, minder prestatieafspraken willen opnemen. Gemeenten wensen namelijk niet te worden afgerekend op prestaties waar het rijk geen (extra) financiële middelen voor beschikbaar kan stellen.
Omdat het ISV budget voorlopig gedeeltelijk wordt ontzien, wordt er binnen het huursubsidiebeleid gezocht naar bezuinigingsvoorstellen. Van corporaties zal een grote bijdrage aan de huursubsidie worden gevraagd maar ook de mogelijkheid worden geboden om een marktconform huurbeleid te voeren. In de begroting is nog geen duidelijkheid gegeven welke keuze het ministerie voor ogen heeft met de toekomst van het huursubsidiestelsel. De VNG zal nadere voorstellen hierover later beoordelen. Uitgangspunt daarbij is dat een zo groot mogelijk deel van de woningvoorraad bereikbaar blijft voor minder draagkrachtigen. Juist in deze tijd is immers sprake van een grote vraag naar sociale huurwoningen. Voorkomen moet worden dat de druk op de goedkopere woningvoorraad wordt vergroot en daardoor de herstructurering wordt belemmerd. (VNG-brief aan de Tweede Kamer, 16 september 2003)

Lees verder... (PDF-bestand)

VNO-NCW: Méér investeren in economie dringend nodig

VNO-NCW steunt de richting van het kabinetsbeleid, maar heeft twijfels over de uitvoering ervan. "Het beleid van het kabinet-Balkenende 2 is sterk budgetgedreven en staat daardoor op gespannen voet met het realiseren van economische groei en het maken van afspraken met vakbonden en ondernemers", aldus VNO-NCW in een reactie op de Miljoenennota. De ondernemingsorganisatie is blij dat extra geld wordt uitgetrokken voor 'kenniseconomie', maar vindt het nog te weinig. Ook zou er extra geld moeten komen voor infrastructuur (spoor, wegen, vaarwegen én ict) en om de bouwproductie uit het slop te halen. (VNO-NCW (Persbericht VNO-NCW, 17 september 2003)

Lees verder...


Terug naar boven

ruimtelijke beleid


De Nota Ruimte volgens Bouwfonds-directeur Friso de Zeeuw: gericht schieten

Als het aan Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, ligt, richt de Nota Ruimte zich alleen op ruimtelijke opgaven die van landsbelang zijn. `De belangrijkste ontwikkelingen zijn de internationale positie van de Randstad en de andere stedelijke regio’s, de ecologische hoofdstructuur, de bereikbaarheid en ruimtelijk-economische hoofdstructuur. Laat de rest maar over aan de andere overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.` (Bouwfonds, 17 september 2003)

Lees verder...

www.minderregelsinlimburg.nl daagt burgers uit

De Provincie Limburg wil het aantal tegenstrijdige en onnodige regels terugdringen. Om dat te realiseren is vandaag www.minderregelsinlimburg.nl gelanceerd. Via deze website en de provinciale website www.limburg.nl kunnen mensen suggesties en opmerkingen over (provinciale) regels kwijt. De Provincie gaat de binnengekomen reacties inventariseren en neemt deze mee in concrete voorstellen. (Persbericht provincie Limburg, 18 september 2003)

Lees verder...

Het einde van nationaal ruimtelijk beleid

Opinie (Pieter Maessen, Rutten Communicatie-advies in Amsterdam) Laten we uitgerekend op Prinsjesdag eens constructief met het kabinet meedenken over bezuinigingsmogelijkheden. Zijn er misschien taken die het Rijk ooit heeft opgepakt omdat er op nationale schaal behoefte aan was en die nu bestuurlijk gemeengoed geworden zijn? Het nationale ruimtelijk beleid bijvoorbeeld? (Cobouw, 16 september 2003)

Lees verder...

Stand van zaken integratie NVVP en Nota Ruimte

De minister van VenW heeft aangegeven een zelfstandig NVVP te zullen uitbrengen. Wel wordt nog gezocht naar de juiste positionering van deze nota. Belangrijke overweging om vast te houden aan een eigen nota, is dat de minister het van belang vindt dat de bevoegdheden van VenW op het gebied van verkeer en vervoer in stand blijven. Verder zal kritisch gekeken worden of de PKB-status echt noodzakelijk is of dat de doorwerking ook op een andere manier kan worden geregeld. De minister van VROM heeft aangegeven in januari 2004 een aangepaste PKB deel 3 Nota Ruimte naar de Tweede Kamer te willen sturen. De hoofdlijnen van het NVVP zullen in oktober in het Nationaal Verkeers- en Vervoersberaad besproken worden. ( Kennisplatform Verdi Nieuws, 28 juli 2003)

Discussie over andere aanpak ruimtelijke ordening in Limburg gestart

Meer uitvoering, minder regels en snellere procedures. Dat moeten de resultaten zijn van een andere aanpak van de ruimtelijke ordening die verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen wil realiseren in Limburg. Om daaraan invulling te geven start hij een discussie met alle belanghebbenden en burgers. Vanaf deze week vinden er brainstormbijeenkomsten plaats met onder meer gemeenten, stedenbouwkundigen en belangengroeperingen. (Persbericht provincie Limburg, 9 september 2003)

Lees verder...

Limburg introduceert uniek instrument ruimtelijke ordening

De Provincie Limburg voegt met een nieuw instrument voor ruimtelijke ordening meer kwaliteit toe aan de inrichting van het landschap. De nieuwe regeling is gericht op de agrarische sector: boeren die hun bedrijf willen uitbreiden of zich nieuw willen vestigen, moeten aantonen dat het bedrijf een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving. Het beginsel 'voor wat, hoort wat' is daarmee de kern van de nu ingevoerde regeling 'Bouwkavel op Maat Plus (BOM+)', een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Met deze unieke benadering heeft de Provincie Limburg een geheel nieuw instrument voor ruimtelijke ordening gerealiseerd. (Persbericht provincie Limburg, 9 september 2003)

Lees verder...

Onderzoek naar regio-experiment Drechtsteden

Onderzoeksbureau Berenschot heeft een tussenrapport geschreven over het regio-experiment van de Drechtsteden. In opdracht van het ministerie van BZK bekijken de onderzoekers hoe de regionale samenwerking onder de vlag van het grotestedenbeleid gestalte krijgt. Doel van het Berenschot-onderzoek in de Drechtsteden was om de winst te achterhalen van de regionale samenwerking, die daar bij wijze van experiment in 2002 startte. Begin 2004 verschijnt er een eindrapport. (Persbericht ministerie BZK, 8 september 2003)

Lees verder...

Brabants gedeputeerde Rüpp: Provincie moet af van de stoel van gemeenten

"Geen nadere richtlijnen en verduidelijkende nota's meer. Want die roepen alleen maar meer problemen op. We moeten juist af van regels die voor verschillende uitleg vatbaar zijn en waar gemeenten geen raad mee weten.". Brabants gedeputeerde Rüpp maakte in zijn confrontatie met de Statencommissie voor Ruimte en Milieu duidelijk dat de provincie zo snel mogelijk van de stoel van gemeenten af moet. Ambtenaren mogen zich vanuit het provinciehuis niet langer mengen in plannenmakerij in de gemeentehuizen, maar dienen zich te beperken tot het beoordelen van de resultaten hiervan. Welke regels dienen te verdwijnen om dat doel te bereiken, liet hij in het midden. Dat gaat Rüpp de komende maand met zijn ambtenaren bepalen. De Statenfracties gaven hem daarvoor geen enkele suggestie mee. (De Gelderlander, 3 september 2003)

Lees verder...

Nieuwe dorpen op de kaart

De kans bestaat dat plattelandsgemeenten van het nieuwe kabinet beperkt mogen bouwen voor de opvang van hun eigen bevolking. Daarmee lijkt de deur naar ontwikkelingen in het buitengebied iets open te gaan. Maar niemand zit te wachten op meer 'witte schimmel' langs de dorpsranden. Het bouwen van nieuwe dorpen biedt echter kansen. Dit staat in het blad VNG-magazine, nummer 32, week 33. (VNG, 25 augustus 2003)

Lees verder...

