Online bekijken
 
Twitter Platform31
 
 
Nieuwsflits Stad en Regio
17 mei 2016
 
 
Agenda
100 worden ... en ervan genieten
Tentoonstelling van 23 mei t/m 3 juni in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. Tevens een serie lunchlezingen bij het NIDI: Oud worden in de praktijk (24 mei), Wat is de kans dat je oud wordt? (26 mei), Sociale participatie van oudere mensen: fabels en feiten (31 mei) en Oud maar niet dement: wat kunnen we leren van 100-plussers? (1 juni).
 
Nieuwste prijsvraag betreft de Eo Wijers-stichting zelf
De Eo Wijers-stichting roept vakgenoten op een nieuw bestuur voor de stichting te vormen en met plannen voor de toekomst te komen. Op 3 juni krijgt iedereen de kans om zich als groep of alleen als kandidaat te presenteren met een idee voor een nieuwe invulling van de missie van de Eo Wijers-stichting: het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal.
 
Prestatieafspraken
ASRE Executive Education: Financieel en markteconomische handvatten voor haalbare prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Van 3 t/m 17 juni 2016 in Amsterdam.
 
Urban TV Guide
Een compacte gids met programma's over steden, architectuur, stadscultuur en mondialisering.
 
Het gedachtegoed van Jane Jacobs
Ruimtevolk-college, dinsdag 17 mei, 20 uur, Amsterdam, met emeritus hoogleraar Herman Hertzberger en hoogleraar Gert-Jan Hospers.
 
Kantorenmarkt
ASRE Executive Education: Leer een strategische visie opstellen die bijdraagt aan een toekomstbestendige kantorenmarkt. Met kennis uit theorie én praktijk van ervaren docenten en experts. Van 18 mei t/m 6 juli 2016 in Amsterdam.
 
Woningmarkt
ASRE Executive Education: Analyse en veranderingen van de woningmarkt. Voor iedereen die actief is op de Nederlandse woningmarkt en werkzaam is bij woningcorporaties, gemeenten, adviesbureaus, adviseurs, beleggers en ontwikkelaars. Van 18 mei t/m 6 juli 2016 in Amsterdam.
 
Mens en machine – wat doet 't Rijk met de robot?
Masterclass over robotisering, woensdag 18 mei, 15 uur, ministerie van IenM, Den Haag. Nieuwe maatschappelijke en filosofische vraagstukken rond mens en machine: wat kan en moet de overheid daarmee? Met Rinie van Est (Rathenau Instituut) en Jan Broersen (Universiteit Utrecht).
 
Studiemiddag Samen succesvol duurzaam renoveren van koopwoningen
Tijdens deze studiemiddag van OTB TU Delft (18 mei 2016, Delft) wisselt u ervaringen en succesfactoren uit met betrekking tot renovatie naar bijna nul-energie (BENG) of Nul-Op-de-Meter (NOM) van koopwoningen. Samen zet u gerichte (lokale) initiatieven en business modellen op, waarmee u de markt op kan. Hiermee sluit u aan bij woningeigenaren die veel obstakels moeten overwinnen om hun woning te renoveren.
 
Challenging the Future: How metropolitan areas must act to create jobs and a meaningful life in the next era
METREX 20th Anniversary Spring Conference, 18-20 May 2016, The Hague/Rotterdam.
 
PlanDag 2016: Verruimen
PlanDag 2016, 19 mei in Tilburg, over ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken als onderdeel en uiting van ruimere maatschappelijke opgaven zoals globalisering, demografie, klimaat, of energie.
 
Natuurlijk Kapitaal Nederland
PBL-symposium, donderdag 19 mei, Utrecht. Hoe kunnen natuur en economie elkaar versterken? En op welke manier kunnen overheden, ondernemers en maatschappelijke instanties daar concreet mee aan de slag?
 
Provero Congres 2016
Congres van Provero, dinsdag 24 mei te Ede, over de ontwikkelingen rondom standaardisatie en de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.
 
'Smart Cities: Realising the promises whilst minimizing the perils'
Op woensdag 25 mei, 15 uur, verzorgt prof. Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) de PBL-academielezing in Den Haag. Prof. Albert Meijer (UU) geeft na afloop een reflectie op de lezing.
 
Op zoek naar balans in gebiedsontwikkeling
Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven, woensdag 25 mei, Enschede en Hengelo.
 
IABR–2016–The Next Economy
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR): tot 10 juli, Rotterdam. Op 27 mei, presentatie en workshop Blind Spot – Landschap als vestigingsvoorwaarde.
 
Bussinescase energietransitie woningen
ASRE Executive Education: De transitieopgave in de praktijk naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. Maak kennis met de factoren die van invloed zijn op het slagen van de energietransitie. Van 31 mei t/m 28 juni 2016 in Amsterdam.
 
Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016
Discussiedagen, 22-23 september, Doorn. Initiatief van 'Vooruit naar de kern', het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en OTB TU Delft. Deadline abstracts: 30 mei.
 
Masterclass Trends in het wonen voor toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties
Deze 2-daagse masterclass van OTB TU Delft (31 mei en 14 juni 2016, Delft) biedt toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties de mogelijkheid om hun kennis van de ontwikkelingen en strategische discussies binnen de volkshuisvesting te vergroten of te actualiseren. Thema's zoals: De financiële positie van woningcorporaties, wijkvernieuwing en maatschappelijk ondernemen, verhoudingen met lokale en regionale partijen, huren en kopen: betaalbaarheid en ontwikkelingen.
 
Building the Future of Health
Congres, 1-4 juni te Groningen, over de relatie tussen de gebouwde omgeving en onze gezondheid.
 
Metropool Forum 2016
Een publiek forum van Vereniging Deltametropool, donderdag 2 juni, Lelystad, over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Deskundigen pleiten voor een metropolitane ontwikkeling van Nederland.
 
MKBA
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Basiscursus MKBA op 9 en 29 juni te Den Haag.
 
1-dags opleiding 10 juni: introductie in de volkshuisvesting
Vrijdag 10 juni organiseert bureau073 ('s-Hertogenbosch) een studiedag over volkshuisvesting voor gemeenten en woningcorporaties (ook PE-activiteit). Is de wereld van de volkshuisvesting echt zo complex? Een grondige inkijk geeft u meer zicht.
 
1-dags opleiding 23 juni: Transitie van wonen en zorg
Langer zelfstandig wonen: wat moeten we ermee? Het onderwerp is volop in gesprek. Donderdag 23 juni (bureau073 's-Hertogenbosch; PE-activiteit) krijgt u zicht op nieuwe vragen en antwoorden over onder meer leefbaarheid en vastgoed. Maar ook over de vraag wie nu welke rol moet spelen: gemeente, markt, zorgaanbieder of woningcorporatie?. De masterclass wordt geleid door drs. Ton Streppel (partner van bureau073 en voormalig lid van het Landelijk Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen).
 

 

Uitgelicht  Wetten en regels  Ruimte  Werken  Wonen  Architectuur en stedebouw  Water 
 
 

 

UITGELICHT
 

Utrecht investeert 90 miljoen in gezonde groei van de stad
Utrecht is met een groei 80 inwoners per week de snelstgroeiende stad van Nederland en behoort tot de top tien snelstgroeiende steden van Europa. Deze snelle groei brengt uitdagingen met zich mee, zoals meer gebruik van voorzieningen en een intensiever gebruik van de openbare ruimte. Door en voor de groei komt er ook extra geld beschikbaar. Het college stelt in de Voorjaarsnota de gemeenteraad voor om tot en met 2020 in totaal ruim 90 miljoen te investeren voor de groei van de stad met oog voor kwaliteit en leefbaarheid. Daarmee bouwt Utrecht aan een gezonde toekomst en wordt er gewerkt aan werkgelegenheid op alle niveaus. (Persbericht gemeente Utrecht, 17 May 2016)
Lees verder ...
 
(advertentie)
 
 

 


Nieuwsflits Stad en Regio
WETTEN EN REGELS
 
Wekelijks de rubriek Wetten en regels in de Nieuwsflits Stad en Regio. In deze rubriek kunt u de gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving en relevante kamerstukken vinden. 

Staatsbladen 2016
- 
Staatscourant (09-05 t/m 16-05, 2016)

Tweede Kamerstukken (2015-2016)
-
Beantwoording lijst vragen VGR9 HWBP-2
- Kamerbrief met reactie op Manifest 2014
- Beantwoording Kamerbrief over uitvoering motie Dik-Faber over terugdringen Lichtvervuiling
- Beantwoording Kamervragen over het Europese pakket inzake de Circulaire Economie
- Beantwoording nadere vragen over de voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015
- Beantwoording Kamervragen over afwikkeling rond Utrecht

- Kamerbrief over de voortgang van de huisvestingsafspraken voor EU-arbeidsmigranteng
- Kamerbrief over de ontwikkeling van betaalrisico’s in de huur- en koopsector in 2002-2015
- Beantwoording Kamervragen over energiezuinig maken van huurwoningen
- Kamerbrief bij kabinetsreactie Rob-advies sturen én verbinden

- Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming
- Kamerbrief Voortgangsrapportage Retailagenda
- Kamerbrief met reactie op bericht 'Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen'
 

 

RUIMTE
 

Rapport Omgevingskwaliteiten bij MIRT-projecten online
Het rapport Omgevingskwaliteiten bij MIRT-projecten dat in opdracht van het ministerie van IenM is opgesteld, staat online. In dit rapport beschrijven de onderzoekers van RIGO uitgebreid welke methoden er worden gebruikt bij het meten en waarderen van welvaartseffecten van omgevingskwaliteiten in MKBA's van MIRT-projecten. (MKBA-informatie.nl, 8 May 2016)
Lees verder ...
 

Grondexploitaties in 1e kwartaal 2016
Gemeenten doen minder aan bouwgrondexploitatie; het is wel steeds meer winstgevend. De gemeentelijke kwartaalcijfers laten zien dat de winst uit grondexploitaties is gegroeid. Wel zijn er veel lagere investeringen in grond en bouw/ en woonrijpmaken. Ook de grondverkopen zijn licht gedaald.
(Onderzoeksinstituut OTB Nieuws, 17 May 2016)
Lees verder ...
 

Limburg: Provincie wil miljoenen Rijk voor IBA
Gedeputeerde Ger Koopmans zei tijdens een debat over de provinciale steun aan de Internationale Bau Aussteling (IBA) in Parkstad dat hij van het Rijk een 'miljoenenbijdrage' verwacht.
(bron 1Limburg, 12 May 2016)
Lees verder ...
 

 

WERKEN
 

Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt
Door de langdurige economische crisis van de afgelopen jaren is de werkloosheid flink gestegen. Nederlanders ondervinden hier nadelen van. Wat zijn de gevolgen van de crisis op de verschillen tussen vrouwen en mannen? Het onderzoek Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat geen grote verschuivingen zien in de taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Vrouwen van wie de man werkloos is geworden, vergroten hun arbeidsduur met gemiddeld één uur per week. Mannen met een werkloze vrouw vergroten hun arbeidsduur niet. De tevredenheid met het leven daalt vrijwel even sterk bij baanverlies, evenveel voor mannen als vrouwen. (Persbericht SCP, 13 May 2016)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Een duurzame aanpak van leegstand
Leegstaand vastgoed is in Nederland goed in beeld gebracht. Het CBS houdt al jaren de cijfers bij van de leegstand van kantoren, winkels en woningen per gemeente. Maar over leegstand in relatie met demografische gegevens is minder bekend. Een interview met number-cruncher Maarten van Tuijl, lid van het Herbestemmingsteam (H-team). (VOER, 16 May 2016)
Lees verder ...
 

 

WONEN
 

Dijkhoff: nieuwe opvangplekken asielzoekers en huisvesting statushouders urgent
Gemeentelijke plannen om opvang voor asielzoekers te organiseren en statushouders te huisvesten moeten sneller worden uitgevoerd en in meer gemeenten van de grond komen. Dit stelt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met zijn collega Plasterk (BZK) schreef Dijkhoff dit ook in een brief aan gemeenten. (Persbericht ministerie van Veiligheid en Justitie, 13 May 2016)
Lees verder ...
 

Meeste nieuwbouwwoningen in Noord-Holland
Er zijn bijna 48 duizend nieuwe woningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werden er de meeste bijgebouwd, mede door de bouwdrift van Amsterdam. Het aandeel appartementen in de woningvoorraad neemt gestaag toe, maar niet in de vier grote steden. Dit meldt CBS. (CBS, 17 May 2016)
Lees verder ...
 

Op kamers duurder dan ooit
Eindexamenkandidaten die straks voor hun studie op kamers willen gaan, stuiten op gigantisch hoge huurprijzen. Want de studentenkamers in ons land zijn duurder dan ooit. De gemiddelde kale huurprijs die wordt betaald, ligt op 323 euro. (De Telegraaf, 17 May 2016)
Lees verder ...
 

