Milieuvraagstukken
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
USE
USE FOR
Milieuproblemen;
BROADER
NARROWER
Afval; Afvalverwerking; Afvalverwijdering; Broeikaseffect; Duurzame ontwikkeling; EutrofiŽring; Externe veiligheid; Gevaarlijke stoffen; Milieubelasting; Milieukosten; Milieukwaliteit; Milieuschade; Milieuverontreiniging; Milieuvoorzieningen; Rampen; Verdroging;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
Accanto
Adviesbureau Holland Internationaal adviesbureau voor personeel en organisatie
Advin
AKWA Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
Antea Group
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ARCADIS Nederland bv Arnhem (hoofdkantoor)
AVN Stichting Toerisme & Recreatie
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer (V&W-RWS)
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies Bv
Berenschot Groep BV
BKH adviesbureau raadgevende ingenieurs milieu bouw infrastructuur
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
BOOM Milieukundig Onderzoek en Ontwerpburo
BRO Adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu
BugelHajema Adviseurs BV Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu
Bureau Micropolis adviseurs Milieu, Informatie, Communicatie en Ruimtelijke Organisatie
Bureau Nieuwe Gracht Stad Milieu Landschap
CBM Centrum voor Beleid en Management (UU)
CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie
CELP/NILOS Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid (UU)
Centrum voor Milieurecht (UvA)
CLM Centrum voor Landbouw en Milieu
CMER Commissie voor de Milieueffectrapportage (VROM)
CML Centrum voor Milieukunde Leiden (RUL)
Croonen Adviseurs BV strategie, ordening & vorm
CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek
CSTM Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (UT)
De 12 provinciale Milieufederaties
De Weger Adviesgroep BV
Deloitte & Touche
DGW&T Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DEFENSIE)
DHV Groep
DIOC-DGO Delft Interfacultair Onderzoek Centrum Duurzaam Gebouwde Omgeving
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DOEN Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming
Duurzame Stad
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde (V&W-RWS)
E. Horvat Consultants BV
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
ECORYS-NEI
Eerste Kamer der Staten Generaal, Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
EG-Liaison
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Erasmus Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-EUR)
ESM Erasmus Centre for Sustainable Development and Management (ESM)
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
Fugro Ingenieursbureau BV
GeoDelft
GIDO Gemeenschappelijk Initiatief realisatie Duurzame Ontwikkeling
GRF Stichting Nationaal Groenfonds
H2Ruimte
Heijmans NV
Hogeschool Van Hall Larenstein
IEEP Instituut voor Europees milieubeleid
IHE International Institute for Infrastructure, Hydraulic and Environmental Engineering
IHS Institute for Housing and Urban Development Studies
IMI Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
IMSA Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse
InfoMil
ITC Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering en Aardkunde
IVA Tilburg Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (UvT)
IVAM Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (UvA)
IVEM Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde (RUG)
IVM Instituut voor Milieuvraagstukken (VU)
IWACO BV Adviesbureau voor water en milieu
Kenniscentrum Recreatie
Kleine Aarde Centrum voor een leefbare wereld
KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
KNHM Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
KPMG Holding NV.
Kuiper Compagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur BV
KWR
LME Landelijke Werkgroep Milieu en Energie (PvdA)
LWI Stichting Land, Water, Milieu en Informatietechnologie
Magrid
MaGW-NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Mansholt Instituut (LUW)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting (DEFENSIE-DV)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Ministerie van LNV, Directie Landbouw (LNV-DL)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OCW-OWB)
Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Afdeling Natuur, Techniek en Milieu (OCW-OWB-NTM)
Ministerie van VROM
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROM-DGM)
MNP Milieu- en Natuurplanbureau
MRO Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
NC Advies
NCR Nederlands Centrum voor Rivierkunde
Nehem Consulting Group
Netwerk van Stedelijke Centra voor Lokale Initiatieven (SCLI)
Nieuwland Advies Adviesbureau voor landelijk gebied en stedelijk milieu
NIOO Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (KNAW)
Nirov
O2
OD 205 SL
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Platform Voor Economische Waardering van Natuur
Pouderoyen Compagnons Vormgeving van Stad en Land
Provincie Gelderland, Dienst Milieu en Water
Provincie Noord-Holland, Afdeling Economie, Landbouw en Milieu
Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu
Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water
Provincie Zuid-Holland, Directie Groen, Water en Milieu
PUDOC Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Raad voor de Wadden
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen (RU)
Rathenau Instituut (KNAW)
Regioplan Groep
Rho adviseurs voor leefruimte
RIGO Research en Advies bv
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (fRW-RUG)
Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
Rijkswaterstaat Waterdienst
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee (V&W-RWS)
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (VWS)
RMNO Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek
ROM Rijnmond
Royal Haskoning Nederland
RROM Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
RvS Raad van State
Saxion Hogescholen
SBNL Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
SCV Stichting Consument en Veiligheid
SENSE Netherlands Research School of the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (VU)
SER Sociaal-Economische Raad
SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG
SISWO Instituut voor Maatschappijwetenschappen
SKB Stichting Kennisontwikkeling en kennisverdracht Bodem
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
SOM Studiegroep StadsOntwerp en Milieu (TUD)
StAB Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Stadswerk Vereniging Stadswerk Nederland
Stichting Greenpeace Nederland
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Noordzee
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Svasek BV
Sweco
SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek (onderdeel RSB holding BV)
Tauw BV
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde (fBouw-TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (TUD)
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO Bouw en Ondergrond
TNO-INRO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling
TNO-MEP Milieu, Energie en Procesinnovatie
TNO-NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
Traffic Test BV Instituut voor onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van verkeer en vervoer
Triple E
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
UCM Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen (KUN)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit Utrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UU)
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie en Planologie (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (fRG-UvA)
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UvT)
Van Hall Instituut De groene hogeschool
Vereniging Milieudefensie
Vereniging Natuurmonumenten
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
VROM-raad Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer
VVM Vereniging van Milieukundigen
W+B Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs
W/E Adviseurs duurzaam bouwen
Waddenvereniging
Wageningen Environmental Research
Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WB)
WL Waterloopkundig Laboratorium
WLO Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
WNF Wereld Natuur Fonds
WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum