Intermediaire instellingen (particulier)
from ORG-TYPE
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
BROADER
NARROWER
Belangenorganisaties (particulier); Stimulerende organisaties (particulier);
RELATED
Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
ACX The Amsterdam Creativity Exchange
Aedes Vereniging van woningcorporaties
AIR Architectuur Instituut Rotterdam
Alkema & Romijn
Alliantie voor de stad
ANBO de bond voor vijftig plussers
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ARCAM Stichting Architectuur Centrum Amsterdam
AVN Stichting Toerisme & Recreatie
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
Bouwend Nederland
Centrum voor Kennistechnologie
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
COB Centrum Ondergronds Bouwen
Connekt Kenniscentrum voor verkeer en vervoer
CROW Kenniscentrum voor Verkeer en Vervoer
CTT Centrum Transporttechnologie
CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
De 12 provinciale Milieufederaties
DOEN Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming
ECNC Europees Centrum voor Natuurbescherming
Elsevier Congressen
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
ENFB Fietsersbond ENFB
ESKAN Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen
Euroforum
European Cyclists' Federation
EVO Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport
F&B specialisten in energie en milieu
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
FIEN Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
Fontys Bestuursacademie
Forum SV Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
GIN Geo-Informatie Nederland
Groningen Seaports
Habiforum
Heemschut
HISWA Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie
HMD Stichting het Metropolitane Debat
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
IDG Stichting Informatie- en Documentatiecentrum voor de Geografie van Nederland
IMK Nederland Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
ISW Innovatie Steunpunt Wageningen
IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland
KBO Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
Kenniscentrum Recreatie
Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid
Keuning Instituut
KKA Stichting KennisKring Amsterdam
Kleine Aarde Centrum voor een leefbare wereld
KNBV Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
KNHM Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
KNOB Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
KNV Koninklijk Nederlands Vervoer
Landschapsbeheer Nederland
LBL expertisecentrum leeftijd en maatschappij
LCO Landelijk Centrum Opbouwwerk
LSA LandelijkSamenwerkingsorgaan Aandachtswijken
LSV GBKN Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland
LTO Nederland
LTO Noord
LWI Stichting Land, Water, Milieu en Informatietechnologie
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Mobis
NAJK Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact
NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NCB Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders
NCM Stichting Nationaal Contact Monumenten
NDL Nederland Distributieland
Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB)
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Nederlandse Woonbond Landelijke organisatie van huurders
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen
NIM Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek
NLingenieurs
NPO Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering
NRF Stichting Nationaal Restauratiefonds
NRW Nationale Raad van Winkelcentra
NVA Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
NVK Nederlandse Vereniging voor Kartografie
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen
NVOB Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen
NWB Nederlandse Waterschapsbank NV.
OnderzoeksForum Rotterdam
OPS OndernemersPlatform Stedelijke Vernieuwing
Plateau Opleidingen
Platform Binnenstadsmanagement
Platform Gras
Platform Landschap en Cultuurhistorie
PNL Platform Nederlandse Luchtvaart
RAI/BOVAG Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie/BOVAG
Railforum Nederland
RAVI Stichting Ravi Overlegorgaan voor Vastgoedinformatie
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland
ROVER Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
ROZ Raad voor Onroerende Zaken
Ruimte voor de Jeugd
SBNL Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
SBR
School voor Gebiedsgericht Werken
Science Alliance netwerken in wetenschap, onderzoek en advies
SDB Stichting Duinbehoud
Segment Groep
Seminars op Maat
SGG Stichting Geography and Gender
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIT Stichting Intermodaal Transport
SKB Stichting Kennisontwikkeling en kennisverdracht Bodem
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
SNA Stichting voor de Nederlandse Archeologie
SRN Stichting Recreatietoervaart Nederland
STEB Stichting Ekologisch Bouwen
Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer Flevoland
Stichting De Wijk
Stichting Greenpeace Nederland
Stichting Megacities
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Noordzee
SVE
TLN Transport en Logistiek Nederland
VACpunt Wonen
VBKO Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken
VBO(G) Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed
VEH Vereniging Eigen Huis
Veilig Verkeer Nederland
Vereniging Milieudefensie
Vereniging Natuurmonumenten
Vewin Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vianed Verenigde infrastructuur Aannemers Nederland
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
Vrienden van het Platteland
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
VVS De Vereniging voor de Vrijetijdssector
VWL Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting
Waddenvereniging
WNF Wereld Natuur Fonds
Zeeland Seaports