Brabants gedeputeerde P.Rüpp: "Mes in bouwregels provincie"

CDA-voorman en gedeputeerde P.-Rüpp wil snel af van de bouwregels waarmee de provincie de economische ontwikkeling op grote delen van het Brabantse platteland belemmert. Bebouwing die past in de omgeving moet volgens Rüpp zonder meer worden toegelaten. Hij wil deze trendbreuk tot stand brengen via een herziening van het anderhalf jaar oude streekplan. Rüpp maakt vandaag in een interview met het Brabants Dagblad duidelijk een einde te willen maken aan de regelzucht in het provinciehuis. Gemeenten zouden zich er geen raad mee weten. Daardoor stagneert de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant.(Brabants Dagblad, 2 augustus 2003)

Lees verder...

Zie ook: Gedeputeerde Paul Rüpp ziet provincie vastlopen met het streekplan: 'Ik, de onderkoning van Brabant? Onzin' (Brabants Dagblad, 2 augustus 2003)

Bouwfonds: 'Ruimtelijke politiek slaat door'

F. de Zeeuw, directeur nieuwe markten bij Bouwfonds, prijst het idee van oud-minister Kamp (VROM) om gemeenten en provincies meer ruimte te geven in het zelf invullen van bestemmingsplannen, maar hij vindt niet dat dat automatisch betekent dat elk dorp mag bouwen. (Cobouw, 14 juni 2003)

Lees verder...

Limburg versoepelt bouwregels

De bouwregels in Limburg worden versoepeld. Een groot aantal verboden om woningen te bouwen op het platteland in Noord- en Midden-Limburg en in de dorpen in Zuid-Limburg verdwijnen. Dat heeft de nieuwe gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening G. Driessen (CDA) gisteren bekendgemaakt. Driessen wil af van een reeks 'hinderlijke en dwingende' regels van de provincie, die nu nog in bestemmingsplannen staan opgenomen. Die regels maken woningbouw op het Limburgse platteland op dit moment nagenoeg onmogelijk. (De Limburger, 5 juni 2003)

Lees verder...

Neprom blij met delen regeerakkoord

De vereniging van projectontwikkelaars Neprom is blij dat de beoogd coalitiepartners CDA, VVD en D66 wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening willen vereenvoudigen en procedures willen verkorten. Ook het terugdringen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven wordt met instemming begroet. Zorgen maakt de Neprom zich wel over de ingrepen in de hypotheekrenteaftrek en de bezuiniging op de budgetten voor stadsvernieuwing. Dat meldt de Neprom in een eerste reactie op het concept-regeerakkoord dat de partijen afgelopen vrijdag naar buiten brachten. (PropertyNL, 20 mei 2003)

Lees verder...

Meer ruimte, minder budget: meedoen?

Aedes is verheugd dat in het nieuwe regeerakkoord wordt ingezet op de huisvesting van lagere inkomensgroepen. Doordat in het regeerakkoord de huursubsidieregeling slechts beperkt wordt versoberd worden de lagere inkomens ontzien. Corporaties waarderen deze erkenning van de kwetsbare positie van hun doelgroep. Ook vindt Aedes het goed dat er meer ruimte komt om te bouwen. Corporaties hebben hun plannen klaar en de middelen beschikbaar om aan de slag te gaan. De bal ligt nu bij de overheid om locaties ter beschikking te stellen. (Aedesnet Nieuws, 20 mei 2003)

Lees verder...

Ministerie van VROM bezuinigt 530 miljoen

Uit het akkoord op hoofdlijnen van het komend kabinet van CDA, VVD en D66 blijkt dat het ministerie van VROM de komende vier jaar 530 miljoen euro minder moet bezuinigen. De VROM-subsidies die worden geschrapt kunnen zowel ruimtelijke ordening betreffen, als woningcorporaties en de huursubsidie. Het ministerie van VenW moet 350 miljoen euro minder uitgeven. (Cobouw, 18 mei 2003)

Lees verder...

Zie ook: Regeerakkoord: Ruimte, milieu en natuur, platteland en landbouw, wonen.


Terug naar boven

nieuwe Wro:


Vaart achter nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Minister Dekker van VROM verwacht dat de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) eind 2004 een feit is. De wet kan dan wellicht eind 2005 in werking treden. De herziene wet voorziet onder meer in snelle en eenvoudige procedures, waardoor de overheid doelmatiger en besluitvaardiger kan optreden. Zo moet de periode tussen de indiening en de inwerkingtreding van een bestemmingsplan worden teruggebracht van maximaal 62 weken naar maximaal 26 weken. De nieuwe Wro zal – zo belooft de minister - bovendien leesbaar worden opgesteld en daarom toegankelijk zijn. Vermoedelijk krijgt de Tweede Kamer al begin 2004 een wetsontwerp voorgelegd. (Binnenlands Bestuur, 16 september 2003)

Lees verder...

Grote twijfel over nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Gisteren kregen de belangenorganisaties de ruimte om in een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor VROM hun kritiek te uiten op de fundamentele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Een meerderheid in de Tweede Kamer plaatst vraagtekens bij het nut van de wetswijziging. CDA, PvdA, VVD en LPF vragen zich af of de doelen minder regelgeving, kortere procedures en meer flexibiliteit in de planologie wel worden bereikt. Noordanus, voorzitter van de VROM-raad vreest dat de nieuwe wet niet bestendig zal blijken tegen de werkelijkheid. De kamerleden onderschrijven wel het uitgangspunt van de nieuwe wet om ruimte te bieden aan 'ontwikkelingsplanologie', die meer kansen biedt aan initiatieven van private partijen en gemeenten. Mogelijk kan aanpassen van de wet een oplossing zijn, aldus Fokkema van de Neprom. (Het Financieele Dagblad, 11 september 2003)

Lees verder... (alleen abonnees FD)

Zie ook: Hoorzitting Tweede Kamer: grote aarzelingen bij het wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening (Wro) (IPO Weekbericht, 12 september 2003).

NVB: bouwproductie niet gebaat bij nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Het kabinetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de ruimtelijke rrdening (Wro) betekent in grote lijnen een verslechtering ten opzichte van de huidige wet. Het kabinetsvoorstel maakt de Wro namelijk niet alleen veel complexer, het leidt ook zonder meer tot verdere vertragingen in de bouwproductie. Dat schrijft NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, in een reactie op het kabinetsvoorstel aan de Vaste Kamercommissie voor VROM. Volgens de NVB zou de herziening van de Wro juist moeten leiden tot vereenvoudigde procedures met vooral minder regels, zoals het huidige Kabinet ook in het regeerakkoord heeft opgenomen. (Persbericht NVB, 11 september 2003)

Lees verder...

Projectontwikkelaars voor behoud artikel-19-procedure

De Neprom is voor behoud van een verkorte bestemmingsplanprocedure in de zin van de huidige verzelfstandigde artikel-19-procedure. Het ministerie van VROM is van mening dat deze artikel-19-procedure in de nieuwe WRO niet meer nodig is. Het wetsontwerp voorziet wel in een nieuwe, sterk verkorte bestemmingsplanprocedure die volgens de opstellers van de nieuwe wet niet meer tijd in beslag neemt dan dan de artikel-19-procedure uit de oude wet. De ontwikkelaars vinden dat er geen garanties zijn dat VROM die termijnen kan nakomen. (Het Financieele Dagblad, 9 september 2003)/ Alleen voor abonnees

Lees verder...

Oproep gemeente Nunspeet aan ministerie VROM: maak snel een wet planschade

Een regeling voor planschadeclaims moet uit de nieuwe Integrale Wet voor de Ruimtelijke Ordening worden gelicht. Zo‘n regeling kan dan met voorrang door het parlement worden behandeld. Deze oproep heeft de gemeente Nunspeet gedaan in een brief aan minister Dekker (VROM). Nunspeet ziet positieve elementen in de planschaderegeling, zoals die in het nieuwe wetsvoorstel is vastgelegd, maar vreest dat het nog jaren zal duren voor de wet van kracht wordt. (Apeldoornse Courant, 4 september 2003) l

Lees verder...

