Iedere week de laatste literatuuraanwinsten in uw email-box. Abonneer nu!
IKC RO logo  

2 juni 2009

carrièrewijzer
De Nirov-carrièrewijzer; cursussen en vacatures in bouwen, wonen en RO.

De nieuwe Wro, een lust of een last?
Werkconferentie van de Provinciale Milieufederaties, 10 juni, Den Haag. De focus ligt op het provinciaal beleid. Met o.a. aandacht voor de thema's: Nationaal Landschap en leefomgevingskwaliteit. Deelsessies: Landschappelijk verantwoord besturen, Mysterieuze synergie tussen landschap en economie en Bedrijventerreinen: nieuwe keuzen, nieuwe kansen.
 
Hoe creëer je werkgebieden met langdurige toekomstwaarde
BNSP Jong Professional organiseert op vrijdag 12 juni een bureaubezoek bij BRO in Boxtel. Het onderwerp van de bijeenkomst is de realisatie van een duurzame werklocatie.
 
Urban tv guide
Tv-gids voor architectuur en ruimtelijke ordening.
 
Parkstad Limburg op de Kaart 2
Architectuursymposium over stedenbouw, stadsontwikkeling, landschapsarchitectuur en cultureel erfgoed in Parkstad Limburg, georganiseerd door Schunck-Glaspaleis i.s.m. SG Parkstad en de drie deelnemende gemeenten: 2, 4, 10 en 12 juni in Simpelveld, Voerendaal, Onderbanken en Heerlen (slotsymposium).
 
Ruimte zat in de stad!
Op 2 juni, 20 uur, organiseert de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) een debat over de woningbouwopgave van de provincie Utrecht binnen het bestaand stedelijk gebied. Met Wouter de Jong, (gedeputeerde Wonen, milieu, duurzaamheid), Marien de Langen (directeur Mitros), Rudy Stroink (TCN), Like Bijlsma (Planbureau voor de Leefomgeving) en Saskia Kluit (NMU).
 
Grip op Gemeentelijke Projecten
Seminar van Delft Cluster (TNO en Deltares), 3 juni, Delft, n.a.v. onderzoek naar belemmeringen en voorwaarden om als gemeente effectief met risico’s en kansen om te gaan.
 
Nationaal Platform Bevolkingskrimp
Congres, 3 en 4 juni in Maarssen. Organisator: Institute for International Research.
 
Who’s afraid of Planning?
On June 4th, 20h, the International New Town Institute will present in Almere a public lecture. During the evening speakers will explore the concepts of flexibility and adaptation in architecture and urban design. Is it possible to design a New Town in a flexible way? Can architecture be adaptive after the construction of the rigid masterplan? Speakers include: architects Anne Lacaton, Sam Jacob, Jord den Hollander and moderator Arjen Oosterman.
 
Zuidas: Cosmopolis 2025
Congres van Stichting Amsterdam Bright City op donderdag 4 juni. "Wat is er voor nodig om de Zuidas tot een Cosmopolis te maken?"
 
A15-project: Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging
Op vrijdagmiddag 5 juni zullen de resultaten van het Transumo A15 project worden gepresenteerd tijdens het eindcongres in Rotterdam.
 
Sicco Mansholt
Tentoonstelling over het leven van de Sicco Mansholt (1908-1995), voormalig minister van LNV en landbouwcommissaris van de Europese Commissie. Hij was één van de architecten van de Europese samenwerking en het Europese landbouwbeleid. Tot 5 juni, ministerie van LNV, Den Haag.
 
Zin en onzin infrastructuur projecten
Bijeenkomst van KVI NIRIA, maandag 8 juni, 19.30 uur, te Voorburg. Is Nederland inderdaad distributieland? Hoe belangrijk is infrastructuur voor Nederland? Hebben we meer infrastructuur nodig? Wat moeten we met Schiphol en de haven van Rotterdam? Presentatie van prof. dr. Bert van Wee (TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur & Management, Sectie Transport, Infrastructuur en Logistiek).
 
De oogst van drie jaar Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
De oogst bestaat niet alleen uit een stevige inbreng in het maatschappelijk debat over gebiedsontwikkeling, maar ook uit een schat aan kennis. Om deze kennis te delen maar vooral ook te verdiepen, organiseert de TU Delft op woensdagmiddag 10 juni in Zonnestraal te Hilversum het symposium ‘Valse start? Naar een effectieve planvorming bij gebiedsontwikkeling’. Juist de startfase van gebiedsontwikkelingsprojecten blijkt immers lastig, planvormingsprocessen slepen zich voort, daadwerkelijke uitvoering laat lang op zich wachten.
 
Aan de Rand of in de Stad? Contrasterende opvattingen over ruimtelijke investeringen in Nederland
Waar moet het zwaartepunt liggen in de ruimtelijke investeringen in Nederland. RSAN Congres 11 juni, Jaarbeurs Utrecht. De positie van de Randstad, de intermediaire en perifere regio's in Nederland met elkaar vergeleken. Lezingen en debat, met dagvoorzitter Wim Derksen, Walter Manshanden (INRO-TNO), prof. Jan Oosterhaven (RUG), Hans ten Velden (VROM) en Jaap Modder (Stadsregio Arnhem-Nijmegen).
 
Klimaat & structuurvisies
Op donderdag 11 juni organiseren het Nirov, het BSIK-programma Klimaat voor Ruimte en het InterProvinciaal Overleg (IPO) in Utrecht een seminar over klimaat & structuurvisies.
 
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
In het Klimaatakkoord hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze bijeenkomst van het Fietsberaad op 12 juni in Houten gaat over de bijdrage die het fietsbeleid hieraan kan leveren.
 
Urban Deltas
Naar een nieuwe samenhang tussen ruimtelijke ordening, water-huishouding en kustverdediging. De leergang Urban Deltas (t/m 12 juni) van stichting sLIM onderzoekt de mogelijkheid van een integrale ruimtelijke ontwikkeling van deltagebieden. Op de laatste bijeenkomst, vrijdag 12 juni, trekken de deelnemers hun conclusies.
 
