Themagroepen


Thema's
Index

Thema's

Thema

Termen

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijk beleid, Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, streekplannen), Omgevingsplanning, Bestemming, Ruimtelijke Inrichting, Herbestemming, Herinrichting, Ruimtelijke planconcepten, Grondbeleid, Ruimtelijk gedrag, Ruimtegebruik/Grondgebruik (???), Ruimteclaims, Functieverweving, (Bebouwingsdichtheid ???), Meervoudig ruimtegebruik, Planningstelsels (???), Planologie, Geografie (???), Sociale Geografie (???), Gebiedsgericht ruimtelijk- en milieubeleid, Contourenbeleid, Projectontwikkeling, Planologische besluitvorming, Grote projecten, Projectcoördinatie, Revitalisering, …

Ruimtelijk bestuursrecht

BRO, WRO, Onteigening, Onteigeningswet, Ontgrondingenwet, Voorkeursrecht, Grondbeleid (???), Jurisprudentie (ruimtelijke ordening), …

Europa

Grensoverschrijdende ruimtelijke ordening, Grensgebieden, Euregio's, EROP, EU, EU-beleid, Structuurfondsen, Interreg (???), Benelux (Benelux Globale Structuurschets Ruimtelijke Ordening???),

Bestuur

Sturing, Procesmanagement, Interactieve beleidsvorming/Interactieve beleidsontwikkeling, Open plan processen, Bestuursrecht, Openbaar bestuur, Inspraak, Bestuurlijke organisatie, Besluitvorming, Beleidsanalyse, Bestuurskunde, Beleidswetenschappen, Overheidsbeleid, Rijksbeleid, Gemeentelijk beleid, Provinciaal beleid, Beleidsplanning (hieronder vallen termen als beleidscoördinatie, beleidsuitvoering, beleidsvoorbereiding, sectorplanning), Beleidsinstrumenten (hieronder valt handhaving, baatbelasting, bestuurscompensatie, inspraak), Politiek, Politicologie, Overheidsorganen, Openbare financiën, Recht (algemeen), …


Architectuur en stedebouw

Ruimtelijke vormgeving, Architectuur, Bouwkunde, Kunst, Architectuurontwerpen, Architectuurgeschiedenis, Landschapsarchitectuur, Landschappelijke vormgeving, Stedebouw, Architectuurbeleid, Ruimtelijke ontwerpen, Gebouwde Omgeving (???), Openbare ruimten, Stedebouwkundige structuur (???), Ruimtebeeld, Ruimtebeleving, Omgevingspyschologie, Beeldkwaliteitsplannen, Ruimtelijke kwaliteit, …

Bouwen en wonen

Woningbouwlocaties, Woningmarkt, Woonmilieu, Woonvormen, Woonwensen, Leefbaarheid, Segregatie, Volkshuisvesting, Woningwet, Stadsvernieuwing, Stedelijke vernieuwing, Grote stedenbeleid, Bouwsector, Bouwkunde, Bouwtechniek, Bouwlocaties, Bouwkosten, Bouwbeleid, Duurzaam bouwen, Ondergronds bouwen, Bebouwingsdichtheid (???), Bouwnijverheid, Bouwrecht, Volkshuisvestingsrecht, Woningwet, Buurtbeheer (???), Wijkbeheer (???), Woongebieden (stedelijke en landelijke woongebieden), Buurten, Achterstandswijken, Bewonersparticipatie, Woonzorg, …

Infrastructuur en mobiliteit

Infrastructuur (???), Verkeer, Vervoer (Verkeer en Vervoer???), Bereikbaarheid, Goederenvervoer, Personenvervoer, Openbaar Vervoer, Vervoerssystemen, Logistieke Infrastructuur, Telecommunicatie, Verkeersinfrastructuur, Verkeersmobiliteit, Verplaatsingsgedrag, Mobiliteit (???), Verkeersmobiliteit, Vervoerswijzekeuzegedrag, Verkeersknooppunten, Vervoersknooppunten (Knopen???), Verkeersintensiteit (Verkeerscongestie/Files ???), Verkeersoverlast, Parkeren, Parkeerbeleid, Verkeers- en vervoersbeleid, Verkeerskunde, Verkeersrecht, Verkeersplanning, Verkeers- en vervoersplanologie, Verkeersinformatiesystemen, Verkeers- en vervoersplannen (gemeentelijk/provinciaal), Wegverkeersbeleid, Openbaar Vervoersbeleid, Civiele Techniek, Weg- en Waterbouwkunde, Wegen (???), Wegenbouw, Corridors (???), Autoverkeer, …

Recreatie en vrije tijd

Recreatie, Leisure/Fun (???), Recreatiegebieden, Recreatiegedrag, Recreatiebeleid, Recreatievoorzieningen, Vrijetijdsbesteding, Amusementsindustrie (???), Beleveniseconomie (???), Waterrecreatie, Verblijfsrecreatie, Dagrecreatie, Openluchtrecreatie, Amusement, Stedelijke recreatie, Pretparken, Recreatievoorzieningen, Attractieparken, Recreatierecht, …