VNG uit kritiek op voorstel nieuwe Wet ruimtelijke ordening

De VNG heeft de Tweede Kamer een kritische reactie op het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening gestuurd. Volgens de VNG betekent het voorliggende wetsvoorstel voor gemeenten een achteruitgang ten opzichte van de huidige Wet op de ruimtelijke ordening. De wet is niet flexibel, leidt niet tot kortere procedures en de rechtszekerheid van burgers, bedrijven en gemeenten wordt door de nieuwe regelgeving ernstig aangetast. Op 10 september vindt een hoorzitting met de vaste Kamercommissie van VROM over het wetsvoorstel plaats, waar de VNG haar bezwaren zal toelichten. (VNG, 3 september 2003)

Lees verder...

IPO pleit voor toezicht op uitvoering Wro bij provincies

In reactie op het voorliggende wetsvoorstel Wro, de nieuwe Wet op ruimtelijke ordening, pleit het IPO voor provinciaal toezicht op de uitvoering en naleving van bestemmingsplannen door gemeenten. Dit heeft het IPO in een voorlopige reactie aan de Vaste Kamercommissie voor VROM laten weten. Op 10 september vindt in de commissie een hoorzitting over het onderwerp plaats. Na 18 september volgt een definitieve reactie van het IPO-bestuur. (IPO Weekberichten, 30 augustus 2003)

Lees verder...


Terug naar boven

stedelijke vernieuwing


Stadsregio Rotterdam wil het roer om in de stedelijk vernieuwing

De stadsregio Rotterdam wil met de achttien gemeenten in de regio nieuwe afspraken maken over de omvang en de verdeling van de voorraad goedkope woningen. Deze woningen zijn nu vooral te vinden in oude stadsdelen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. De stadsregio vindt ook dat het kabinet in het grotestedenbeleid een veel grotere rol moet geven aan de stadsregio's. Voor een goede coördinatie van de stedelijke vernieuwing in de gehele regio is het noodzakelijk dat het geld hiervoor (ISV) en delen van het geld voor grote stedenbeleid in beheer komen bij de stadsregio. Het college van BenW van Rotterdam en het dagelijks bestuur van de stadsregio zijn het hierover eens geworden. Dit heeft regiobestuurder Frank Koen, verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen, stedelijke Vernieuwing en Vinex, vandaag bekend gemaakt. (Persbericht Stadsregio Rotterdam, 18 september 2003)

Lees verder...

STip schept orde in herstructurering

Gemeenten kunnen hun inspanningen in het kader van de stedelijke vernieuwing richten op resultaat. Minister De Graaf drong bij de presentatie van het Stedelijk Innovatieprogramma (STip) aan op onorthodoxe maatregelen, want “de problemen zijn nijpend”. (Cobouw 2003-09-12

Lees verder...

VNG positief over advies VROM-raad aanpak corporatievermogens

De VNG is in hoofdlijnen positief over het advies dat de VROM-raad 5 september jl. heeft aangeboden aan de minister van VROM en de vaste kamercommissie van VROM. Het advies "Omgaan met overmaat. De vermogens van de woningcorporaties als sturingsopgave" onderschrijft het standpunt van de VNG dat de huidige initiatieven vanuit de sector (bijv. het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing) zijn te waarderen, maar tegelijkertijd te vrijblijvend zijn om de urgente opgaven in de stedelijke vernieuwing aan te pakken. (VNG, 10 september 2003)

Lees verder...

Zie ook: Aedes vindt voorstel VROM-raad overbodig (Aedesnet Nieuws, 9 september 2003)

Rotterdam wil geld voor stedelijke vernieuwing

Rotterdam wil dat het Rijk 275 miljoen euro reserveert om diverse achterstandswijken in de stad tot 2010 te kunnen opknappen. Die boodschap kreeg Tweede-Kamerfractievoorzitter Maxime Verhagen van het CDA woensdag mee bij zijn werkbezoek aan de Maasstad. (De Telegraaf/Woonkrant, 21 augustus 2003)

'De noodzaak van stedelijke vernieuwing moet bepleit worden'

VNG-voorzitter Ralph Pans zegt in een interview in het nieuwe Aedes-Magazine (17/18) dat het rijk stedelijke vernieuwing niet meer sexy vindt. En dat terwijl er juist nu aangepakt moet worden: `Willen we echt een kwaliteitsslag slaan in de steden, dan moeten we minder krenterig zijn dan nu. VNG, Aedes en projectontwikkelaars moeten de noodzaak van stedelijke vernieuwing bepleiten.' (Aedesnet Nieuws, 20 augustus 2003)

WSW: 'De politiek moet corporaties vertrouwen'

Algemeen directeur G. Erents van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het fonds van de sociale huisvesters dat woningbouwcorporaties aan goedkope leningen helpt, wil dat corporaties en politiek voor het einde van dit jaar harde afspraken maken over het opknappen en vernieuwen van oude wijken. (Cobouw, 15 augustus 2003)

Lees verder...

Prioriteitswijken definitief geselecteerd

Minister Dekker (VROM) heeft 56 wijken geselecteerd voor de zogeheten prioritaire wijkaanpak. De wijken zijn door de gemeenten voorgedragen. In februari 2003 maakte haar voorganger, minister Kamp, reeds een voorlopige lijst van 42 wijken bekend. De aanpak van de geselecteerde wijken kan zich overigens concentreren op deelgebieden binnen die wijken. (Aedesnet Nieuws, 15 juli 2003)

Lees verder...

WSW: Zoektocht naar samenhang tussen pijlers stedelijke vernieuwing

De methode van integraal werken bij stedelijke vernieuwing is in zijn huidige opzet niet wat het zou kunnen zijn. Daarom organiseerde de adviesgroep Stad-Platteland van blooming op 20 juni een rondetafelgesprek in het blooming hotel in Bergen. Doel was de belemmeringen voor synergetische samenwerking tussen beide terreinen te inventariseren en oplossingsrichtingen daarbij uit te zetten. (KEI Nieuws, 11 juli 2003)

Lees verder...

Rijke woningcorporatie moet arme verplicht helpen

Dinsdag heeft het Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing de aangescherpte voorwaarden gepresenteerd. De rijke woningcorporaties moeten de arme corporaties helpen met de financiering van projecten voor stedelijke vernieuwing. Een externe toezichthouder kan weigeraars met dwang verplichten tot medewerking. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van Aedes, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en De Vernieuwde Stad, een platform van corporaties uit de grote steden. (Het Financieele Dagblad, 2 juli 2003)

Lees verder... (alleen voor abonnees FD)

Zie ook:
-
VNG: 'Garantiefonds biedt geen sluitende oplossing' (VNG, 1 juli 2003)
-
Garantiefonds op de rails (Aedenet Nieuws, 1 juli 2003)
-
Kritiek op Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing (PropertyNL, 2 juli 2003)

Corporaties nemen grote financiële risico’s’

Het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing dat Aedes vandaag presenteert, zadelt arme corporaties die een beroep doen op de regeling met hoge financiële risico’s op. Dat is de analyse van J. Conijn van onderzoeks- en adviesbureau Rigo. (Cobouw, 1 juli 2003)

Lees verder...

Woningcorporaties presenteren nieuw investeringsplan

De corporaties komen met een nieuw investeringsplan, omdat een meerderheid van de Tweede Kamer niet gelooft dat het eerder gepresenteerde Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing van de corporaties meer woningbouw oplevert. (Cobouw, 27 juni 2003)

Lees verder...

Prestatieafspraken impuls voor hoger tempo stedelijke vernieuwing

Woensdag 18 juni heeft het college van BenW van Den Haag ingestemd met het afsluiten van nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties HaagWonen, Staedion en Vestia. Uniek is dat woningcorporaties bij de stedelijke vernieuwing gaan optreden als integrale gebiedsontwikkelaar. De officiële ondertekening van de afspraken vindt op 19 juni in het Haagse stadhuis plaats. Hoofddoel van de nieuwe prestatieafspraken die gelden voor de periode 2003-2010 is om het tempo van de stedelijke vernieuwing te versnellen en voldoende aantrekkelijke woningen te kunnen aanbieden aan alle inkomenscategorieën. (Persbericht gemeente Den Haag, 18 juni 2003)

Geen verevening van bovenaf

Het kabinet wil geen hernieuwde discussie over verevening van corporatievermogens. Wel moeten corporaties hun verantwoordelijkheid nemen in de stedelijke vernieuwing. Dit bleek tijdens het debat met de Tweede Kamer over de Regeringsverklaring op 12 juni. Aedes onderschrijft de eigen verantwoordelijkheid van corporaties en vindt het goed dat er geen van bovenaf opgelegde verevening wordt overwogen. Wel wil het kabinet kijken naar de toedeling van middelen uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Bij toewijzing aan gemeenten wil de regering rekeninghouden met de financiële positie van corporaties in de betreffende gemeente. (Aedesnet Nieuws, 13 juni 2003)

Lees verder...