Intense Laagbouw
Tentoonstelling over woningbouw in hoge dichtheden, t/m 19 juni, Groningen.
 
Projectsubsidies Belvedere
Sluitingsdata Belvedere regeling, in 2009 voor het laatst: 31 juli en 15 oktober. Gemeenten en provincies mogen geen subsidieaanvraag meer indienen.
 
Le Grand Pari(s)
Hoe moet Parijs eruit zien in 2030? President Sarkozy heeft tien ontwerpbureaus gevraagd om een toekomstbeeld voor Le Grand Paris te schetsen. Vrije oefeningen, met als enige richtpunt om van Parijs een duurzame en klimaatvriendelijke metropool te maken. Expositie van alle ontwerpen t/m 22 november in La Cité de l'Architecture, Parijs. Zie ook: www.legrandparis.net.
 
de rivier de IJssel
Twaalf musea in de Hanzesteden aan de IJssel presenteren vanaf april t/m 24 januari 2010 de rivier de IJssel in al facetten en schoonheid. Van historisch kaart- en beeldmateriaal en oude meesters zoals Voerman tot hedendaagse en moderne impressies van de rivier, muziek en dans en nog veel meer. Maar er is dus ook aandacht voor de ingrepen die de komende jaren zullen gaan plaats vinden in het kader van Ruimte voor de Rivier.
 
Brazil Contemporary
Manifestatie over hedendaagse Braziliaanse kunst, architectuur, beeldcultuur en design, t/m 23 augustus in Rotterdam.
 

Laat uw collega's meelezen!
Als u denkt dat een van uw collega's of relaties ook graag iedere werkdag deze gratis nieuwsservice ontvangt, dan kunt u deze e-mail doorsturen.


Informatie- en Kenniscentrum
voor de Ruimtelijke Ordening

Mauritskade 21, Den Haag

Postbus 30833
2500 GV Den Haag

Tel. 070-3028476
Fax: 070-3617422
E-mail:
ikcro@nirov.nl


Disclaimer

 

Meer R.O.-nieuws?
Klik naar de website van
IKC RO, met vele extra's: thematische webpagina's, archief, bibliotheek, dossiers, kennisbank RO, organisaties, persberichten, publicaties en RO-wijzer.

Ruimtelijke ordening, Ruimtelijk bestuursrecht, Europa, Bestuur, Architectuur en stedebouw, Bouwen en wonen, Infrastructuur en mobiliteit, Recreatie en vrije tijd, Stedelijke gebieden, Werken, Cultuur, Groene ruimte, Milieu, Water, Maatschappij,
 

RUIMTELIJKE ORDENING

 


AMvB Ruimte: Kabinet legt ruimtelijk beleid vast

De Ministerraad heeft vrijdag 29 mei op voorstel van minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu ingestemd met het ontwerp voor de Amvb Ruimte. Deze Algemene maatregel van bestuur bevat alle ruimtelijke beleidskaders van het Rijk en vormt het sluitstuk van rijkszijde van het nieuwe stelsel van ruimtelijke ordening, zoals dat vorig jaar met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking is getreden. De rijksbelangen zullen nu veel directer doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke drukte. (Persbericht ministerie VROM, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


24 miljoen euro voor duurzame Zuidplaspolder

De Ministerraad heeft op voorstel van minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu 24 miljoen euro uit het Nota Ruimte-budget beschikbaar gesteld voor de duurzame en klimaatbestendige inrichting van de Zuidplaspolder tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer. Deze moet uitgroeien tot een icoon van duurzaamheid en klimaat-bestendigheid. Zo zijn er voorbeeldprojecten rond zowel klimaatbestendigheid (paalwoningen, wegen als compartimenteringdijken, in hoogte verstelbare vloeren), als klimaatneutraliteit (isolatie, benutting van zon, wind en omgevingswarmte). Bijzonder is ook het indrukwekkende programma om de CO2-uitstoot van de glastuinbouw te verminderen en het watergebruik te verduurzamen. (Persbericht ministerie VROM, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Roelofarendsveen: PvdA-Kamerleden zetten vraagtekens bij bouw Braassemerland

De PvdA-Kamerleden Roos Vermeij en Patricia Linhard zetten vraagtekens bij het bouwplan Braassemerland in Roelofarendsveen. De PvdA'ers willen dat hun partijgenoot minister Jacqueline Cramer ingrijpt om het aantal huizen in het bouwplan fors te verminderen. De PvdA'ers spreken de minister aan op het 'migratiesaldo nul', de afspraak dat er in het Groene Hart in principe alleen voor de eigen inwoners wordt gebouwd. Op basis van die afspraak zouden er tot 2015 maximaal 1300 woningen mogen worden gebouwd in de gemeente. De gemeente is al sinds vorig jaar uitgebreid in gesprek met het ministerie over de interpretatie van 'migratiesaldo nul' voor het Braassemerland. (Leidsch Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

WETTEN EN REGELS


Wekelijks de rubriek Wetten en regels in de IKC RO Nieuwsflits. In deze rubriek kunt u, voor zover ruimtelijk relevant, de gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving en relevante kamerstukken vinden. Via www.overheid.nl kunt u het complete pdf-document opzoeken. Niet-dossier stukken zijn terug te vinden op Parlando. Ministerie VROM geeft een overzicht van documenten (o.a. kamervragen en -brieven) die in de afgelopen twee weken naar de Tweede Kamer zijn verstuurd.

