Online bekijken
 
Twitter Platform31
 
 
Nieuwsflits Stad en Regio
29 juni 2021
 
 
Agenda
Van de redactie
De volgende editie van Nieuwsflits Stad en Regio verschijnt op 17 augustus.
 
Aanbevelingen aanjaagteam arbeidsmigranten
Webinar van de provincie Noord-Brabant, woensdag 30 juni, 16 uur, over de opvolging van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten die oktober 2020 zijn gepresenteerd.
 
Open Oproep Vitale steden en dorpen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is gestart met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Met deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verlenen aan ontwerpende onderzoekers voor het verkennen van de ruimtelijke opgaven van de NOVI. Het fonds verstrekt innovatievouchers tussen de 10.000 en 30.000 euro. Er zijn in 2021 twee reeksen van vier open oproepen die aansluiten bij de themalijnen van de NOVI. De eerste oproep, 'Vitale steden en dorpen', loopt van april t/m juni 2021.
 
Master Urban Management
Houdt u zich bezig maken met vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid of veiligheid en wilt u in twee jaar een master behalen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van de deeltijdmaster Urban Management (Hogeschool van Amsterdam) op 1 juli aanstaande.
 
Regionale kennissessie verhuisbewegingen -
West
Tijdens de Regionale kennissessie verhuisbewegingen van het Kadaster, donderdag 1 juli, 10 uur, krijgt u inzicht in de verhuisstromen op de koopwoningmarkt in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.
 
The high ground
Tentoonstelling van IABR, 3 juli t/m 14 augustus in de Biesboschhal in Dordrecht, laat zien hoe de Dordtse waterveiligheidsagenda ingezet kan worden als hefboom voor de Groeiagenda Drechtsteden 2030 en de duurzaamheidsambities van Dordrecht.
 
Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel
Benieuwd hoe je als gemeente woningeigenaren kunt begeleiden hun woning te vervangen als sprake is van ernstige schade aan de fundering? En welke mogelijkheden er zijn om dit financieel mogelijk te maken voor woningeigenaren met een kleine beurs, zonder subsidie? Webinar over sloop-nieuwbouw bij funderingsschade, donderdag 8 juli, 16 uur. Gemeente Zaanstad, Procap en RVO belichten aan de hand van een succesvol pilotproject de kansen en uitdagingen van deze innovatieve aanpak.
 
Open oproep Duurzame economie en ruimte
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet een oproep aan vernieuwers die op onderzoekende wijze samen met lokale en regionale partners willen werken aan kansen en oplossingen voor transitieopgaven om het veerkrachtige vestigingsklimaat van Nederland op de diverse schaalniveaus richting de toekomst te versterken. Voorstel indienen kan t/m 31 juli 2021.
 
Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet een oproep aan vernieuwers die op onderzoekende wijze samen met lokale en regionale partners willen werken aan kansen en oplossingen voor energietransitie en klimaatadaptatie, en de kansen voor ruimtelijke kwaliteit die hiermee gepaard gaan. Voorstel indienen kan t/m 31 augustus 2021.
 
6 september - Woningcorporatie Dag 2021
Meer bereiken met samenwerking. Vóór en dóór woningcorporaties. Sprekers uit de corporatiewereld en daarbuiten - organisatie IVVD
woningcorporatiedag.nl
 
Samenwerken in de lokale energietransitie
Hoe pak je de wijkgerichte warmtetransitie succesvol aan? Leergang van TwynstraGudde en TNO, donderdag 9 en 23 september en 7 oktober, 13-17 uur.
 
Recente ontwikkelingen in het wonen
Hoe krijgen we de woningmarkt weer stabiel? Deze cursus van PAOTM o.l.v. prof.dr. Peter Boelhouwer (TU Delft/MBE) geeft je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen, in beleidsinterventies en instrumenten om de problemen het hoofd te bieden en je doet kennis op over de effecten van nieuw beleid. 26 PE-punten Aedes/VTW. Data: 9 en 10 september en 7 en 8 oktober 2021.
 
Open Oproep Prachtige productielandschappen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Indienen kan vanaf 1 mei t/m 20 september 2021.
 
13 september- Zorgvastgoed Dag 2021
Vernieuwing in de zorg en van het zorgvastgoed. Vóór en dóór zorginstellingen. Sprekers uit de zorgvastgoedwereld en daarbuiten – organisatie IVVD
zorgvastgoeddag.nl
 
Open Oproep Prachtige productielandschappen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Indienen kan vanaf 1 mei t/m 20 september 2021. Op dinsdag 11 en 18 mei twee online werkbijeenkomsten.
 
