Werken
from RO-VROM
Scopenote
ALSO USED BY
IKC-THEMA;
USE
USE FOR
BROADER
NARROWER
Arbeid; Bedrijfsgebouwen; Bedrijfsmobiliteit; Bedrijven; Bedrijvigheid; Concurrentie; Consumptie; Economische sectoren; Economische structuur; FinanciŽn; Informele economie; Instellingen bedrijvigheid; Internationale economie; Investeringen; Lokale economie; Marktpartijen; Productie; Sociaal-economische ontwikkeling; Werkfunctie; Werkgebieden;
RELATED
PersonenEr zijn Personen InstellingenEr zijn InstellingenItems
Instellingen
ABF Research BV
ABN-AMRO projectontwikkeling BV
AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer
Ahold
AIAS Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies - Kenniscentrum voor Arbeid
AKRO Consult BV Adviesbureau voor ruimtelijke processen
Amsterdam Institute for Social Science Research
AMVEST
Antea Group
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
AR Algemene Rekenkamer
ARCADIS Nederland bv Arnhem (hoofdkantoor)
ARTB Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid
ATO Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
AVN Stichting Toerisme & Recreatie
AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OCW/EZ)
Ballast Nedam
BCI Buck Consultants International BV
Berenschot Groep BV
BETA Institute for Business Engineering and Technology Application (TUE)
Bieleveld en Kooij Adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
BKH adviesbureau raadgevende ingenieurs milieu bouw infrastructuur
BMRO/VNO-NCW Bureau Milieuzaken BMRO
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij NV.
Bosschap Bedrijfschap voor de Bosbouw en de Houtteelt
Bouwend Nederland
BRO Adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu
Bureau Bartels BV Research Consultancy Management
Bureau Louter
Bureau Stedelijke Planning
Capgemini
Casus Advies BV Strategische beleidsadvisering
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (RUG)
Consumentenbond
CPB Centraal Planbureau
CPC Centrale Plancommissie
CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
D&P Onderzoek en Advies
De 12 provinciale Milieufederaties
Deloitte & Touche
DHV Groep
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DOEN Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming
Draaijer en Partners Projectmanagers
Dura Bouwgroep BV
ECIS Eindhoven Centre for Innovation Studies (TUE)
ECORYS Nederland BV
ECORYS-NEI
ECTAL Erasmus Center for Transport and Logistics (EUR)
EG-Liaison
EGI Economisch-Geografisch Instituut (EUR)
EIB Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
EIM Onderzoek voor bedrijf en beleid
EIT Stichting Economisch Instituut Tilburg (KUB)
EnergieNed Federatie van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Erasmus Universiteit, Faculteit der Bedrijfskunde (fBedrijf-EUR)
Erasmus Universiteit, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (fHKW-EUR)
ERIM Erasmus Research Institute of Management
Ernst & Young
ESI Economisch en Sociaal Instituut (VU)
ESKAN Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen
ETECA Erasmus Transport Economics Contracting Agency (EUR)
ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
ETIN
EVD Economische Voorlichtingsdienst (EZ)
EwerkForum
FENEX Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek
Fontys Hogeschool Bedrijfskunde en Logistiek
Forum Instituut voor multi-culturele ontwikkeling
Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bureau Voor Onderzoek en Statistiek (O+S)
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
Goudappel Coffeng
Groningen Seaports
Haagse Hogeschool
Hanze hogeschool Hogeschool van Groningen
Haven Amsterdam
Haven Rotterdam, Gemeentelijk havenbedrijf
HBA Hoofdbedrijfschap Ambachten
HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Hogeschool Delft
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Van Hall Larenstein
HWV Hollandse Werkgevers Vereniging
ICES Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
IMK Nederland Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
IMK-REA Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf-Ruimtelijk-Economische Advisering (business-unit)
Industriebank LIOF NV.
ING Real Estate Development
IOO Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
ISEO Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (EUR)
ISW Innovatie Steunpunt Wageningen
ITS Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (KUN)
IVA Tilburg Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (UvT)
IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland
Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden
Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht en Omstreken
Kenniscentrum PPS
Kennismanagement Netwerk (KMN)
KPMG Holding NV.
KPMG-BEA Bureau voor Economische Argumentatie
LIBER Limburg Instituut voor Bedrijfs- en Economisch Research (UM)
LTO Nederland
Mabon Projectontwikkeling BV
MaGW-NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Mansholt Instituut (LUW)
MARIN Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (UM)
Meteor Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization (UM)
Ministerie van BUIZA
Ministerie van EZ
Ministerie van EZ, Directie Voorlichting
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Innovatie (EZ-DGI)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat (EZ-DGO)
Ministerie van EZ, Directoraat-Generaal voor Ondernemingsklimaat, Directie Ruimtelijk Economisch Beleid (EZ-REB)
Ministerie van Financien
Ministerie van Financien, Centrale Directie Voorlichting
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Ministerie van LNV, Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV-GRR)
Ministerie van LNV, Directie Landbouw (LNV-DL)
Ministerie van LNV, Directie Natuur (LNV-N)
Ministerie van SZW
Ministerie van SZW, Directie Communicatie (SZW)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW-ASEA)
Ministerie van SZW, Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen, Directie Onderzoek en Ontwikkeling (SZW-O&O)
MKB Adviseurs
MKB-Nederland Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NC Advies
NDL Nederland Distributieland
NEA Stichting NEA, Transportonderzoek en -opleiding
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Nehem Consulting Group
NHTV internationale hogeschool Breda
NIBE Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
Nieuwland Advies Adviesbureau voor landelijk gebied en stedelijk milieu
NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland NV.
NRIT Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme
NRW Nationale Raad van Winkelcentra
NVOB Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
Nyenrode
OOM Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Open Universiteit (OU)
OSA Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (UvT)
OSO Vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector
PGGM pensioenfonds
PPS-bureau Landelijk gebied
PricewaterhouseCoopers
Provincie Gelderland, Dienst Ruimte, Economie en Welzijn
Provincie Noord-Holland, Afdeling Economie, Landbouw en Milieu
PUDOC Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
Rabo Bouwfonds Holding NV
Rabobank Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen (RU)
REA Raad van Economisch Adviseurs
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland
Regioplan Groep
Research voor Beleid
REWIN Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant NV.
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen (fEW-RUG)
Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
RISBO Rotterdams Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EUR)
RLG Raad voor het Landelijk Gebied (LNV)
RMNO Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek
RON Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
ROZ Raad voor Onroerende Zaken
RSA Regional Science Association Nederland
RZO Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
SBR
SCV Stichting Consument en Veiligheid
Seinpost Adviesbureau BV Centrum voor stedelijke processen
SEO Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (UvA)
SER Sociaal-Economische Raad
SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG
SISWO Instituut voor Maatschappijwetenschappen
SMO Stichting Maatschappij en Onderneming
Stec Groep
Stichting Natuur en Milieu
STOGO Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies
STRABO BV Bureau voor Ruimtelijk Marktonderzoek
SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek (onderdeel RSB holding BV)
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM-TUD)
TIAS Nimbas School (UvT)
TLN Transport en Logistiek Nederland
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO Industrie en Techniek
TNO-INRO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling
TNO-STB Strategie, Technologie en Beleid
TRS Ontwikkelingsgroep BV
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Tweede Kamer der Staten Generaal, Vaste Commissie voor Economische Zaken (EZ)
Twijnstra Gudde Management Consultants
Universitair Platform PPS
Universiteit Maastricht (UM)
Universiteit Maastricht, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (fEWB-UM)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)
Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UU)
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
Universiteit van Tilburg (UvT)
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen (fSW-UvT)
URU Urban Research Centre Utrecht (UU)
VAGWW Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW
VOGON Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (fEW&E-VU)
VVK Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
Wageningen Economic Research
Wageningen Universiteit, Departement Maatschappijwetenschappen
Wilma Nederland
WL Waterloopkundig Laboratorium
Zeeland Seaports
ZKA Markt & Beleid