Staatsbladen 2009
- Wet van 5 februari 2009 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (221)
- Wet van 29 januari 2009 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (220)
- Wet van 5 februari 2009 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (219)
- Wet van 5 februari 2009 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (218)

Staatscourant (nrs 93-96, 2009)
-
Tweede Kamerstukken (2008-2009)
- Beantwoording kamervragen inzake Nota Ruimtebudget en motie Van Heugten
; Vragen antwoorden Motie Van Heugten
; Vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Nota Ruimtebudget
- Beantwoording cie-brief WWI inzake stand van zaken over de herziening richtlijn Energieprestaties van gebouwen
- Vierde nota van wijziging inzake modernisering van de regelgeving milieueffectrapportage; kamerstuk
- Kamerbrief wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM)
- Kabinetsstandpunt EU Witboek 'Adapting to climate change : towards a framework for action; kabinetsreactie
- Project Amsterdam-Zuidas; rapportage Zuidas-dok Boven Water
- Voortgang Segregatienota
- Bouwplannen in Nationale Landschap Hoeksche Waard; brief
- Wet kraken en leegstand; Verslag (31560, nr 7)

- Kostenreducerende maatregelen Schiphol
- Kamervragen lid koppejan over dijkwerkzaamheden in de Natura 2000 gebieden Oosterschelde en Westerschelde
- Reactie op SP Plan''Voor beter vervoer per trein'
- Ministersverklaring Rotterdam-Genua corridor; bijlage 1; bijlage 2
- Maatregelen verkeersveiligheid; Brief minister ter aanbieding van het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010 (29398, nr 153)
- Nationaal Zeehavenbeleid 2005-2010; Verslag algemeen overleg van 2 april 2009 (29862, nr 13)

- Vergunningen Natuurbeschermingswet
- Gespreksronde Houtskoolschets GLB 2020

- Beantwoording vragen over nanotechnologie ter voorbereiding op AO van 11 juni 2009
- Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III); Brief minister over windturbines en hoogspanningslijnen (31410, nr 12)
- Milieuraad; Verslag algemeen overleg van 14 april 2009 over de brief van minister Van der Hoeven (EZ) met de agenda voor de Informele bijeenkomst op 23 en 24 april 2009 over het Cohesiebeleid (21501-08, nr. 306). (21501-08, nr. 310)

 

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

 


Gouda/Reeuwijk: Samen tegen rondweg

De bewoners van de Wervenbuurt in de wijk Plaswijck in Gouda slaan naast overleg met de gemeente Reeuwijk andere wegen in om te voorkomen dat de rondweg Reeuwijk-Brug straks te dicht langs hun woningen gaat lopen. (Algemeen Dagblad, 1 juni 2009)

Lees verder ...
 

EUROPA

 


Ernst 0x26 Young/Urban Land Institute (ULI): "gebrek infrastructuur nekt positie Europa"

Als er onvoldoende geïnvesteerd wordt in infrastructuur, dan komt de concurrentiepositie van Europa in gevaar. Dat zegt Ernst 0x26 Young. De economische crisis zorgt ervoor dat investeringen en hierdoor de ontwikkelingen in de infrastructuur in Europa sterk achterblijven. Infrastructuurprojecten worden uitgesteld terwijl autogebruik en goederentransport de komende decennia nog altijd fors toenemen. Dat schaadt de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen zoals China en Zuid-Amerika, waar high tech-oplossingen geïntegreerd zijn in hun basisinfrastructuur. Dit blijkt uit het rapport Infrastructure 2009: A Pivot Point van Ernst 0x26 Young in samenwerking met het Urban Land Institute (ULI). (Cobouw, 30 mei 2009, Alleen voor abonnees)

Lees verder ...
 


Uitstoot CO2 in EU verder omlaag

De uitstoot van broeikasgas CO2 in de Europese Unie is in 2007 voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Ondanks de bloeiende economie zorgde Nederland voor 0,5 procent minder emissie van broeikasgas dan het voorgaande jaar. Voor de hele EU is dat 1,6 procent. Het gas CO2 ontstaat uit brandstof van bijvoorbeeld auto's en verwarmingsketels. ''De CO2-daling in 2007 kwam deels door het warme weer in enkele EU-landen'', verklaarde EU-commissaris Stavros Dimas (Milieu) vrijdag. (Nu.nl, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


CityJournal over Europa

In het meinummer van vakblad CityJournal (van NICIS Institute) aandacht voor Europese verkiezingen. Wat blijkt, de steden komen nauwelijksvoor in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Verder een interview met architect Jeroen van Schouten over de dag van de architectuur (in het weekend van 27 en 28 juni). En het College voor Stedelijk Innovatie van Nicis Institute pleit voor een revival van het lokale referendum. (City Journal, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 

BESTUUR

 


Nieuwe Rijksadviseur Zuidas

Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het college van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, is de nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor de Zuidas. Dat heeft het Rijk onder meer op voorstel van minister Cramer (Ruimte en Milieu) besloten. Van den Berg, die ook topambtenaar en ambassadeur in China was, gaat onderzoeken welk ontwerp voor het ontwikkelingsproject Zuidas kans van slagen heeft. Hij krijgt de opdracht mee om alternatieven voor de Zuidas-Dok uit te werken, die aantoonbaar uitzicht bieden op een haalbare businesscase. Hij doet dat samen met de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksbouwmeester. De Zuidas moet een nieuw stedelijk centrum op een internationale toplocatie worden, met een hoogwaardig station en uitbreiding van infrastructuur van weg en spoor. (Persbericht ministerie VROM, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Provincie Friesland positief over nieuwe Zuidwesthoek-gemeente

Het college van Gedeputeerde Staten wil staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) positief adviseren over de herindeling in de Zuidwesthoek. Dat blijkt uit de zienswijze die het College heeft gestuurd naar Provinciale Staten. De herindeling moet leiden tot een gemeente die als werktitel Súdwest Fryslân heeft. (Persbericht provincie Friesland, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW

 


'Romeinse brug' in Venlo

'De Romeinse brug' is door ruim 1800 Venlonaren gekozen als beste ontwerp voor de brug die de Maasboulevard met de Kop van de Weerd moet verbinden. In totaal werden 2669 stemmen uitgebracht in een verkiezing die ging tussen twee ontwerpen. Een jury koos uit 1400 inzedeningen voor de naam, de suggestie de Weerdsprong. Bedacht door Twan Ernst en Jack Opheij. Het winnende ontwerp voor de brug is afkomstig van het bureau IPV Delft. Als alles meezit is de brug in 2011 klaar. (De Limburger, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


WaterWonen over de crisis en de noodzaak tot normen

In vakblad WaterWonen (nr 2) legt Emilie Verhoeff van het Nederlands Normalisatie-instituut uit dat de waterwoonmarkt normen nodig heeft. Verder zijn er artikelen opgenomen over hoe de crisis de waterwoonsector beïnvloedt, vertelt gedeputeerde Co Verdaas uit welke actie de provincie Gelderland neemt om de crisis te bestrijden, de stand van zaken in het gebiedsontwikkelingsproject de Blauwe Stad en wat betekent de crisis voor de kwaliteit van de projecten die wel doorgaan. Ook brengt de redactie een project in beeld: een drijvende gevangenis in Zaandam. (WaterWonen, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 


Rooilijn nummer 4 2009: Special Roeterseiland, 2 ha. stedelijkheid

Deze speciale Rooilijn belicht de plannen voor de ingrijpende renovatie van het Roeterseiland complex van de Universiteit van Amsterdam, vanuit een geografische planologische invalshoek. In het nummer worden de plannen uitgebreid toegelicht en wordt het in een bredere context geplaatst door bijdragen van onder andere Robert Kloosterman ("een meer strategische blik op het belang van hoogopgeleiden voor Amsterdam zou geen kwaad kunnen"), Dick Schuiling en Arnold Reijndorp ("Teken het gebouwencomplex als onderdeel van de openbare ruimte van de stad. Nu kan het nog!"). Aan bod komen de relatie tussen Amsterdam en de campus, het belang van hoogopgeleiden voor Amsterdam, de campus als publiek domein en de verwevenheid tussen universiteit en stad. Leon Deben poneert de stelling dat "de verbondenheid met de binnenstad essentieel is voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam." Verder is er een bijdrage van Annemarie Maarse in gesprek met Zef Hemel en Ton Schaap over de Wiboutstraat: "We moeten van die straat gaan houden!" (Rooilijn, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 


Rotterdam ontvangt aanmoedigingsprijs voor Parkkwartier Katendrecht

Het project Parkkwartier op Katendrecht heeft een aanmoedigingsprijs ontvangen tijdens de Building Business Golden Green Award in de categorie duurzame stedenbouwkundige ontwikkelingen. "Door de kwaliteit van het wonen, het slim omgaan met industrielawaai en het hergebruik van industriële restwarmte is met het Parkkwartier een duurzaam stukje stad ontwikkeld," aldus de jury van de award. Minister Jacqueline Cramer reikte de prijs 27 mei uit tijdens een symposium over duurzame vastgoedontwikkeling. (Persbericht gemeente Rotterdam, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

BOUWEN EN WONEN

 


Woz-waarde huizen stijgt in 2010 niet

De woz-waarde van huizen zal volgend jaar gemiddeld gelijk blijven aan de waarde die dit jaar is getaxeerd. Het is voor het eerst sinds de WOZ-waarde in 1995 werd ingevoerd, dat er geen stijging is. Wel zijn er verschillen per woningtype en regio, zegt Ruud Kathmann, van de Waarderingskamer. Hij baseert zich op voorlopige cijfers van Nederlandse gemeenten. De taxaties worden in de loop van dit jaar verder bestudeerd. ''Maar globaal gezien zal de woz-waarde gelijk blijven,'' aldus Kathmann. (Het Parool, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Arnhem: voorrang lopende bouwprojecten

De crisis op de Arnhemse woningmarkt mag niet ten koste gaan van bouwprojecten in de stad die al in een vergevorderd stadium verkeren. Dat vinden burgemeester en wethouders van de stad. Zij willen de regie in handen nemen om zo te proberen de huizenmarkt weer vlot te trekken. Het plan van aanpak wordt dinsdagavond in het stadhuis met de partijen in de gemeenteraad besproken. Wethouder Roeland Kreeft kondigde in april al aan dat hij het heft in handen wilde nemen. Voor de komende vijf jaar zijn er in de gemeente Arnhem plannen om zo'n 13.000 woningen te bouwen. Aan dat aantal is geen behoefte. (De Gelderlander, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 


Stadsregio Arnhem-Nijmegen bouwt voor leegstand

In de Stadsregio Arnhem-Nijmegen (720.000 inwoners) is een forse overcapaciteit in de plannen voor nieuwbouw van woningen in de periode 2010-2020. De twintig gemeenten die deelnemen in dit samenwerkingsverband hebben onafhankelijk van elkaar een bouwprogramma ontwikkeld 'dat dubbel zo groot is als de extra verwachte vraag naar woningen'. (Het Financieele Dagblad, 2 juni 2009, Alleen voor abonnees)

Lees verder ...
 


Leiden wil de buren beboeten

Als regiogemeenten bij hun nieuwbouwplannen niet minimaal 30 procent sociale huizen intekenen, moeten ze een boete krijgen. Dat vindt de Leidse gemeenteraad, die burgemeester en wethouders op pad hebben gestuurd om dat te gaan regelen. Wethouders uit regiogemeenten fronsen hun wenkbrauwen. Er is een 'Regionale Woonvisie' in de maak waarin staat dat gemeenten die minder dan 30 procent sociaal bouwen daarop 'publiekelijk worden aangesproken'. (Leidsch Dagblad, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 


Apeldoorn: meer huizen met lage prijzen

Apeldoorn moet veel meer woningen in het 'goedkope' segment laten bouwen, met een aankoopprijs tot 170.000 à 180.000 euro. Daarvoor moeten desnoods bestaande plannen worden aangepast, vinden burgemeester en wethouders. Het vasthouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen is het college nu menens. Al langer is de zogenoemde 'Jonge Vlucht' uit Apeldoorn een punt van zorg. (De Stentor, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Dringen voor een droomhuis in Almere

Recessie of niet, in Almere gaan de vrije kavels grif van de hand. Niet alleen de toekomstige bewoners zijn enthousiast, ook bouwbedrijven ontdekken dat er meer is dan alleen het rijtjeshuis. (Trouw, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Boxmeer: Uitstel nieuwbouw op terrein Berkvens

De bouwvergunning is afgegeven, toch wordt er nog niet gebouwd op de hoek van de Steenstraat en de Carmelietenstraat oost in Boxmeer (terrein Berkvens). De projectontwikkelaar die er 12 appartementen en 33 lofts (woningen die uit één ruimte bestaan) wil bouwen, wacht nog even op de uitspraak van de bezwaar- en beroepscommissie van de gemeente Boxmeer. (De Gelderlander, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 


Maasdijk: 131 kamers voor Polen

Sylvia Tóth was bij uitstek de aangewezen persoon om Hotel Westland in Maasdijk, het eerste nieuwbouwhotel voor Poolse arbeidskrachten, te openen. (Algemeen Dagblad, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Gemeente Wervershoof: grootslag en USP bouwen in Onderdijk

B&W van Wervershoof hebben gekozen voor woningstichting Het Grootslag en USP Vastgoed als ontwikkelaars van de woningbouwlocatie in Onderdijk. Directeur Hans Kröger van de woningcorporatie verwacht dat in 2011 kan worden gestart met de bouw van 26 woningen. In totaal komen er op het weiland ten zuiden van de Dirk Bijvoetweg volgens de plannen zeventig woningen. Meer dan dertig procent hiervan worden woningen in de sociale sector: huurwoningen, 'koopzekerwoningen' en sociale koopwoningen. (Noordhollands Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

 


Provincie Noord-Holland: voorstel voor financiering infrastructuur

Gedeputeerde Staten hebben de lijst vastgesteld met infrastructuur-projecten die eventueel kunnen worden betaald vanuit de Tweede Investeringsimpuls. Het is de wens om in totaal negen projecten tijdens deze collegeperiode richting uitvoering te brengen. Met het vaststellen van de projectenlijst doen Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten om een aantal projecten te financieren. Ook geven zij hiermee een prioritering van de projecten aan. (Persbericht provincie Noord-Holland, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Provincie Limburg wil niet alleen extra kosten Buitenring Parkstad dragen

CDA-gedeputeerde Ger Driessen denkt dat het niet realistisch is dat de provincie alleen opdraait voor de extra kosten van de Buitenring Parkstad. Volgens hem leidt dat ertoe dat moet worden teruggevallen op de eerdere sobere variant van de weg. Driessen zei dat in het Limburgs Parlement. Daarvan vindt een ruime meerderheid dat Parkstad niet of nauwelijks hoeft bij te dragen aan de extra kosten van 50 miljoen euro. Die vloeien voort uit tien aanpassingen van het eerdere tracé. Die zijn er vooral gekomen op aandrang van de Parkstadgemeenten. (L1 RTV, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Extra (parkeer)ruimte door trapdijk

Gemeentewerken Rotterdam ontwikkelt de Trapdijk. Dit is een trapsgewijze dijk, waarvan de ‘treden’ gebruikt kunnen worden voor wegen, groen, bebouwing, parkeren, waterberging of andere functies. Omdat de Trapdijk geen talud heeft, kan alle ruimte optimaal benut worden. Door de stijging van het waterpeil van de zee en de rivieren, zoals de Nieuwe Maas, moeten bestaande dijken worden versterkt. In de stad is de ruimte om dijken te verhogen of te verbreden echter beperkt. De Trapdijk kan hier uitkomst bieden. Ingeheide schermen vormen de verticale treden. De ruimte tussen de schermen wordt vlak gemaakt. Zo ontstaat een trapsgewijze, terrasvormige dijk. De schermen zorgen voor meer stabiliteit van de dijk. (Verkeersnet.nl, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 


Groningen: Steun voor plan tunnel ringweg

Zo'n zeshonderd mensen hebben tot nu toe de petitie ondertekend, waarin gepleit wordt voor het ondertunnelen in Groningen van de zuidelijke ringweg van Europaplein tot Vrijheidsplein. Het is een initatief van de Actiegroep Tunnelvariant! (Dagblad van het Noorden, 1 juni 2009)

Lees verder ...
 


Kansen voor nieuwe haven langs industrieterrein Vijf Eiken Oosterhout

Een nieuwe haven langs industrieterrein Vijf Eiken in Oosterhout. Volgens gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen van de provincie Noord-Brabant ligt er nu een unieke kans voor de gemeente om die te realiseren. "Het rijk heeft vijftig miljoen euro extra vrijgemaakt voor het verbeteren van binnenhavens. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is wel dat de aanvraag voor 2 augustus wordt ingediend. Er liggen dus kansen voor een langshaven bij Vijf Eiken", zei Van Nieuwenhuizen gisteren bij de ingebruikname van de nieuwe laad- en loswal bij de Oosterhoutse Container Terminal. (BN/De Stem, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Provincie Noord-Brabant ziet wel wat in containerhaven bij Cuijk

Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant zien een containerhaven in Cuijk, bij de haven in Katwijk, wel zitten. GS zijn bereid een deel van de kosten op te hoesten onder voorwaarde dat ook het rijk meedoet. De gemeente Cuijk wil graag een haven voor de overslag van containers. Door containers deels over water, via de containerschepen op de Maas, te vervoeren, wordt het goederenvervoer over de weg ontzien. (De Gelderlander, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

RECREATIE EN VRIJE TIJD

 


De econoom wil meer recreatie

Hij kent zorgen over de problemen van het kustgebied, maar ziet ook kansen. Jouke van Dijk, hoogleraar RUG, zit als econoom in het bestuur van de Waddenacademie. De problemen van het platteland zijn bekend: voorzieningen in dorpen verdwijnen, bevolking krimpt en huizen staanleeg. Voorspellen hoe dat in de toekomst verder zal gaan, is lastig, stelt Van Dijk. Hij zou het kustgebied meer perspectief willen bieden door de recreatie op te krikken. Dat blijkt moeilijk van de grond te krijgen. De ondernemers willen wel, maar het lukt ze niet. Het is een punt dat om nader onderzoek vraagt, stelt Van Dijk. Hoe krijg je hier meer bedrijvigheid en hoe houd je tegelijk het goede evenwicht tussen ecologie en economie? (Waddenzee.nl Nieuws, 30 mei 2009)

Lees verder ...
 


Subsidiepot Voordelta: veel projecten dankzij Maasvlakte

Het project Active Leisure op de Brouwersdam, de tv-serie Contessa van Renesse en het project Zeeland Natuurlijk (ter verbetering van de natuurbeleving) zijn een flinke stap dichterbij realisatie gekomen. De drie projecten zijn bij de provincie met een positief advies voorgedragen voor subsidie uit de pot Voordelta. Als de provincie 'ja' zegt tegen deze subsidies is de pot compensatiegelden Voordelta zo goed als leeg en er zal dan zeer waarschijnlijk ook geen vierde ronde meer komen. In totaal was 9 miljoen euro beschikbaar. Te verdelen over de Zuid-Hollandse eilanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Allemaal gebieden die te maken hebben met de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. (Provinciale Zeeuwse Courant, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Stadspark aan rand Goes-Oost

Aan de rand van de wijk Goes-Oost komt een fors stadspark. Het is specifiek bedoeld voor spelende jeugd in de nogal versteende wijk. Het park verrijst tussen de Oranjeweg en de Stelleweg. Dat overwegend agrarische gebied is grotendeels in handen van de gemeente. De volkstuinen worden in het park geïntegreerd. Het 'demonstratieproject natuur en gezondheid Zeeland' komt uit de koker van de provincie, die buiten spelen wil aanmoedigen om later gezondheidsproblemen bij jongeren te voorkomen. Met de aanleg is zo'n 625.000 euro gemoeid. Daaraan draagt de gemeente 250.000 euro bij. (Provinciale Zeeuwse Courant, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

STEDELIJKE GEBIEDEN

 


Opknappen stationslocaties verloopt moeizaam

Het opknappen van stationslocaties verloopt moeizaam. Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Arnhem kampen met financiële problemen. Het toverwoord is daarom samenwerken. Dat betoogde directeur-generaal Chris Kuijpers van VROM donderdag tijdens het congres over stationslocaties. Als voorbeeld noemt hij de moeizame gang van zaken rond de Zuidas met het stopzetten van de veiling. Alle partijen moeten volgens hem weer hun eigen rol oppakken. ProRail en NS bemoeien zich met het spoor en de ontwikkelaars met het vastgoed. Kuijpers becijferde dat het Rijk ruim 2 miljard euro bijdraagt, verdeeld over zo’n 500 hectare. De financiële worsteling en moeizame verevening als gevolg van de kredietcrises stemmen veel deelnemers niet hoopvol. (Cobouw, 30 mei 2009, Alleen voor abonnees)

Lees verder ...
 


Gemeenteraad stemt in met Agenda voor de Haagse verdichting

De gemeenteraad van Den Haag stemde op donderdag 28 mei in met de Nota voor de Haagse Verdichting. De raadsleden bespraken deze nota tijdens de gemeenteraadsvergadering. De Nota van Uitgangspunten Internationale Zone kwam ook aan bod. Hier stemde de gemeenteraad eveneens mee in. (Persbericht gemeente Den Haag, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Geen derde scenario voor toekomst Almere

Onderzoeksbureau Cebeon hoeft geen derde scenario voor de toekomst te schrijven, dat vindt een overgrote meerderheid van de gemeenteraad. Cebeon schreef twee rapporten: één rapport dat uitgaat van een groei van Almere naar 350.000 inwoners en één rapport waarin Almere blijft zoals het is zonder Schaalsprong. Leefbaar Almere wilde nog een derde scenario waarin wordt uitgegaan van de natuurlijke groei, wanneer Almere alleen door natuurlijke aanwas van de eigen bevolking groeit. Overbodig, vond de raad. (Almere Vandaag, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Stedenplanning moet groener

Veel mensen willen graag hun voedsel dicht bij huis verbouwen. Maar om dat echt van de grond te krijgen, moet de politiek meedoen. Bij stedenplanning moet al rekening worden gehouden met stadslandbouw. En er moet in belemmerende regelgeving worden gesnoeid. (Trouw, 30 mei 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
- Eetbare stad (Trouw, 30 mei 2009)
- In Toronto is stadslandbouw een succes (Trouw, 30 mei 2009)
- Een akker in de stad heeft voordelen (Trouw, 30 mei 2009)
 


Stedenbouwkunde van sloppenwijk

In 2020 bestaat de helft van het stedelijke gebied in de wereld uit sloppenwijken, tot stand gekomen zonder enige vorm van planning. De faculteit Bouwkunde van de TU Delft onderzoekt hoe kwetsbaar dergelijke gebieden zijn voor natuurrampen en in hoeverre daar met behulp van stedenbouwkundige principes iets aan is te doen. Vijf teams van studenten deden afgelopen maanden veldwerk in sloppenwijken die recent getroffen zijn door aardbevingen, grootschalige overstromingen en vulkaanuitbarstingen. (Cobouw, 30 mei 2009, Alleen voor abonnees)

Lees verder ...
 

WERKEN

 


Snel uitrollen van pps noodzakelijk

Snel en breed uitrollen van pps-projecten is nodig, vindt 81 procent van de publieke opdrachtgevers en 90 procent van de private spelers. Dat blijkt uit een onderzoek van PPS Netwerk onder ruim 200 partijen die zich bezighouden publiek private samenwerking. Het huidige financiële klimaat is daarbij geen belemmering, maar juist een kans om nieuwe projecten naar voren te schuiven. Volgens voorzitter Willem Vermeend laten opdrachtgevers elk jaar 2 miljard euro liggen omdat geschikte projecten traditioneel worden uitgevoerd. (Cobouw, 30 mei 2009, Alleen voor abonnees)

Lees verder ...
 