Mogelijkheden renovatie in naoorlogse wijken onderbenut

De aanpak van naoorlogse wijken kenmerkt zich vooral door onderhoud, sloop en nieuwbouw. Volgens SEV en NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling) blijven de mogelijkheden van renovatie onderbenut. Beide organisaties willen met het programma ‘Ruimte voor verandering’ het onderwerp hoger op de agenda van beslissers krijgen. Wat kan de meerwaarde zijn van een aanpak waarin naast onderhoud en nieuwbouw ook ruimte is voor renovatie? En hoe kan renovatie een structureel onderdeel worden van een duurzame stedelijke vernieuwing van de naoorlogse wijken? Het SEV/NIDO-programma loopt van eind 2002 tot begin 2004. (SEV Nieuws, 10 juni 2003)

Lees verder...

Grote steden willen verevening corporatievermogen

De gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat het kabinet de corporaties dwingt om hun vermogens te verevenen. Alleen directe vermogensoverdracht of vormen van collegiale financiering tegen lage rente kan nieuwbouw op gang krijgen in stedelijke vernieuwings- en uitleggebieden. De vier steden hebben weinig vertrouwen in het door de corporaties gelanceerde Garantiefonds, dat als intermediair in garantstellingen wil optreden.Dat schrijven de vier grote steden in een brief aan de minister van VROM. Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, noemt het standpunt van de vier grote steden 'onbegrijpelijk'. (PropertyNL, 5 juni 2003)

Lees verder...

Corporaties nemen grote financiële risico’s’

Het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing dat Aedes vandaag presenteert, zadelt arme corporaties die een beroep doen op de regeling met hoge financiële risico’s op. Dat is de analyse van J. Conijn van onderzoeks- en adviesbureau Rigo.(Cobouw, 1 juli 2003)

Lees verder...

Grote steden sceptisch over Garantiefonds

`Onbegrijpelijk'. Dat is de reactie van Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen op de brief die de wethouders van de vier grote steden naar minister Kamp stuurden. In de brief hekelen zij het Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwig van de woningcorporaties, en pleiten er voor `dat het Rijk nog dit jaar een daadkrachtig systeem van vermogensverevening tussen corporaties organiseert.' (Aedesnet Nieuws, 28 mei 2003)

Lees verder...

Corporaties moeten delen in VROM-bezuinigingen

Woningcorporaties moeten een deel van de 530 mln aan bezuinigingen op de VROM-subsidies voor hun rekening nemen. In ruil voor het gedeeltelijk overnemen van de huursubsidie-verplichtingen kunnen ze mogelijk wel boveninflatoire huurverhogingen doorvoeren. Dat liet directeur-generaal wonen A. Bertram van het ministerie van VROM weten tijdens een symposium dat ontwikkelaar Bouwfonds en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (NIROV) organiseerden over de woningmarkt. Het ministerie van VROM moet volgens de afspraken in het nieuwe regeerakkoord de komende vier jaar 530 mln inleveren: 80 mln in 2004, en de drie jaar daarna telkens 150 mln. (PropertyNL, 27 mei 2003)

Lees verder...


Terug naar boven

nieuwe woningnood


Kabinet maakt afspraken over wonen en zorg

Het kabinet gaat met woningcorporaties en gemeenten harde en concrete prestatieafspraken maken over het aandeel van de productie van volledig toegankelijke woningen voor ouderen en gehandicapten. Door de vergrijzing en de wens van velen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is er een grote behoefte aan volledig toegankelijke woningen. Dit schrijven minister Dekker (VROM) en staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.n (Persbericht ministerie VROM, 17 september 2003)

Lees verder...

Arcares komt met Investeringsplan Wonen-Zorge

Arcares heeft een Investeringsplan Wonen-Zorg uitgebracht met een integrale visie op de bouw- en transformatieopgave tot 2015. Op basis van gegevens over vraag en aanbod is een scenario ontvouwd voor de transformatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, de bouw van zorgwoningen en levensloopbestendige woningen en het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De achterliggende visie wordt mede onderschreven door Aedes. (Kenniscentrum wonen-zorg Nieuws, 16 september 2003)

Lees verder...

GS Limburg willen woningbouw aanwakkeren en starters helpen

Er moeten in Limburg snel 1000 woningen worden gebouwd voor starters op de woningmarkt. Hiervoor hebben GS een plan van gedeputeerde Ger Driessen goedgekeurd. Het plan geeft een enorme impuls aan de stagnerende woningbouw en vergroot het aanbod voor starters op de woningmarkt. Economisch gezien gaat het om een aanzienlijke injectie voor Limburg. Gedeputeerde Staten dagen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers uit, om binnen een maand met concrete plannen te komen om het plan in te vullen en op die manier vóór eind volgend jaar 1000 nieuwe woningen op te leveren voor maximaal 140.000,- per woning, vrij op naam. Het ‘1000 woningen plan’ past in de nieuwe rol van de Provincie Limburg op het gebied van ruimtelijke ordening: gewenste ontwikkelingen stimuleren. (Persbericht provincie Limburg, 10 september 2003)

Lees verder...

Aantal nieuwe woningen blijft dalen

Het aantal woningen dat in Nederland wordt gebouwd, blijft dalen. Deze daling heeft zich ook in de eerste helft van dit jaar voortgezet. Gedurende de eerste zes maanden van 2003 werd negentien procent minder woningen opgeleverd dan in dezelfde periode in 2002. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat zich baseert op cijfers van de gemeenten. (Persbericht CBS, 5 september 2003)

Lees verder... (PDF-bestand)

Platform Woningmarkt wil nationaal debat

De jongste kabinetsplannen zullen de doorstroming op de woningmarkt verder afremmen, zo waarschuwt het pas opgerichte Platform Woningmarkt Nederland. Het platform wil met alle betrokken partijen een nationaal debat starten om zo snel mogelijk te komen tot een integrale en actuele visie op de woningmarkt. Ook Aedes is deelnemer aan het platform. Aedes deelt de zorg van het platform over de vastgelopen woningmarkt, en wil er alles aan doen die weer vlot te trekken. (Aedesnet Nieuws, 2 september 2003)
Lees verder...

Aanbod sociale huurwoningen in ROA-gebied neemt toe

Voor het eerst sinds 1999 vertoont het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal vrijgekomen woningen is met meer dan 2.000 toegenomen, van 15.800 in 2001 naar 17.881 in 2002. Dit blijkt uit de ‘Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling 2002’ van het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) en het Platform Woningcorporaties ROA-gebied. Door het ruimere aanbod kon met name de gemiddelde inschrijfduur van starters voor het eerst sinds jaren iets teruglopen, van 7,5 jaar naar 7 jaar. (Persbericht Regionaal Orgaan Amsterdam, 26 augustus 2003)

Lees verder...

Snoeiplan van Neprom voor meer woningbouw

Diep snijden in de regelgeving levert jaarlijks 20.000 nieuwe woningen extra op. Dat stelt de Neprom in een actieplan gericht aan bouwminister Sybille Dekker. De Neprom is het huidige labyrint van regels een doorn in het oog. Vrijwel elk bouwplan immers kan jarenlang worden tegengehouden. “Door de zeer gedetailleerde en op onderdelen tegenstrijdige regelgeving kan eigenlijk geen enkele gemeente het nog goed doen”, aldus voorzitter P. Ruigrok van de Neprom. Voor een specifiek bouwplan moeten talloze procedures doorlopen worden. Voor de sloopvergunning, het bestemmingsplan en de bouwvergunning tot en met de kapvergunning en de flora- en faunarichtlijn. Elke keer kan de burger zijn bezwaren naar voren brengen. Het kan haast niet anders of de overbelaste gemeente maakt in die procedures ergens een foutje en dan begint het hele circus opnieuw.” (Cobouw, 26 augustus 2003) 76

Lees verder...