Technisch beheer van woningen
Deze cursus van PAOTM zoomt in op de diverse afwegingen om technische maatregelen te kiezen op zowel portefeuille- als complexniveau. Op 28 en 29 september neemt o.a. dr.ir. Henk Heeger je mee in onderwerpen als sturing, budgetten en prioriteiten van technische beheermaatregelen, risicomanagement en data-analyses, samenwerken, digitalisering, organiseren en klantsturing.
 
Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming
Voor woningcorporaties is verduurzaming van de woningportefeuille een speerpunt in beleid. Om dit te realiseren gaan ze nieuwe samenwerkingsvormen aan met andere woningcorporaties en met marktpartijen: vernieuwend opdrachtgeverschap. Wil je hier meer over leren? Volg dan de cursus deze cursus van PAOTM op 29 en 30 september o.l.v. Ad Straub (TU Delft).
 
Omgevingsplannen en milieueffectrapportage
Online kennissessie van de Commissie m.e.r., donderdag 7 oktober, 10-12 uur.
 
Trends in de woonruimteverdeling
In deze cursus van PAOTM kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen binnen de woonruimteverdeling. Neem kennis van de laatste ontwikkelingen en ga met de geboden tools actief aan de slag met uitdagingen uit je eigen praktijk o.l.v. dr.ir. André Ouwehand (TU Delft/MBE) en Thiery Wever MSc (RIGO). Data: 11 en 12 oktober 2021.
 
Portefeuille- en assetmanagement
Portefeuillebeleid is een belangrijk beleidsthema bij corporaties. In deze cursus van PAOTM i.s.m. de TU Delft leer je meer over het proces, de organisatie en de opzet van portefeuille- en assetmanagement. Je krijgt inzicht in hoe verschillende soorten corporaties (wat betreft grootte, woningmarktgebied of financiële positie) hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen. Data: 12 en 13 oktober, 9 en 10 november 2021.
 
De hypotheek- en koopmarkt in het vizier
We hebben een koopwoningmarkt die voor meerdere doelgroepen onbereikbaar geworden is. Benieuwd naar de nieuwe initiatieven op het hypothekenfront om hier verandering in te brengen? Volg dan op 1 en 2 november de cursus van PAOTM o.l.v. prof.dr. Peter Boelhouwer (TU Delft/MBE) en ing. Tom van der Geest (Hypsotech Management Consultancy).
 

 

Uitgelicht  Wetten en regels  Maatschappij  Ruimte  Werken  Wonen  Architectuur en stedebouw  Europa  Groene ruimte  Milieu  Mobiliteit  Stedelijke gebieden  Vrije tijd en cultuur  Water 
 
 

 

UITGELICHT
 

Regio moet democratischer
Nu steeds meer taken op een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies worden belegd, moet het nieuwe kabinet er werk van maken om regio’s democratischer te organiseren. Bovendien moet de wildgroei aan regionale samenwerkingsverbanden worden gestopt en heeft het Rijk tot taak om te sturen op een meer congruente regio-indeling. Dat bepleit de Raad voor het Openbaar Bestuur in het door het kabinet gevraagde advies 'Droomland of niemandsland?' over het organiseren van regionale opgaven. (Persbericht Raad voor het Openbaar Bestuur, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

Boek 'Meer Wel' overhandigd aan de jonge generatie
Op maandag 28 juni zijn in NEMO de eerste exemplaren van het boek 'Meer Wel' aangeboden aan vertegenwoordigers van de nieuwe generatie. Het boek bevat zestien hoofdstukken met bouwstenen voor een nieuwe inrichting van Nederland, die ook een nieuwe vorm van besturen veronderstelt. 'Meer Wel' is het laatste boek in een trilogie, volgend op ‘Meer Waarde’ (2017) en 'Meer Wij' (2019). Deze boeken hadden respectievelijk 'de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst' en 'het belang van samenwerken' tot onderwerp. (publiekezaak.nl, 29 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
Mickey Huibregtsen (red.), Meer Wel. Over Nieuwe Structuren in de 21ste eeuw, De Publieke Zaak, 2021.
 
(advertentie)
 
 
 
(advertentie)
 
 

 


Nieuwsflits Stad en Regio
WETTEN EN REGELS
 
Wekelijks de rubriek Wetten en regels in de Nieuwsflits Stad en Regio. In deze rubriek kunt u de gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving en relevante kamerstukken vinden. 

Staatsbladen 2021
-
Staatscourant (21-06 t/m 28-06, 2021)
-
Tweede Kamerstukken(2020-2021)
-
Kamerbrief diverse onderwerpen energielabel
- Kamerbrief over bekendmaking overgangsregime Energieprestatievergoeding
- Aanbiedingsbrief reactie op consultatie richtlijn energieprestatie van gebouwen
- Kamerbrief voortgang aanpak discriminatie en racisme

- Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2020
- Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
- Aanbieding kwalitatieve evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

- Kamerbrief resultaten analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie
- Kamerbrief voortgang motie grensoverschrijdende energieprojecten
- Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

- Kamerbrief uitkomst onderhandelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027
- Kamerbrief over proces over 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en verlening van derogatie van de Nitraatrichtlijn
- Stand van zaken statusaanvraag Van Gogh Nationaal Park

- Beantwoording Kamervragen over niet doorgaan plannen voor daklozenwoningen

 

 

MAATSCHAPPIJ
 

E-magazine Participatiemoe(d)
Organisaties hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen te betrekken bij de planvorming van diverse projecten. Bij zowel burgers als diverse organisaties zien we echter een vorm van 'participatiemoeheid' de kop opsteken. Met verzuchtingen over de opzet, inzet en uitkomsten van participatietrajecten. Gezien de weerbarstige ervaringen met participatie en de vele toekomstige opgaven in steden en wijken is het van belang om deze participatiemoeheid verder te duiden en te kijken naar een medicijn. In het afgelopen half jaar heeft Platform Stad en Wijk hier onderzoek naar gedaan onder zowel burgers als professionals en hebben we de kennis van diverse lectoraten gebundeld in het e-magazine Participatiemoe(d) met onder andere artikelen, columns en interviews. (Platform Stad en Wijk, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

RUIMTE
 

Eender en anders: een millennium gebiedsontwikkeling in vogelvlucht
Van de ontginning van de Krimpenerwaard in de 11e eeuw tot meervoudige ruimteclaims in 2021: Nederland kent een grootse en meeslepende geschiedenis van ruimtelijke ordening. Ries van der Wouden (senior onderzoeker PBL) en Len de Klerk (hoogleraar Urban Planning UvA) hebben zojuist hun geactualiseerde editie van 'Ruimtelijke ordening. Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' afgerond. In dit artikel tonen zij in vogelvlucht het afgelopen millennium. (Gebiedsontwikkeling.nu, 28 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
Len de Klerk en Ries van der Wouden, Ruimtelijke ordening; Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu, nai010, 2021
 

Hoogwaardig wonen rond OV-knooppunten
Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing presenteert vandaag een omvangrijk en ambitieus investeringsplan voor woningbouw en OV. Het plan betekent ook een stevige impuls voor economisch herstel inclusief werkgelegenheid en de klimaatdoelstellingen. Een publiek/private samenwerking wil tot 2040 142 miljard euro investeren in een combinatie van woningbouw op veertien grootschalige integrale gebiedsontwikkelingen met hoogwaardig openbaar vervoer. De kern van dit financieel onderbouwde voorstel is dat met een rijksbijdrage van ongeveer één miljard euro per jaar er niet alleen 450.000 woningen bijkomen maar er ook een schaalsprong op het gebied van openbaar vervoer wordt gerealiseerd. Dit programma vormt een uitwerking van de eerder door een groot aantal partijen gepresenteerde Actieagenda Wonen. (Forum voor Stedelijke Vernieuwing, 21 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Kijk bij invulling energiehoofdstructuur ook naar andere ruimteclaims
De energiehoofdstructuur van Nederland heeft meer ruimte nodig. Daarom wil het Rijk een Programma Energiehoofdstructuur vaststellen. Onderzoek of de benodigde ruimte aansluit of botst met andere ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Zij vroeg de Commissie om advies over de benodigde inhoud van een integrale effectenanalyse die wordt opgesteld bij het Programma. (Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Geactualiseerde bodemdalingskaarten geven inzicht in effecten klimaatverandering en peilbeheer
Negen miljoen Nederlanders wonen of werken in een gebied waar de bodem daalt. Hoe sterk de bodem in de toekomst daalt, hangt vooral af van de hoeveelheid gas- en zoutwinning, hoe sterk het klimaat opwarmt én van het gevoerde peilbeleid. De nieuwe bodemdalingsvoorspellingskaarten in de klimaateffectatlas maken inzichtelijk hoeveel daling er in Nederland tot 2100 optreedt. (Helpdesk Water, 25 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
Ook Almere worstelt met bodemdaling (Binnenlands Bestuur, 25 juni 2021)
 

Tweede Kamer vraagt aandacht voor klimaatadaptatief bouwen
Tijdens het commissiedebat Woningbouwopgave op 24 juni in de Tweede Kamer heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegezegd klimaatadaptatie te betrekken bij de woningbouwopgave. (Persbericht Unie van Waterschappen, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Waarborgen van publieke waarden in de gebouwde omgeving is een balanceeract
Het waarborgen van publieke waarden is een overheidstaak, maar in de gebouwde omgeving helpen private partijen steeds vaker een handje, net zoals burgers. Aangezien die hun eigen belangen hebben, is het een balanceeract om zaken overeind te houden die bestemd zijn voor ons allemaal. Dat constateert Lizet Kuitert in haar promotieonderzoek bij de TU Delft. Zij ontwikkelde daarom een instrument om alle waarden in kaart te brengen. (Gebiedsontwikkeling.nu, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