Brabantse Staten tegen Tilburgs megawinkelcentrum

Provinciale Staten van Noord–Brabant zijn tegen de vestiging van het grootste winkelcentrum van Nederland in een natuurgebied ten noorden van Tilburg. In een motie krijgt het provinciebestuur volgende week het advies om geen toestemming te verlenen aan het plan voor de zogenoemde shopping mall, bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Het CDA, de SP en de kleine partijen in de Brabantse Staten zijn principieel tegen en de PvdA is tegen de locatie die Tilburg heeft gekozen. Alleen de VVD is niet tegen. CDA–woordvoerster Ingeborg Verschuuren legde vrijdag uit dat haar partij vooral moeite heeft met de grote omvang van het project en zich zorgen maakt over de gevolgen voor de Tilburgse binnenstad. (Reformatorisch Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Zutphen: Bedrijfspanden op De Mars wacht sloop

Voor een groot Zutphens bedrijf als Flamco, tussen Dreef en Coenensparkstraat, betekent het Noorderhavenproject op De Mars onherroepelijk de slopershamer. Dit zelfde lot wacht Koelhuis De Landbouw en bouwstoffenhandel Raab Karcher aan de Contrescarp. Maar ook Hanzemeubel langs de Coenensparkstraat en (aan de overkant) de meubelpanden van Onstein en Coenenspark moeten verkassen. Ruwweg kun je zeggen dat tot aan energiebedrijf NUON alles wordt kaalgeslagen. Dat geldt ook voor de spoorzone waar de plannenmakers dertien kantoorgebouwen hebben ingetekend. Een belangrijke functie is dat ze als buffer voor het spoorweglawaai moeten gaan fungeren. (...) Wethouder Rik de Lange denkt dat een of meer kantoorgebouwen zonodig ook een woonfunctie kan/kunnen krijgen. Ook is in beperkte mate grootschalige detailhandel een optie. (...) In het woningbouwprogramma voor de duizend woningen die in dat gebied moeten komen, zijn 160 sociale woningen opgenomen. (De Stentor, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 

CULTUUR

 


Arnhem steekt 14 miljoen euro in nationaal museum bij Frostbrug

B&W van Arnhem hebben aangeboden om 14 miljoen euro te steken in de vestiging van het Nationaal Historisch Museum bij de John Frostbrug. Daarvan is 2,4 miljoen nodig voor de grond, 1,3 miljoen voor parkeerplaatsen en de rest voor het gebouw. Dat blijkt uit een enkele pagina's tellende 'quickscan' die de gemeente heeft verricht in opdracht van de directie van het NHM. In dat onderzoek komt het Nederlands Openluchtmuseum NOM er slecht af. De leiding van het NOM heeft geen goed woord voor het rapport over. (De Gelderlander, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 


Opknappen verpauperd gevangenisdorp Veenhuizen in 2018 klaar

Rond 2018 moet de omvorming van Veenhuizen van een verpauperend gevangenisdorp tot een opgeknapt toekomstbestendige plaats compleet zijn. Dat is de opdracht die rijk, provincie en gemeente zichzelf stellen. Sinds 2003 is er 52 miljoen euro geïnvesteerd in het opknappen van het dorp en het binnenhalen van nieuwe bedrijvigheid om minder afhankelijk te worden van Justitie. Het gros van die miljoenen komt van Europese en rijkssubsidies, maar ook particulieren en de provincie hebben een flinke duit in het zakje gedaan. De gemeente Noordenveld heeft tot nu toe 4,6 miljoen aan Veenhuizen besteed om die andere miljoenen binnen te kunnen halen. (Dagblad van het Noorden, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

GROENE RUIMTE

 


Groen over de Ooijpolder en de Beemster

Vakblad Groen (nr 5) opent met een artikel over de Ooijpolder. De VNC kreeg recentelijk een cheque van de Nationale Postcode Loterij en richt met het geld (1,6 miljoen euro) een landschapsfonds op. Voor de Beemster schreven de bureaus Venhuizen, Steenhuis en Redscape een ontwikkelingsvisie. In de strategie 'Des Beemsters' is de cultuurhistorie de bemiddelaar bij actuele vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkelingen. Verder artikelen over de kustversterking in Noordwijk, de Voskuilenheuvel (in de Peel), de Biesbosch, de nieuwbouwwijk Twuijverhoek (uitbreiding van St. Pancras, gemeente Langedijk) en de aanpak van het park de Groene Scheg in Putten. (Vakblad Groen, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 


Groene Hart: boerenwapen tegen naderend onheil

Overal in het Groene Hart wordt geprotesteerd tegen ingrepen in het landschap. Op plekken waar de grond moet wijken voor natuurontwikkeling en vernatting verschijnen protestborden in de wei. Geïmproviseerd of gecoördineerd, opvallen doen ze. Maar helpt het ook? (Algemeen Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Natuur op topniveau

Vlak voor de Europese verkiezingen zijn drie dikke boeken over onze Natura 2000-gebieden verschenen. Dat is beslist niet toevallig. (Nederlands Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


Natuurbeheer als topsport

Recreatieondernemers binden de strijd aan met de strenge natuurbeschermingsregels van Natura 2000. Natuurbeschermers zien vooral de voordelen. (Trouw, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 


Velsen: groene Zuiderscheg blijft voorlopig groen

Vooral niets veranderen. Dat is het motto voor de Zuiderscheg, het terrein in Velsen-Zuid dat ligt tussen de snelwegen A22 en A9 richting Velser- en Wijkertunnel. De gemeente heeft daarvoor een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Eerdere plannen van ondernemers om hier een Chinees pretpark of een computerpretpark te gaan vestigen lijken hierdoor kansloos, want daarvoor zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. (Haarlems Dagblad, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 

MILIEU

 


Minister Cramer (VROM): milieuzone Amsterdam onnodig

Dankzij maatregelen van bijna twee miljard euro ademt iedereen in 2015 schone lucht, belooft minister Jacqueline Cramer (Milieu). En dan is de milieuzone voor personenauto's in Amsterdam dus niet nodig. Door de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zal Nederland in 2015 alsnog aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide voldoen. PvdA-minister Cramer verwachtdat in 2011 de uitstoot van fijnstof al binnen de perken blijft. (Het Parool, 28 mei 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
- Amsterdamse wethouder Vos hield fiasco milieuzone stil (Het Parool, 30 mei 2009)
- Vraagtekens bij afblazen milieuzone in Amsterdam (Het Parool, 30 mei 2009)
 