Zonder ingrijpen overheid blijft woningmarkt uit balans

Opinie. (Adri Buur, directeur EIB). Nederland heeft in de praktijk twee woningmarkten. Eén voor huurders en één voor eigenaar-bewoners. Tussen beide zijn verbindingen. Mensen stappen over van de ene naar de andere in de loop van hun wooncarrière. Ook woningen kunnen worden overgeheveld van de huurmarkt. (Cobouw, 23 augustus 2003)

Lees verder...

Doel 100.000 woningen mist solide onderbouwing

Voor woningen bestaan wachtlijsten die kunnen oplopen tot tien jaar. Dergelijke woningen zijn zeer geliefd, liggen in een aantrekkelijke omgeving en kennen een billijke huur. Het gaat hier dus om huurwoningen. Koopwoningen met wachtlijsten komen eigenlijk niet voor. Sommigen zullen zeggen, dat ook voor koopwoningen wachtlijsten kunnen bestaan. Inderdaad. In gemeenten, waar door loting grond om te bouwen of nieuw te bouwen woningen tegen vaste prijzen voor consumenten ter beschikking komen. De woningmarkt is duidelijk uit balans. (Cobouw, 21 augustus 2003)

Lees verder...

Doorlooptijd woningbouw neemt toe

De afgelopen jaren is de tijd tussen het verlenen van de bouwvergunning en het gereedkomen van de woning toegenomen. In 2002 was de bouwtijd van 35 procent van de woningen meer dan twee jaar. In 1995 duurde het bij 5 procent van de woningen langer dan twee jaar. Vooral bij de grotere projecten is de bouwtijd toegenomen. In de provincies Noord- en Zuid-Holland is de toename het sterkst. (CBS Webmagazine, 18 augustus 2003)

Lees verder...

Aanjaagteams woningbouw niet zonder succes

Aanjaagteams voor de woningbouw hebben op enkele plaatsen succes geboekt bij het vlottrekken van vastgelopen projecten. Op de VINEX-locatie Volgerlanden in Hendrik Ido Ambacht bijvoorbeeld kon een project doorgaan na tussenkomst van een aanjaagteam. Probleem bij het project was de financiering. Voor corporaties waren in de loop van het project enorme kostenstijgingen ontstaan. Na overleg is de gemeente over de brug gekomen met soepeler voorwaarden en de beslissing geen bouwleges meer te heffen. (Aedesnet Nieuws, 29 juli 2003)

Lees verder...

Geringe bouw in Gelderse dorpen wordt onderzocht

Een speciale statenwerkgroep zet zich in om te achterhalen waarom plattelandsgemeenten in Gelderland zo weinig aanspraak maken op een speciale Woningbouwpot. Van de te verdelen woningen is vorig jaar 75 procent (1.215 woningen) overgebleven. De kleine kernen in de provincie kunnen een brief met vragen verwachten van de werkgroep. Met de antwoorden hoopt de groep in kaart te brengen wat de oorzaken zijn van de stagnerende woningbouw in plattelandsgemeenten.(Apeldoornse Courant, 29 juli 2003)

Verdere stagnatie verwacht in de woningbouw

De woningbouwproductie in Nederland zal in 2004 verder terugvallen tot 55.000 nieuwe huur- en koopwoningen, aldus de NVB, de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars en bouwondernemers, in de recent gepubliceerde Thermometer Koopwoningen. Dit jaar is het verwachte aantal 60.000. De bureaucratie (regels en procedures) is volgens de NVB de belangrijkste factor die de stagnatie veroorzaakt, gevolgd door de verslechterende economie en het beleid van gemeentelijke grondbedrijven. (Het Financieele Dagblad, 28 juli 2003) Alleen voor abonnees

Lees verder...

Zie ook:
-
NVB: Prijzen nieuwe koopwoningen zijn voor het eerst sinds jaren niet fors verder gestegen maar gestabiliseerd (persbericht NVB, 25 juli 2003)
-
Noodwet moet knelpunt woningbouw oplossen (Zibb.nl, 28 juli 2003)

Geringe bouw in Gelderse dorpen wordt onderzocht

Zie ook: - NVB: Prijzen nieuwe koopwoningen zijn voor het eerst sinds jaren niet fors verder gestegen maar gestabiliseerd (persbericht NVB, 25 juli 2003) http://www.nvb-bouw.nl/nieuws/persberichten/2003/p24-07-2003Koopw.htm - Noodwet moet knelpunt woningbouw oplossen (Zibb.nl, 28 juli 2003) http://www.zibb.nl/bouw/artikel.asp?artnr=634086&versie=1

Lees verder...

Vinexbouw Haaglanden zwaar achter op schema

De woningbouw op Vinex-lokaties blijft in de regio Haaglanden sterk achter op het schema. Daarentegen worden op binnenstedelijke locaties meer huizen gebouwd dan is afgesproken. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Woningmarkt monitor nieuwbouw 2002. (Cobouw, 26 juli 2003)

Lees verder...

NVB voor nationaal workflowsysteem voor vergunningverlening woningbouw

NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers heeft in een brief aan minister Dekker van VROM naast een zestal andere aanbevelingen de ontwikkeling van een nationaal workflow systeem bepleit om de stagnatie in de woningbouwproductie tegen te gaan. (Nationaal Dubocentrum Nieuws, 18 juli 2003)

Lees verder...

Voorraad bepalen gezamenlijke taak

Minister Dekker (VROM) stelde op 25 juni dat het primair de taak is van gemeenten in samenspraak met corporaties om de voorraad van huurwoningen te bepalen die nodig is. Dat deed ze in antwoord op Kamervragen over het tekort aan huurwoningen in Friesland. (Aedesnet Nieuws, 8 juli 2003)

Lees verder...

Starters dupe van woningtekort

Uit cijfers van het ministerie van VROM blijkt dat het tekort aan woningen in Nederland toeneemt. Doordat er minder nieuwe huizen worden gebouwd, stokt de doorstroming naar duurdere woningen. VROM verwacht dat in 2005 het tekort zal oplopen tot 2,7 procent, in 2000 was dit nog 1,9 procent. De gemiddelde wachttijd is toegenomen tot dertig maanden, zes maanden langer dan twee jaar geleden. Aedes maakte overigens vorig jaar al melding van de toenemende wachttijden voor een huurwoning. (Aedesnet Nieuws, 7 juli 2003)

Lees verder...

Zeven aanbevelingen om woningmarkt vlot te trekken

Kopers van een woning moeten alle aanloopkosten bij de investering in hun woning, zoals notariskosten en financieringskosten, kunnen aftrekken. Tevens dient het kabinet aan potentiële huizenkopers een duidelijk signaal af te geven dat zij niet bang hoeven zijn voor verdere aanvallen op de aftrek van de hypotheekrente. Dergelijke maatregelen wekken vertrouwen en zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt. Direct gevolg is dat woningen voor starters vrijkomen. Dat is één van de in totaal zeven maatregelen die de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers NVB nodig acht om de huidige woningbouwproductie vlot te trekken. (Zibb.nl Nieuws, 2 juli 2003)

Lees verder...