WERKEN
 

Betrek medeoverheden bij inzet herstelfondsen economie
Het is zorgwekkend hoe de inzet van de fondsen voor een duurzaam economisch herstel wordt voorbereid, in het bijzonder de wijze waarop gemeenten daarbuiten worden gehouden. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: partners in economisch herstel en maatschappelijke transities'. (VNG Nieuws, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

Economisch beeld mkb in het tweede kwartaal 2021 iets positiever
Het economisch beeld van het mkb is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met het eerste kwartaal 2021 licht verbeterd. Er was er nog steeds sprake van laagconjunctuur voor het mkb. In de mkb-conjunctuurklok van het tweede kwartaal presteren tien van de twaalf indicatoren onder hun langjarige trend, maar tonen wel verbetering. De toename in het aantal vacatures wijst op een herstel in de arbeidsmarkt. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste stand van de MKB-conjunctuurklok. (CBS, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Groei circulariteit maakindustrie stagneert
De circulaire prestaties van Nederlandse maakbedrijven steken gunstig af bij die van Europese sectorgenoten. De hoeveelheid geproduceerd afval is internationaal gezien laag en de inzet van hergebruikte materialen hoog. De hoge grondstofprijzen maken hergebruik van materialen dit jaar extra profijtelijk. Toch stagneert de vooruitgang in afvalreductie en recycling en hoewel per gemaakt product steeds minder materiaal nodig is, groeit het totale materiaalgebruik van de Nederlandse maakindustrie in absolute zin nog steeds. Om meer circulair te werk te gaan zijn grotere stappen vereist. Efficiënt materiaalgebruik gaat verder dan recycling en begint al bij het productontwerp. Om dit echt van de grond te krijgen is meer beleid gericht op het stimuleren van circulaire initiatieven nodig. (ING Nieuws, 22 juni 2021)
Lees verder ...
 

VNG en UWV: zeven bouwstenen voor betere arbeidsmarktondersteuning
Voor het eerst doen UWV en gemeenten gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet middels een brief aan de informateur. UWV en VNG hebben zeven bouwstenen voor een betere arbeidsmarktondersteuning geformuleerd. (Persbericht UWV, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

Voor de gebruiker is het Nederlandse datacentercluster groot genoeg
Nederland beschikt over één van de grootste datacenterclusters in Europa met een capaciteit die momenteel fors groter is dan de nationale behoefte en bovendien de ambitie om verder te groeien. Het vormen van een visie op de wenselijkheid van verdere groei kan vanuit verschillende perspectieven worden beoordeeld, met mogelijk verschillende uitkomsten. Vanuit het perspectief van de Nederlandse gebruiker heeft verdere groei nauwelijks meerwaarde. De hoge snelheid van data-overdracht staat garant voor een uitstekende gebruikerservaring als een beroep wordt gedaan op datacenters elders in de Europese Unie. Zo beschouwd is er geen directe noodzaak om de Nederlandse datacentermarkt verder te laten groeien, maar dan moeten er wel alternatieven in het buitenland zijn. (Persbericht Buck Consultants International , 15 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021
De provincie Noord-Holland heeft de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021 gepubliceerd. De lichte banengroei is voornamelijk te vinden in het online-winkelen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is afgelopen jaar opnieuw afgenomen. De leegstand is ongeveer gelijk gebleven en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen. De leefbaarheid in kleine kernen (in termen van supermarkt-voorzieningen) staat niet onder druk. (Persbericht provincie Noord-Holland, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

Ondernemersdynamiek als dé motor voor brede welvaart in Midden-Brabant
Kies voor ondernemerschap en koppel dat aan brede welvaart. In acht opgaven beschrijven de auteurs van de Rabobank hoe de regio Midden-Brabant haar economische potentie kan benutten. (Rabobank, 22 juni 2021)
Lees verder ...
 

Amsterdams elektriciteitsnet kan vraag niet aan, bedrijven op wachtlijst
Door de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit kan het stroomnet in sommige delen van Amsterdam niet meer genoeg stroom leveren. Daardoor komen nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst terecht, en dat is eerder dan netbeheerder Liander had verwacht. (Nu.nl, 24 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

 

WONEN
 

Veel belangstelling voor projecten transformatieregeling
De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is een succes. Met in totaal 58 miljoen euro uit twee tranches worden naar verwachting zo'n 27 projecten ondersteund, goed voor zo'n 6.000 woningen. Doordat het een revolverend fonds betreft waarbij projecten hun bijdrage later terug betalen, kunnen in de toekomst nog veel meer projecten ondersteund worden. Jaarlijks leveren transformaties gemiddeld 10.000 woningen op en daarmee vormen ze een belangrijk onderdeel bij het aanpakken van het woningtekort. (Persbericht ministerie van BZK, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