Onderzoek naar gezondheid rond grote stallen

Deskundigen gaan onderzoek doen naar mogelijke gezondheidsproblemen van mensen die vlak bij grote stallen wonen. Het onderzoek moet aan het licht brengen of omwonenden worden blootgesteld aan onder meer de MRSA-bacterie. Ook wordt nagegaan of uit gegevens van huisartsen blijkt dat buren van grote stallen vaker ziek zijn. Dat heeft minister Klink (Volksgezondheid) gisteren geschreven aan de Tweede Kamer. Nu is er nog te weinig bekend over gezondheidsproblemen in gebieden waar op een kleine ruimte veel vee gehouden wordt. (Reformatorisch Dagblad, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 

WATER

 


Miljoenen voor natuur en economie Wadden

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten dit jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er 23 miljoen euro naar het vergroten en versterken van natuur- en landschap, en naar duurzame economische en energie-projecten. Ook is er 5 miljoen voor de Waddenacademie voor duurzame kennisontwikkeling. De bekendmaking van de gehonoreerde projecten vond plaats op de jaarlijks terugkerende Waddentoogdag in Delfzijl. Naast Cramer gaven vanuit het Rijk ook minister Verburg van LNV en staatssecretaris Huizinga van V&W acte de presence. (Persbericht ministerie VROM, 30 mei 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
Kritiek Cramer op versnippering Waddengebied (BNR Nieuwsradio, 30 mei 2009)
 


Scholieren adviseren ministers over toekomst van de wadden

Op 30 mei tijdens de Waddentoogdag in Delfzijl hebben leerlingen van het Alberdink Thijmcollege uit Hilversum de ministers Verburg en Cramer geadviseerd. Aanbevolen werd om het rapen van Japanse oesters te stimuleren en het wadlopen binnen de perken te houden omdat anders de vogels teveel verstoord worden. Dit geldt ook voor kweldergebied De Slufter: toegankelijkheid van toeristen zou gekoppeld moeten worden aan het foerageergedrag van vogels. Overgangsgebieden tussen zout en zoet water zijn belangrijk voor de biodiversiteit en moeten goed beschermd worden. Het advies van de scholieren komt voort uit hun deelname aan het Waddenzeeschool project. (Waddenzee.nl Nieuws, 1 juni 2009)

Lees verder ...
 


Gelderse gemeenten akkoord met IJsselsprong

De gemeenteraden van Zutphen, Voorst en Brummen hebben groen licht gegeven voor het plan IJsselsprong. Dit plan, geraamd op 373 miljoen euro, voorziet in meer fysieke ruimte voor de IJssel, de bouw van 3000 woningen in Zutphen-Zuid en de aanleg van drie rondwegen. Het pakket van maatregelen wordt voorgelegd aan staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat die voor het najaar haar fiat moet geven. De gemeenteraad van Brummen ging donderdagavond als laatste van de drie gemeenten akkoord. Via twee moties drong een raadsmeerderheid er bij het college op aan om een fatsoenlijke schaderegeling in te stellen voor een aantal boeren die moeten verkassen omdat de IJssel meer ruimte krijgt. (Binnenlands Bestuur, 29 mei 2009)

Lees verder ...
 


'Verburg doet te weinig aan zieke Eems-Dollard'

Minister Verburg van Landbouw heeft de afgelopen twee jaar niks gedaan om de zieke Eems-Dollard weer gezond te maken. Dat zegt de Waddenvereniging. Er zijn snel maatregelen nodig omdat de rivier doodziek is en er bijna niets meer in leeft. Twee jaar geleden heeft minister Verburg die maatregelen beloofd, maar volgens de Waddenvereniging heeft ze niks concreets gedaan. 'In de praktijk zien we niks gebeuren,' zegt woordvoerder Hidde van Kersen. Minister Verburg erkent dat er weinig gebeurt, maar volgens haar ligt dat aan andere factoren. 'Tussen wens en daad liggen soms problemen,' legt de minister uit. Het aanpakken van het probleem zou samen met Duitsland moeten gebeuren en in dat land loopt momenteel een rechtszaak, waardoor het project vast zit. (RTV Noord, 31 mei 2009)

Lees verder ...
 


Plan Kleine Beerze stap dichterbij

De Kleine Beerze wordt getransformeerd van rechte beek naar een natuurlijk kronkelend beekje. De grootste hindernissen voor dit plan tussen Vessem en Middelbeers zijn getackeld. Dat is de overtuiging van Jan Buys, de projectleider namens de provincie Brabant. (Eindhovens Dagblad, 2 juni 2009)

Lees verder ...
 

MAATSCHAPPIJ

 


ING selecteert risicowijk met postcodelijst

Bewoners in bepaalde risicowijken, in vooral de grote steden, kunnen bij bankverzekeraar ING niet terecht voor het afsluiten van brand- en inboedelverzekeringen. De bank brengt de buurten met een verhoogd schaderisico in kaart met behulp van postcodelijsten. Woordvoerder Marc Smulders van ING bevestigde zaterdag berichtgeving van deze strekking in het AD. (Nu.nl, 30 mei 2009)

Lees verder ...

Zie ook:
PvdA: ING mag niemand uitsluiten (BNR Nieuwsradio, 30 mei 2009)
 


Amsterdam: 'Fijne stad voor homo's is goed voor hetero's'

Een stad waar homo's zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn, is een graadmeter voor economische groei, creativiteit en welzijn. Wat goed is voor homo's, is goed voor de stad en dus goed voor hetero's. Dat is de essentie van de nota Gedeelde toekomst, homobelang is heterobelang van de homobeweging. (Het Parool, 30 mei 2009)

Lees verder ...
(advertenties)
Sturm
 
Symposium WABO Digitaal
 
Muad
 
Geoplan
 
Segment Opleidingen Detachering
 
Master City Developer
 
Bouwen in crisistijd
 
Duurzaam binnenstedelijk bouwen
 
Maatwerkproducten gebiedsontwikkeling
 
Praktijkacademie - Lerend verder werken aan gebiedsontwikkeling
 
Nederland boven water
 
Spiegeldag Gebiedsontwikkeling 090909
 
Informatieportal Gebiedsontwikkeling
 
Informatie over adverteren Martin de Heer (Nirov), heer@nirov.nl, tel. 070-3028449.
2008, nr 101
© IKC RO 2001-2008 ISSN 1569-2221