Jaarlijkse Nota Capaciteit Woningbouwlocaties provincie Utrecht is uit

Elk jaar wordt de al bekende bouwcapaciteit voor woningen in de provincie Utrecht op een rijtje gezet. Per bouwlocatie wordt berekend hoeveel woningen er nog gepland zijn te bouwen en hoeveel woningen er opgeleverd zijn. Het saldo van deze rekensom is dat er per 1 januari 2003 nog bekende capaciteit is voor 62.750 woningen voor het totaal van de provincie Utrecht. De inventarisatie is van belang om de voortgang in de woningbouw bij te houden en te vergelijken met de woningbouwplanning in het streekplan. In de huidige streekplanperiode tot 2005 is er nog capaciteit voor ruim 15.000 woningen; dit aantal woningen is opgenomen in gemeentelijke woningbouwplannen. In vergelijking met 1 januari 2002 blijkt dat er veel capaciteit is doorgeschoven naar de periode van 2005 of later, als gevolg van vertraging in oplevering. In 2002 zijn er in totaal 4200 woningen opgeleverd. Op de grote VINEX-locaties zijn de volgende aantallen woningen opgeleverd in 2002: Amersfoort/Vathorst: 140; Houten/Houten-Zuid: 1025; Utrecht/Leidsche Rijn: 1129. (Persbericht provincie Utrecht, 1 juli 2003)

Minister Dekker: actieplan tegen woningnood

Minister Dekker (VROM) belooft in september met een actieplan te komen om de stagnerende woningbouwproductie aan te pakken. Dat zei ze donderdag tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. In 2001 kwamen er nog 73.000 woningen gereed, vorig jaar waren dat er 67.000 en dit jaar worden naar verwachting 64.000 woningen opgeleverd. Dat aantal blijft ver achter bij het streven om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Om de productie uit het slop te halen, stelde voormalig staatssecretaris Remkes twee jaar geleden een Taskforce in. Minister Kamp, die vorig jaar op VROM zat, stuurde aanjaagteams op pad om in gemeenten waar de bouw stagneerde de processen vlot te trekken. Zijn opvolgster Dekker bezint zich inmiddels ook op maatregelen en belooft in september met een actieplan te komen. Tijdens het overleg donderdag bleek dat zij de oplossing in dezelfde richting zoekt als haar voorgangers. Ook Dekker denkt de stagnatie te kunnen doorbreken door vooral middeldure en dure woningen te bouwen. PvdA, GroenLinks, SP en LPF delen die mening niet. (Staatscourant, 27 juni 2003)

Zie ook:
Voorzichtig met term 'woningnood' (Aedes Nieuws, 27 juni 2003)

Ook Amsterdam leverde meer nieuwe woningen op in 2002

Amsterdam heeft in 2002 bijna 2400 nieuwe woningen opgeleverd, ruim 500 meer dan in 2001. Deze nieuwe woningen werden vooral opgeleverd in Zeeburg (515) en Oost/Watergraafsmeer (485) en verder in Zuidoost en Osdorp (300). Voor dit jaar wordt minimaal eenzelfde aantal opleveringen verwacht, met name door de nieuwbouw in IJburg. (Vastgoedmarkt Nieuws, 25 juni 2003)

Rotterdam bouwt stug door

In het eerste halfjaar van 2003 is er in Rotterdam gestart met de bouw van 1500 woningen. Dat aantal is hoger dan de totale bouwproductie over 2002, toen er in totaal 1400 woningen werden gebouwd. Rotterdam gaat met zijn hoge productie fors in tegen de landelijke trend, die een daling laat zien van tien procent ten opzichte van vorig jaar. De stad krijgt er vooral middeldure en dure woningen bij. (Zibb.nl Nieuws, 24 juni 2003)

Lees verder...

Gelderse Staten onderzoeken waarom dorpen geen huizen bouwen

Een onderzoekscommissie van Provinciale Statenleden gaat uitzoeken waarom Gelderse gemeenten de mogelijkheid onbenut hebben gelaten om 1200 woningen te bouwen. De commissie wordt woensdag ingesteld door Provinciale Staten. (De Twentsche Courant/Tubantia, 23 juni 2003)

Kamernood / Ex-student blijft vaak plakken op kamers

Terwijl de kamernood voor nieuwe studenten hoog is, blijven afgestudeerden soms nog jaren hangen in hun studentenkamer. Corporaties zetten hen in toenemende mate onder druk om te vertrekken. (Trouw, 23 juni 2003)

Lees verder...

Kamer dwingt minister Dekker van VROM tot actie voor studenten

Minister Dekker, de nieuwe bewindsvrouw op VROM, komt op Prinsjesdag met een actieplan om de kamernood onder studenten op te lossen. Vooralsnog legt Dekker een uitspraak van de Tweede Kamer om huursubsidie voor kamers mogelijk te maken, naast zich neer. (Aedesnet Nieuws, 20 juni 2003)

Lees verder...

Minder nieuwe huizen maar meer bouwvergunningen

Het aantal opgeleverde woningen is in het eerste kwartaal verder gedaald. In de periode werd er 17 procent minder gebouwd dan in de eerste drie maanden van 2002. Een lichtpuntje is wel dat het aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal steeg. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd. (Persbericht CBS, 20 juni 2003)

Lees verder...

Hoogleraar Thomsen: Roer moet om bij overheid en bouw

Om de dreigende 'nieuwe woningnood' in ons land af te wenden, moet het roer om bij bouwpartners en overheid. Dat zei juryvoorzitter André Thomsen, hoogleraar Woningbeheer aan de TU Delft, in zijn toespraak voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Nationale Renovatie Prijs 2003. "We moeten af van de sloopcultuur. In ons land worden woningen niet gesloopt omdat ze technisch slecht zijn, maar omdat de sociale opbouw van een wijk ongewenst is", aldus Thomsen. (Cobouw, 19 juni 2003)

Lees verder...

Dorpen Gelderland verzuimen te bouwen

Plattelandsgemeenten in Gelderland bouwen veel minder woningen dan mogelijk is. In de speciale Woningbouwpot van de provincie bleven vorig jaar 1215 woningen over, 75 procent van het totaal. De verwachting is dat dat aantal dit jaar verder oploopt. Het overschot is opmerkelijk, omdat de plattelandsgemeenten er voortdurend op aandringen de mogelijkheden voor woningbouw te vergroten. Op die manier zou het draagvlak voor winkels en andere voorzieningen in de dorpen vergroot moeten worden. Maar in werkelijkheid laten de gemeenten mogelijkheden om tot vijftig huizen per kern te bouwen, onbenut. (De Gelderlander, 18 juni 2003)

Aedes directeur Van Leeuwen: 'Koop omzetten in huur'

De koopmarkt ontspant, maar dat heeft geen positieve gevolgen voor de huurmarkt. Er zijn nog steeds te weinig huurwoningen. Van Leeuwen noemt in Volkskrant Magazine van 14 juni als redenen: 'Procedures lopen te lang, de grondprijzen zijn erg hoog en projectontwikkelaars, die toch 80 procent van de huizen bouwen, denken vanwege de onzekere economie wel drie keer na voordat ze nu aan een project beginnen.' Hij constateert ook een nieuwe ontwikkeling: 'Projectontwikkelaars besluiten steeds vaker om moeilijk verkoopbare dure huizen om te zetten in huurwoningen, waardoor in de duurdere huur in ieder geval weer meer aanbod komt.' (Aedesnet Nieuws, 17 juni 2003)

Lees verder...

Rekenkamer: grondprijzen belemmering woonzorgcomplexen

Onvoldoende geschikte bouwlocaties en hoge grondkosten zijn belangrijke oorzaken van het gebrek aan woonzorgcomplexen voor ouderen. Ook mogen ziekenhuislocaties alleen tegen marktconforme voorwaarden worden verkocht, waardoor de ontwikkeling van woonzorgvoorzieningen nauwelijks te financieren zijn. Dat schrijft De Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. (PropertyNL, 17 juni 2003)

Lees verder...

Sterke samenhang bouwproductie en economische groei

Voor alle sectoren van de bouw bestaat een structureel verband met de economische groei. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in haar rapport ‘Economische groei en bouwproductie’. Het verband tussen de bouwproductie en het bruto binnenlands product kenmerkt zich door een gelijke cyclus rond de trendmatige groei. De toename van de bouwproductie blijft daarbij in de periode 1970 tot 2001 achter. (Zibb.nl Nieuws, 16 juni 2003)

Lees verder...

Woningmarkt benadrukt nog eens: Regionale regierol provincies steeds belangrijker

De rol van provincies, bij de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt zal verder aan betekenis winnen. Het is een logisch uitvloeisel van de verdergaande schaalvergroting bij regionale aanbieders (corporaties, zorgaanbieders, projectontwikkelaars) als ook van de zich verruimende blik van de woonconsument. Deze zoekt al veel langer zijn woning op de regionale markt en kijkt daarbij over de gemeentegrens heen. Dit beeld schetste Jan Ploeger van het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 12 juni op een congres in Hoofddorp. Hij sprak daar over het thema "Actualiteiten en trends in de woningmarkt". (IPO Weekberichten, 13 juni 2003)

Lees verder...