Politiek moet nu leveren op de woningmarkt
De NEPROM roept de formerende partijen op met één verhaal te komen, waarin het Rijk sterker op de uitvoering gaat sturen en hier in de komende 10 jaar substantieel meer overheidsgeld voor vrijmaakt. (...) Voor de 14 NOVI-gebieden zijn grote financiële bijdragen nodig voor de aanleg van infrastructuur, vanwege de benodigde schaalsprong in het OV. Denk aan de verdubbeling van het spoornet en de aanleg van metro- en tramlijnen, maar ook wegontsluiting hoort daarbij. (Persbericht NEPROM, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

ING Woonbericht: 25 procent is na 1 jaar nog niet gewend
Ook het afgelopen kwartaal is het vertrouwen in de woningmarkt verder gestegen. Zowel starters als woningbezitters zijn positiever over de economische situatie. De eigen financiële situatie wordt vooral positief beoordeeld door woningbezitters. De verwachting dat de hypotheekrente weer zou kunnen gaan stijgen beïnvloedt de ING Woonindex wel negatief. Nog steeds denkt bijna de helft van de woningbezitters zijn huis binnen één maand te kunnen verkopen. Daarnaast wordt de koopwoningmarkt op dit moment als erg duur en met weinig aanbod ervaren. Positief aan de woningmarkt vindt men de aanhoudende lage hypotheekrente. (ING Nieuws, 29 juni 2021)
Lees verder ...
 

Inspiratieboek: Opgaven Verbinden in de Wijk
De energietransitie als vliegwiel benutten voor het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Het klinkt mooi, maar hoe krijg je het voor elkaar? Dit onderzoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met 17 deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken, sinds eind 2018 in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Het verzilveren van de zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan en dit inspiratieboek laat zien hoe. (Platform31, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Onderzoek VU: 'Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis'
18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg thuis. Zij leven gemiddeld langer dan ouderen in het verpleeghuis, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit. (Trouw, 25 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Plan voor flinke stad tegenover Almere
Een plan voor het bouwen van een nieuwe stad met 50.000 woningen in Zuidelijk Flevoland wordt dinsdag aangeboden aan minister Ollongren. Het gaat om een visie van vier marktpartijen die denken het gebied Oosterwold 2 beter en innovatiever in te kunnen vullen. (Omroep Flevoland, 22 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Provincie Noord-Holland: dringend overleg nodig met kabinet over opgave huisvesting verblijfsgerechtigden
Het provinciebestuur van Noord-Holland roept op tot dringend overleg met het kabinet over de in 2021 voor huisvesting in aanmerking komende verblijfsgerechtigden in de provincie. Voor 2021 is de taakstelling voor huisvesting bijna verdubbeld, wat bij veel gemeenten naar verwachting tot problemen zal leiden. (Persbericht provincie Noord-Holland, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Nij­mee­g­se ver­gun­ning­plicht voor ka­mer­ver­huur is ge­oor­loofd, maar al­leen voor goed­ko­pe­re wo­nin­gen
De gemeente Nijmegen mag een vergunning eisen voor het verhuren van kamers in woningen onder een bepaalde woningwaarde. Voor deze woningen heeft de gemeente aangetoond dat een vergunningplicht voor kamerverhuur een ‘noodzakelijk en geschikt’ middel is om een woningtekort in het goedkopere segment tegen te gaan. Voor kamerverhuur in woningen in het duurdere segment is dit niet aangetoond. Eigenaren van deze woningen mogen daarom zonder vergunning kamers verhuren. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die drie kamerverhuurders hadden aangespannen. (Persbericht Raad van State, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Leiden: Plan met 550 woningen en veel groene ruimte tegenover Naturalis
Rijnboutt werkt aan een project met 550 woningen op de plek van het huidige Motorhuis in Leiden. Het gaat om twee bouwblokken, die worden ingepast in een groene omgeving. (Architectenweb Nieuws, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Tilburg: Nieuwe huurwoningen Spoorzone
Na de zomer start de bouw van het nieuwbouwplan High Lane. De 152 woningen zijn bedoeld voor studenten, starters, jongeren en huishoppers. (Persbericht gemeente Tilburg, 18 juni 2021)
Lees verder ...
 