Nu online: geschiedenis van de volkshuisvesting
De Canon volkshuisvesting ging 11 mei 2016 officieel online. In 25 verhalen behandelt de Canon de bijzondere geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland. Van de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 tot de parlementaire enquête woningcorporaties in 2014. De Canon is ontwikkeld door de Vereniging Canon Sociaal Werk met steun van het ministerie van BZK, Aedes en 16 woningcorporaties. (Aedes Nieuws, 11 May 2016)
Lees verder ...

Zie ook:
 

Smart Small Living
Smart small living is een woonvorm die uitgaat van kleiner en slimmer wonen, bijvoorbeeld door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Smart small living voorziet in de behoefte van diverse groepen met een gedeelde hobby of levensfase, zo blijkt uit een verkenning naar deze woonvorm. (Platform31, 4 May 2016)
Lees verder ...
 

Van 16 woningmarkten naar één Utrechtse woningmarktregio
De 16 Utrechtse gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist (U16) vragen minister Blok van Wonen de U16 als woningmarktregio aan te wijzen. Deze gemeenten delen nu ook al dezelfde regionale huisvestingsverordening. Alle huurwoningen in dit gebied worden aangeboden via het systeem Woningnet. (Persbericht gemeente Utrecht, 17 May 2016)
Lees verder ...
 

Amsterdam: 'Stad moet betere afspraken maken over huurwoningen'
De gemeente moet vaker afspraken maken met ontwikkelaars om het aantal woningen voor middeninkomens te vergroten. Daarvoor pleit Sven Heinen, de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. (Het Parool, 17 May 2016)
Lees verder ...
 

Amsterdam: Nieuwe woonwijk op plek Holendrecht Centre bij AMC
Het grootste leegstaande kantoorgebouw van Amsterdam, Holendrecht Centre bij het AMC wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk met tenminste 1500 huizen. (Het Parool, 13 May 2016)
Lees verder ...
 

Amsterdam wijst plan woonwijk bij Arena af
De gemeente Amsterdam wil dat Ouder-Amstel de bouwplannen aanpast voor de woonwijk De Nieuwe Kern, nabij de Arena. De stad wil geen miljoenenverlies lijden bij de ontwikkeling ervan. (Het Parool, 14 May 2016)
Lees verder ...
 

 

ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW
 

de Architect over transformatie
Leegstand en Transformatie is het thema van het van de Architect (nr 5). Sloop van leegstaande gebouwen gebeurt niet meer zo snel; eerder wordt gezocht naar herbestemming met nieuwe invullingen, liefst met gebruik van zo veel mogelijk aanwezige details en materialen. Dit geldt niet alleen voor historische en industriële monumenten maar ook voor naoorlogse kantoorgebouwen. En de afgelopen jaren is stevig gesnoeid in obstructieve regels en zijn tal van maatregelen genomen die transformatie vereenvoudigen. Drie transformaties komen in beeld: Lucent (hoofdkantoor de Alliantie in Hilversum door Studioninedots), - Stadhuiskwartier Deventer (Neutelings Riedijk Architecten) en de Meelfabriek in Leiden (Studio Akkerhuis). Verder een artikel over relatief kleine ingrepen in woonhuizen door particuliere opdrachtgevers. (de Architect, 13 May 2016)
Lees verder ...
 

Noorderparkbad unanieme winnaar A.A.P. 2016
De winnaars van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2016 zijn de Architekten Cie. en de gemeente Amsterdam, respectievelijk de architect en de opdrachtgever van het Noorderparkbad in Amsterdam Noord. (ARCAM, 13 May 2016)
Lees verder ...
 

 

WATER
 

Meer ruimte voor de Lek vergroot waterveiligheid
Meer waterveiligheid voor de bewoners van het gebied rond Nieuwegein en Vianen, natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute. Dat is de opbrengst van het project Ruimte voor de Lek van Rijkswaterstaat bij Vianen en Nieuwegein. (Persbericht provincie Utrecht, 13 May 2016)
Lees verder ...
(advertenties)
MKBA
 
ASRE-opleiding
 
 
 
 
 
Reacties / Adverteren
Wim Vierling
Redacteur Platform31

wim.vierling@platform31.nl
06-57943631


Aanmelden / Afmelden
Afzender
Platform31

Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Postbus 30833
2500 GV Den Haag

Tel. 070 - 3028484
www.platform31.nl