'Productie van 80.000 woningen per jaar haalbaar'

De productie van nieuwbouwwoningen kan in korte tijd worden opgeschroefd van 60.000 naar 80.000 woningen, ook onder de huidige marktomstandigheden. Dat zegt Friso de Zeeuw, directeur nieuwe markten van Bouwfonds Ontwikkeling. De productie van 80.000 woningen kan worden bereikt door een drietal maatregelen: meer goedkope koopwoningen produceren, het inkorten van de doorlooptijd van de plannen en het matigen van kwaliteitseisen. En ten derde: grotere flexibiliteit in plannen en grondprijzen. Volgens De Zeeuw is het knelpunt niet het tekort aan planologische locaties, maar het traject van aanwijzing van de locatie tot de bouw van woningen. Bouwfonds Ontwikkeling pleit daarom voor een back-to-basics-strategie in een samenspel tussen overheid, marktpartijen en ontwerpers. De maatregel van het tweede kabinet-Balkenende tot beperking van de hypotheekaftrek zal overigens weinig negatieve invloed hebben op de woningmarkt, zo meent de Bouwfonds-directeur. De Zeeuw pleit wel voor de invoering van hogere markthuren in de sociale sector, een pleidooi dat eerder al werd gehouden door de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes. (Vastgoedmarkt Nieuws, 13 juni 2003)

Groot tekort woonruimte voor ouderen

Bejaarden wonen weliswaar steeds langer op zichzelf, maar ze krijgen niet de daarbij beoogde en benodigde overheidshulp. Er is een groot tekort aan aangepaste huisvesting en ouderen blijven vaak verstoken van zorg. Lokale plannen blijven vaak in de projectfase steken. De ministeries van Volksgezondheid en Volkshuisvesting hebben onvoldoende zicht op de problematiek. (de Volkskrant, 6 juni 2003)

Lees verder...

Forse impuls nieuwbouw Amsterdam

De Amsterdamse PvdA-raadsleden Bouwe Olij en Thijs Reuten hopen met het '5000 woningen extra plan' de stagnatie in de bouw te doorbreken. Het duo wil met de woningbouwcorporaties afspraken maken over bouwprojecten. Particuliere projectontwikkelaars starten volgens de PvdA-raadsleden niet met de bouw van woningen zolang zij niet 70% van de woningen op tekening hebben verkocht. Volgens Olij en Reuten kunnen door het maken van concrete projectafspraken met individuele corporaties 5000 woningen extra gebouwd worden in vijf jaar. Het plan houdt in dat de corporaties naast de gebruikelijke 30% sociale huurwoningen nog 20% sociale huurwoningen en/of middeldure huurwoningen bouwen. (De Telegraaf/Woonkrant, 2 juni 2003)

Transactiekosten beperken het aantal verhuizingen sterk

De hoge transactiekosten bij aankoop van een woning beperken het aantal verhuizingen bij eigenwoningbezitters in sterke mate. Een vermindering van deze transactiekosten met 1%-punt leidt tot een toename van het aantal verhuizingen van eigenwoningbezitters met 8 procent. Momenteel vinden er jaarlijks ongeveer 200.000 verhuizingen plaats op de koopwoningenmarkt. Door een afname van de transactiekosten van 12% naar 11% van de waarde van de woning zal het aantal verhuizingen met ongeveer 16.000 toenemen. De gemiddelde verblijfsduur van 18 jaar voor eigenwoningbezitters neemt hierdoor met ongeveer 1,3 jaar af. (Persbericht CPB, 4 juni 2003)

Lees verder...

Beperking hypotheekrenteaftrek serieuze bedreiging doorstroming

Veel organisaties, zoals de Vereniging Eigen Huis, hebben het nieuwe kabinet al gewaarschuwd voor de gevolgen voor de koopwoningenmarkt van het veranderen van de wetgeving met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Mensen zouden minder snel verhuizen en dus zou een nog grotere druk ontstaan op de woningmarkt. Uit een onderzoek dat USP Marketing Consultancy onder Nederlandse huiseigenaren heeft gehouden, blijkt dat deze angst zeker niet ongegrond is. (Zibb.nl Nieuws, 27 mei 2003)

Lees verder...

Van Leeuwen: ‘Provinciale woonvisies welkom’

`Wonen is bij uitstek een kwestie die zich met name in regio's afspeelt, in een groter verband dan afzonderlijke steden en dorpen. Daarom zijn provincies de aangewezen partij om dat af te stemmen.' Dat zegt Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen in het mei-nummer van het tijdschrift Provincies.nl. Hij reageert daarmee enthousiast op provinciale woonvisies in de strijd tegen de stagnerende woningbouw. (Aedesnet Nieuws, 26 mei 2003)

Lees verder...


Terug naar boven

nieuwe woningbouwlocaties:


Zie ook: De Nieuwe Kaart van Nederland

Eerst wegen, dan woningen in noordelijke Randstad

Langs de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere kunnen tot 2030 118.000 woningen worden gebouwd. Daarover zijn alle gemeenten en provincies in de noordelijke Randstad het vrijdag tijdens de derde Noordvleugelconferentie eens geworden. Nieuwe woningbouwlocaties in de noordelijke Randstad kunnen alleen worden ontwikkeld als het Rijk enorme investeringen in de infrastructuur doet. Voor de korte termijn pleiten de 31 betrokken overheden in de Noordvleugel voor een proef met rekeningrijden op de drukste trajecten.(Cobouw, 20 september 2003)

Lees verder...

'Central Park' tussen uitwaaierend Eindhoven en Helmond in nieuw structuurplan: regio wil 48.000 huizen bouwen tot 2020

Gezocht: ruimte. En flink wat ook. Om de groeiende bevolking onderdak te kunnen bieden zijn in deze regio tot aan 2020 zo'n 48.000 nieuwe huizen nodig. De vraag is natuurlijk wáár die allemaal gebouwd moeten worden. Onder regie van het SRE wordt druk gewerkt aan een nieuw structuurplan voor de regio Eindhoven-Helmond. (Eindhovens Dagblad, 16 september 2003)

Lees verder...

Milieulobby: 40.000 huizen minder nodig

De bouw van 150.000 woningen in de Noordvleugel van de Randstad in de periode 2010-2030 is volgens de milieulobby meer dan genoeg om aan de behoeften te voldoen. Dat zijn er 40.000 minder dan de bestuurders in dit gebied met elkaar hebben afgesproken. Van die 150.000 woningen moeten er 90.000 in verstedelijkte gebieden komen om natuur en milieu te ontzien. Ook is de bereikbaarheid daar het beste te regelen. (Haarlems Dagblad, 4 september 2003)

Lees verder...

Noordvleugel Randstad buigt zich over drie woningbouwscenario's tot 2020

De bestuurders van de noordvleugel van de Randstad zullen zich bij de komende Noordvleugelconferentie buigen over drie scenario's voor grote woningbouwlocaties in het gebied. Tussen 2010 en 2030 moeten daar 150.000 nieuwe woningen komen. In september zal de derde Noordvleugelconferentie plaatsvinden. Hierbij komen de portefeuillehouders ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer van gemeenten en provincies in de noordelijke Randstad samen om richting te geven aan de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in dit gebied tussen 2010 en 2030. (PropertyNL, 2 september 2003)

Lees verder...

Grootschalige nieuwbouw in Zuidhollandse Zuidplaspolder

Fons van der Stee, wethouder ruimtelijke ordening in Zevenhuizen, kan in het gemeentehuis een glimlach niet verbergen als hij de leden van het college van Gedeputeerde Staten (GS) ziet binnenkomen. Ze hebben net een rondrit achter de rug in een gedeelte van het gebied dat gaat worden gebruikt voor de herinrichting van de Zuidplaspolder in de driehoek Zoetermeer-Gouda-Rotterdam. "Er staan grote belangen op het spel", vertelt wethouder Fons van der Stee. "Het gaat weliswaar om een groot gebied van zo'n 4500 hectare, maar Haaglanden, Rotterdam en de tuinbouwsector hebben al diverse claims voor de ruimte neergelegd. Dit betekent onder meer dat er vijftien- tot dertigduizend woningen gaan bijkomen. Grote aantallen, die Zevenhuizen-Moerkapelle zorgen baart. Het is prima dat de aantrekkingskracht wordt vergroot, maar we zullen er op toezien dat de dorpskern behouden blijft. Dat geldt uiteraard ook voor bijvoorbeeld Moordrecht, Nieuwerkerk, Bleiswijk en Bergschenhoek." (Haagsche Courant, 28 augustus 2003)

Lees verder...