Amsterdam: Startschot stedelijke vernieuwing Rousseaubuurt
Met woongebouw 'New Beginnings' geeft woningcorporatie Stadgenoot het startsein voor de stedelijke vernieuwing van de Rousseaubuurt in Slotermeer. Samen met Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen en Ronald Mauer, lid dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw-West, onthulden 'de meiden van House of Besma' gisteren ‘New Beginnings'. In dit nieuwe woongebouw aan de Diderotstraat-Descartesstraat komen 104 jongerenwoningen (waaronder twintig 'meidenwoningen') en twaalf reguliere sociale huurwoningen. (Persbericht Stadgenoot, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW
 

Meer geluk en gezondheid, met dank aan ontwerpstudies
Het is de plicht van gebiedsontwikkelaars om werk te maken van het welzijn en geluk van bewoners en gebruikers van een gebied. Dat stelt Yvonne van Mierlo van ontwikkelaar Blauwhoed. Zij legt uit hoe ontwerpstudio’s daarbij kunnen helpen. 'Betrokkenheid van alle stakeholders leidt tot een betere invulling, maar vraagt echte professie van ontwikkelaars.' (Gebiedsontwikkeling.nu, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt resultaten van BNSP oproep om vrijmoedige ontwerpideeën in ontvangst
Wat kunnen ontwerpers betekenen voor een stadshart zonder winkelhart? Bijna vijftig ontwerpteams bedachten een vrijmoedig idee om het centrum van Geleen weer leefbaar te maken. Geleen kampt met een winkelleegstand van dertig procent. De teams DTNP en New Urban Networks werden geselecteerd en werkten hun idee uit. Op 28 juni nam staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) de publicatie van het resultaat in ontvangst. De oproep is een initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en wordt onder het motto 'De woonwijk als noviteit' voor verschillende locaties uitgeschreven. (Persbericht BNSP, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

Groningen: Europese subsidie voor vergroening Damsterplein
De gemeente Groningen krijgt 1 miljoen euro van de Europese Unie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het Damsterplein. Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE fonds. Met LIFE wil de Europese Unie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. (Persbericht gemeente Groningen, 24 juni 2021)
Lees verder ...
 

Woontoren 'omwikkeld met gouden wimpels' winnend ontwerp voor topsportverblijf naast Thialf in Heerenveen
Het architectenbureau René van Zuuk uit Almere heeft de ontwerpwedstrijd voor een woontoren (met 112 wooneenheden ) voor topsporters naast Thialf in Heerenveen gewonnen. (Leeuwarder Courant, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

EUROPA
 

NextGenerationEU: Commission carries out 800 million euro of first payments to foster crisis repair and resilience
The Commission has today disbursed 800 million euro in payments under NextGenerationEU, the temporary instrument to finance Europe's recovery and foster a greener, more digital and resilient economy after the pandemic. (Persbericht EU, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

Groenere fondsen voor regionale ontwikkeling en samenwerking goedgekeurd
Het Parlement heeft woensdag drie EU-fondsen goedgekeurd, van in totaal 243 miljard euro, om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken. Het zogenoemde cohesiepakket omvat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), de doelstelling van Europese territoriale samenwerking (Interreg), en de verordening Gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), waarin een set regels zijn opgenomen voor de regionale, sociale en cohesiefondsen van de EU voor de komende zeven jaar. (Persbericht EU, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Waar gaat in Zuid het REACT-EU geld naartoe?
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. De inzet van deze middelen dient bij te dragen aan de transitie naar een groene en digitale economie. Van de Europese REACT-EU-middelen gaat 49,5 miljoen euro naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. (Persbericht provincie Limburg, 25 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Netwerkkaart Europa
Welke Nederlandse steden zijn betrokken bij Europese samenwerkingsactiviteiten? En op welke onderwerpen werken steden samen met andere Europese steden? De Netwerkkaart Europa laat zien welke netwerken en samenwerkingsprogramma’s er in Europa bestaan en welke Nederlandse steden daaraan deelnemen. De netwerken en programma’s zijn gerangschikt op vier thema’s: Algemene samenwerking, Ruimte, Economie en Smart Cities, Sociaal en Veiligheid, en Duurzaamheid, Transport en Energie. De netwerkkaart is op verzoek van de G40-steden door Platform31 gemaakt om inzicht te krijgen in elkaars Europese activiteiten. (Platform31, 24 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
Nederlandse gemeenten moeten proactiever zijn (Binnenlands Bestuur, 24 juni 2021)
 

Een nieuwe monitor voor luchtkwaliteit in Europese steden toont verontreiniging op lange termijn
Luchtvervuiling is in veel Europese steden een groot probleem en vormt een ernstig risico voor de gezondheid. Vandaag heeft het Europees Milieuagentschap (EEA) de monitor voor de luchtkwaliteit in Europese steden gelanceerd. Daarmee kunt u nagaan hoe het in de afgelopen twee jaar gesteld was met de luchtkwaliteit in de stad waar u woont en deze vergelijken met andere steden in Europa. (Persbericht Europees Milieu Agentschap, 22 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

GROENE RUIMTE
 

Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?
De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft hier onderzoek naar gedaan en geeft antwoord op deze vragen. (Persbericht Wageningen UR, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

MILIEU
 

Voor effectief klimaat- en energiebeleid kan Nederland leren van buurlanden
In een aantal omringende landen gaat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen sneller dan in Nederland. Nederland heeft dus nog een relatief grote opgave om in 2050 op netto-nul emissies uit te komen. Voorbeelden van klimaatbeleid uit andere landen kunnen behulpzaam zijn om het Nederlandse beleid effectiever te maken. Dat blijkt uit een recente studie van het PBL, waarin het klimaat- en energiebeleid van enkele omringende landen vergeleken wordt, onder andere in de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector. (Planbureau voor de Leefomgeving, 29 juni 2021)
Lees verder ...
 

Samen leren in de regio
Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen meer doen om grondstoffen aanzienlijk efficiënter te gebruiken en zo bij te dragen aan een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven zoals het omgaan met klimaatverandering, de grote woningbehoefte of biodiversiteitsverlies door onder andere stikstofuitstoot. MVO Nederland, Circularities en het PBL hebben geïnventariseerd welke knelpunten regionale overheden ervaren in de transitie naar een circulaire economie en hoe ze stappen kunnen zetten om die transitie te versnellen. (Planbureau voor de Leefomgeving, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

Urgenda opnieuw naar rechter in klimaatzaak, nu om dwangsom te eisen van Staat
Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechter in verband met het Nederlandse klimaatbeleid, ditmaal om een dwangsom op te laten leggen aan de Nederlandse Staat. (NOS Nieuws, 2 juni 2021)
Lees verder ...
 

Urgenda vindt dat er geen windmolens meer bij moeten komen in Nederland
De klimaatorganisatie Urgenda presenteert donderdag een plan - een 'boek' zoals ze het zelf noemt - waarin ze ervoor pleit minder zonne- en windenergie in weilanden en de vrije natuur te produceren. 'Er zijn genoeg andere plekken waar dat kan', zegt directeur Marjan Minnesma tegen NU.nl. (Nu.nl, 24 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Voorbereiding van Brzo bedrijven op klimaatverandering
Door klimaatverandering is de kans groter dat in Nederland overstromingen, piekbuien, droogte en hittegolven komen. De chemische industrie is wettelijk verplicht om zich hierop voor te bereiden. Zo blijft de kans op ongevallen, en daarmee het risico voor de omgeving, klein. Uit een eerdere analyse van het RIVM blijkt dat bedrijven in hun veiligheidsrapporten niet duidelijk aangeven hoe zij zich hierop voorbereiden. Het RIVM, adviesbureau Econos en Rijkswaterstaat hebben daarom met bedrijven een overzicht gemaakt van de gevaren en mogelijke maatregelen. (Persbericht RIVM, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Inzicht in de veranderingen van het energiesysteem
Er gaat veel veranderen in het huidige energiesysteem. Zo beschikken we nu nog grotendeels over altijd beschikbare fossiele bronnen en verandert dat naar grotendeels duurzame bronnen die weersafhankelijk zijn. Om te begrijpen welke impact dat heeft op het energiesysteem, heeft de provincie een studie verricht naar het energiesysteem van 2050. (Persbericht provincie Noord-Brabant, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Gemeente Bergen en buurgemeenten slaan handen ineen voor ontwikkeling Energielandgoed Wells Meer
Woensdag 23 juni ondertekenden de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar de intentieverklaring met gemeente Bergen waarmee ze hun interesse uitspreken om mee te investeren in Energielandgoed Wells Meer. Door de samenwerking te zoeken, zorgt gemeente Bergen voor een sterke Noord- en Midden-Limburgse invulling van de energietransitie. (Persbericht gemeente Bergen, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

MOBILITEIT
 

Verkeerskunde over de voetganger
Verkeerskunde (nr 3) heeft een dossier Voetganger, met als gasthoofdredacteur Johan Diepens (Mobycon). Hoe zijn we in staat zijn om de voetganger de plek, de ruimte en de veiligheid te bieden die deze basisvorm van mobiliteit verdien? Met artikelen over 15-minutenstad, de City Deal Ruimte voor Lopen en voetgangersbeleid. Verder artikelen over het SURF-onderzoek, de leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs, 'alle kinderen een fiets', het fietsbeleid in Friesland, alternatieve bekostiging van grootstedelijke infraprojecten (in New York, Kopenhagen en Londen) en een interview met Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton. (Verkeerskunde Nieuws, 17 juni 2021)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Watervervoer kan verduurzaming stadsdistributie helpen
Elektrificatie speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van het vervoer van goederen in grote steden. Als hier echter eenzijdig de nadruk op wordt gelegd, kan dit een valkuil zijn. De drukte in de stad blijft en kades en bruggen blijven overbelast door het gewicht van het transport. Vervoer over water biedt een interessante aanvulling op de distributie. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Katja Gnodde van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met ABN AMRO. Vervoer over water wint bovendien aan kracht wanneer dit gecombineerd wordt met het inzetten op deelmobiliteit, zoals Mobility-as-a-Service initiatieven. (Persbericht ABN AMRO, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Alkmaar: 7,5 miljoen euro van weg naar water
Gedeputeerde Staten willen 7,5 miljoen euro dat gereserveerd was om de doorstroming van de N508 (Nollenweg) bij Alkmaar te verbeteren, gebruiken om bij te dragen aan een haven bij bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie stimuleert hiermee vervoer over het water als milieuvriendelijker alternatief voor vervoer per vrachtwagen. (Persbericht provincie Noord-Holland, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