Veel woningbouw in het buitengebied van Gilze

B en W van Gilze en Rijen houden vast aan hun uitgangspunten voor een forse uitbreiding en bouw van woningen in het buitengebied van Gilze. De gemeente moet groeien van 25.000 inwoners nu naar 30.000 inwoners in 2020. Ruim de helft van de 3200 te bouwen woningen komt in het landelijk gebied ten zuiden en westen van Gilze. Hiermee veegt het college alle ingebrachte bezwaren tegen die bouw in het buitengebied van Gilze van tafel. Een en ander blijkt uit de reactienota van het college op de bezwaren tegen de structuurvisie plus. (BN/De Stem, 26 augustus 2003)

Lees verder...

1000 extra koophuizen voor starters in Limburg

De Limburgse gemeenten mogen duizend goedkope koopwoningen bouwen voor starters. Het gaat om huizen in de prijsklasse tot 140.000 euro met een kavelgrootte van maximaal 200 vierkante meter. De ambtelijke top in het provinciehuis werkt in opdracht van gedeputeerde G. Driessen (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) momenteel aan dit voorstel, dat moet leiden tot een forse prikkel voor de stagnerende woningbouw in Limburg en meer kansen voor jongeren om een eigen huis te kopen. (De Limburger, 25 augustus 2003)

Lees verder...

Vliegkamp als bouwgrond half miljard euro waard

Het rijk heeft er het allergrootste belang bij om de grond van vliegkamp Valkenburg te verkopen als bouwgrond. Dat zegt de oud-gedeputeerde van ruimtelijke ordening van de provincie Zuid-Holland, M. Vissers. Het zou de overheid zomaar een half miljard euro kunnen opleveren. (Leidsch Dagblad, 25 augustus 2003)

Lees verder...

Priemus: 'Laat stad Vliegkamp Valkenburg bebouwen'

De eventuele aanleg van een nieuwe woonwijk op het Vliegkamp Valkenburg moet gebeuren door een grote stad, zoals Den Haag of Leiden. Dit stelt hoogleraar volkshuisvesting H. Priemus van de TU Delft. Hij vindt dat kleine gemeenten niet de kennis hiervoor in huis hebben, waardoor er veel fouten worden gemaakt. Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg willen hier zelf gaan bouwen, hoewel ze nu nog tegen de bebouwing van het vliegveld zijn. (Haagsche Courant, 25 augustus 2003)

Lees verder...

Zie ook Prof. Priemus wil snel besluit over Valkenburg (Haagsche Courant, 25 augustus 2003)

Minder dan 1700 huizen terrein KNSF

De gemeente Muiden, de provincie Noord-Holland en KNSF willen op het terrein van de kruitfabriek straks 1694 woningen bouwen. Dat zijn er een paar honderd minder dan eerder was berekend. Daarnaast willen de partijen langs de A1 een kantorenwal laten verrijzen, die als geluidswand moet dienen. Het ministerie van VROM heeft echter al laten weten hier weinig voor te voelen. (De Gooi- en Eemlander, 21 augustus 2003)

Duizenden woningen meer in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer moeten de komende decennia duizenden woningen meer verrijzen dan afgesproken. Tot 2030 wil het Haarlemmermeerse college geen 12.000 maar 19.000 woningen bouwen. Waar deze zevenduizend extra woningen moeten komen is nog niet duidelijk. (Haarlems Dagblad, 19 augustus 2003)

Lees verder...

Plannen Nijmegen-West kosten honderden miljoenen

De herontwikkeling van Nijmegen-West kost vele honderden miljoenen euro’s. Dit bleek donderdag uit een presentatie van het zogenoemde Koersdocument van de gemeente Nijmegen. Nijmegen wil de komende jaren in het westelijke deel van de stad een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein en een tweede stadsbrug aanleggen. “De herontwikkeling van Nijmegen-West is financieel en ruimtelijk mogelijk”, aldus de gemeente. De eerste verkenningen van de vorig jaar geformuleerde visie op de aanpak van het westelijk gebied van Nijmegen werden gisteren gepubliceerd. Het gebied Koers-West omvat ongeveer 250 hectare. Waar nu ten westen van de Waalkade nog bedrijven staan, wordt tussen 2009 en 2020 een stadswijk gebouwd met ongeveer tweeduizend woningen. (Cobouw, 4 juli 2003)

Lees verder...

Zie ook:
-
Hippe woonwijk aan de Waal (de Volkskrant, 4 juli 2003)


Meerstad (10.000 woningen ten oosten Stad) wacht in spanning 50 miljoen subsidie

Ten oosten van de stad Groningen zal in de komende twintig jaar het nieuwe stadsdeel Meerstad Groningen verrijzen. Met de plannen is een investering van ruim drie miljard euro gemoeid. Volgens gedeputeerde M. Calon (PvdA) van de provincie Groningen gaat het om met afstand het grootste project dat ooit in het noorden van het land is ontwikkeld. (Groninger Internet Courant, 23 juni 2003)

Lees verder...

Stedendriehoek: plan voor twee woonkastelen met 1200 huizen

Twee woonkastelen in Wenum, ten noorden van Apeldoorn, met samen 1200 woningen. Dat is een van de mogelijkheden om de grote bevolkingsgroei in de Stedendriehoek op te vangen en toch de kwetsbare omgeving van het dorp te sparen. Volgens berekeningen zijn er tot 2030 in de zes betrokken gemeenten 38.000 extra woningen nodig. (Apeldoornse Courant, 23 juni 2003)

Duizenden kamers voor studenten

De bouw van ruim 13.000 extra studentenwoningen moet de komende jaren het kamertekort oplossen. Zeven corporaties in studentensteden denken dat aantal tot 2010 te bereiken door nieuwbouw, het verbouwen van kantoren en het neerzetten van drieduizend tijdelijke woningen. In Delft en Den Haag gaat het in totaal om 3250 extra kamers. De zeven studentenhuisvesters hebben hun plannen dinsdag gepresenteerd bij de Tweede-Kamercommmissies voor Onderwijs en Volkshuisvesting. (Haagsche Courant, 17 juni 2003)

Lees verder...

Pleidooi voor 40.000 extra woningen in Haaglanden

In de regio Haaglanden moeten rond 2015 nog eens 40.000 extra woningen worden gebouwd, bovenop de al geplande uitbreidingen in de Vinexwijken en in de steden. Nog eens dertigduizend woningen zullen moeten worden gerenoveerd. De woningen dienen te komen in de uitbreiding van de bestaande Vinexlocaties en in de Westlandse Zoom. Dat staat te lezen in de vorige week gepresenteerde visie op wonen in 2015 door het samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio, Stadsgewest Haaglanden. In de studie wordt een einde gemaakt aan bestaande woningdogma's en -voorschriften. (PropertyNL, 11 juni 2003)

Lees verder...

College Rotterdam maakt afspraken over nieuwbouw in deelgemeenten

Vijf Rotterdamse deelgemeenten en wethouder M. G. T. Pastors (bouwen en wonen) tekenen maandag de eerste zogenoemde productie-overeenkomsten woningbouw. In deze overeenkomsten staan de afspraken tussen gemeente en deelgemeente voor het aantal nieuw te bouwen woningen voor de periode 2000-2010. Feijenoord, Charlois, Hoek van Holland, Overschie en IJsselmonde zijn de eerste deelgemeenten die een handtekening zetten onder de contracten met de gemeente. De productie-afspraken zijn nodig, omdat de gemeente zich heeft voorgenomen in de periode 2002-2006 jaarlijks drieduizend nieuwe woningen te bouwen. Eerder zijn afspraken gemaakt met het rijk en de stadsregio over het aantal nieuw te bouwen woningen in de regio en in Rotterdam voor de periode 2000-2010; de zogeheten verstedelijkingsafspraken. (Rotterdams Dagblad, 31 mei 2003)


Terug naar boven

 

2003
© IKC RO