STEDELIJKE GEBIEDEN
 

Amsterdam tóch bereid bij te leggen voor vertraagd megaproject Zuidasdok
Amsterdam wil extra betalen voor Zuidasdok, het enorme bouwproject dat kampt met vertraging en geldgebrek. Daarmee komt het stadsbestuur terug op een overeenkomst met de regering die het financiële risico voor de gemeente beperkt. (Het Parool, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Eindhoven moet het beste voer hebben
De regio Eindhoven groeit en bloeit, maar dat gaat niet zomaar. Burgemeester John Jorritsma wil 60 miljoen euro extra van het rijk. Een gesprek over de keerzijde van economisch succes, de ingrijpende gevolgen van corona en - niet te vergeten - de Wet van de aardbeienjam. (Binnenlands Bestuur, 26 juni 2021)
Lees verder ...
 

Rotterdam: Gemeente en FXL zetten eerste stap Feijenoord XL
De gebiedsontwikkeling Feyenoord City krijgt als het aan het Rotterdamse college ligt een vervolg met Feijenoord XL. Hiervoor moet het rangeerterrein voor goederentreinen in IJsselmonde verplaatst worden. De verplaatsing van dit binnenstedelijke rangeerterrein kan voor ruimte zorgen om Feyenoord City beter te verbinden met de omringende wijken Hillesluis en Feijenoord. De gebiedsontwikkeling Feijenoord XL is van grote waarde voor Rotterdam Zuid en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren, werken en wonen. (Persbericht gemeente Rotterdam, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

Nieuwe bedrijvigheid in de bajes
Tientallen jaren zaten de deuren stevig op slot en vaak staan er ook nu nog hoge muren omheen. Maar een voormalig gevangenisterrein kan van een no-go-area veranderen in een hotspot met horeca, cultuur en bedrijven, zo wordt in onder meer Breda en Haarlem bewezen. (Binnenlands Bestuur, 29 juni 2021)
Lees verder ...
 

Handtekeningen gezet voor 450 nieuwe woningen in stationsgebied Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft contracten gesloten met Bridges Real Estate en Fresch Real Estate voor de bouw van 467 woningen. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht getekend voor een nieuw modern knooppunt voor tram en bus. (Algemeen Dagblad, 28 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

VRIJE TIJD EN CULTUUR
 

Ongekend sterke ontwikkeling markt recreatiewoningen
In 2020 zijn er ruim 7.300 recreatiewoningen in Nederland verkocht, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: 'Recreatiewoningen 2020, de ontwikkelingen op de Nederlandse markt'. De gemiddelde verkoopprijs is, vergeleken met 2019, met 13,6 procent gestegen naar 172.500 euro. Dit is de hoogste stijging sinds 2004, het jaar dat NVM startte met publicatie van deze cijfers. (Persbericht NVM, 23 juni 2021)
Lees verder ...
 

 

WATER
 

Masterplan Zoet Water reddingsboei voor verdrogend en verziltend Zeeland
Woensdag 30 juni presenteert een samenwerkingsverband van CZAV, Delphy, Van Iperen, de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO, de Rabobank en de ZLTO een Masterplan 'Zoet water'. Het plan wordt aangeboden aan het bestuur van waterschap Scheldestromen en het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Door een tekort aan beschikbaar zoet water in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. In het masterplan worden 21 kansrijke oplossingen aangedragen. (Persbericht Delphy, 25 juni 2021)
Lees verder ...
 

Ontwerp Brede Groene Dijk onderworpen aan superstorm
In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares testen onderzoekers het ontwerp van de Brede Groene Dijk. In deze Deltagoot kunnen zij er golven met stormkracht op los te laten. De dijk tussen Kerkhovenpolder en de Duitse Grens willen we versterken volgens een nieuw ontwerp, dat het gebruik van circulaire klei mogelijk maakt. (Waterschap Hunze en Aa's, 25 juni 2021)
Lees verder ...
(advertenties)
Kennisnetwerk regionale economie
 
 
 
Reacties / Adverteren
Wim Vierling
Redacteur Platform31

wim.vierling@platform31.nl
06-57943631


Aanmelden / Afmelden
Afzender
Platform31

Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Postbus 30833
2500 GV Den Haag

Tel. 070 - 3028484
www.platform31.nl