Stedelijke gebieden

Stedelijke ontwikkeling, Stedelijk-economische ontwikkeling, Steden, Stadsgewesten, Stedelijk milieu, Stadsplanning, Stadswijken, Stads- en Dorpsvernieuwing, Stedelijke vernieuwing, Stedelijk-ruimtelijk beleid, Stedelijk-economisch beleid, Sociale vernieuwing, Stedelijke structuur (daaronder valt o.a. Stedelijke morfologie en Stadsgrootte), Stedelijke netwerken, Conurbaties, Stadsgeografie, Grote stedenbeleid, Wet Stedelijke Vernieuwing (voorheen Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing/WSDV), Revitalisering (???), …

Werken

Economische ontwikkeling, Regionaal-economische ontwikkeling, Bedrijfsmobiliteit, Bedrijfsmigratie, Economische structuur, Productiemilieu, Werkgebieden, Bedrijfsterreinen, Kantoorlocaties, Investeringen, Ruimtelijke investeringen, Onroerende zaken, Vastgoedmarkt, Economische beleid, Regionaal-economisch beleid, Ruimtelijk-economisch beleid, PPS, Economische geografie (Ruimtelijke economie), Vastgoedkunde, Delfstoffenwinning, Delfstoffenwetgeving, Grondmarkt (???), Bedrijven, Bedrijfsterreinen, Havens, Havenbeleid, Economisch beleid, Sociaal-economisch beleid, Economische netwerken, Kenniseconomie, Arbeid, Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Arbeidsverdeling, Bedrijfseconomie, Economie (???),


Cultuur

Cultuurgoed, Cultureel erfgoed, Historische omgeving, Monumenten, Monumentenzorg, Kunst, Media(sector???),

Groene ruimte

Ruraal grondgebruik, Landbouw, Ruraal-economische ontwikkeling, Rurale planning, Landinrichting, Ruraal-ruimtelijk beleid, Rurale economie, Rurale sociologie, Landschap, Natuurlijk milieu, Natuurgebieden, Natuurbeheer, Natuurbouw (=Natuurontwikkeling), Landschapsbeheer, Natuur- en landschapsbescherming (w.o. natuurreservaten, natuurmonumenten, nationale parken, nationale landschappen), Landinrichting, Landinrichtingswet, Agrarisch recht, Natuurbeschermingsrecht, Natuur- en landschapsbeleid, Natuurlijke hulpbronnen, Delfstoffen, Ontgrondingen, Ontgrondingenwet, Ontgrondingenbeleid (???), Dorpen (???), Duinen (Duinbeheer), Kustbeheer, Landschapsecologie, Landschapsbeleving, Landschapsgeschiedenis, Landschapsaantasting, Biodiversiteit, Landschapstypen, Ecologische infrastructuur, Eco-systemen, Landschapsbouw, Landschapsrenovatie, Landschappelijke gebieden (met heel veel NT’s naar soorten gebieden, zoals Heuvelgebieden, Moerasgebieden, Wetlands, Merengebieden???), Flora, Fauna, Klimaat,

Milieu

Milieubelasting (of milieuverontreiniging), Gebiedsgericht ruimtelijk- en milieubeleid, Gebiedsgericht milieubeleid, Milieubeleid, Omgevingsplanning, Omgevingsbeleid, Duurzaam bouwen, Duurzame ontwikkeling, Energie, Milieurecht (Omgevingsrecht), Leefomgevingsbeleid (RMNO-terminologie), Milieukundig onderzoek, Milieukunde, Ecologisch Wonen, Omgevingsrisico’s (Externe Veiligheid), Rampen, Gevaarlijke stoffen, Bodem, Bodemkunde, Bodemverontreiniging, Bodemrecht, Bodemsanering, Bodembescherming, Bodemdaling, Ondergrondse ruimten, Lagenbenadering (Strategie van de 2 Netwerken???), Milieu-Effectrapportage (MER), …

Water

Watersystemen, Waterstaat, Waterbeheer, Noordzeebeleid, Overstromingen (Hoogwaterproblematiek???), Weg- en Waterbouwkunde, Waterbouw, Waterhouding, Waterberging (of Wateropslag), Waterrecht, Hydrologie, Grondwater, Oppervlaktewater, Waterwinning, Binnenwateren (met veel NT’s naar Beken, Kanalen, Rivieren, Meren, Sloten, Stadswater, etc.), Kustbeheer, Kustverdediging, Oevers (Waterkanten???), Oeverbeheer, Waterfront, Waterbouwkundige werken (Waterkeringen, Dijken), Grote Wateren (Dit zijn de natte gebieden in Nederland, o.a. de Delta, Biesbosch, grote delen van het Groene Hart, Waterland, IJsselmeer, Overijsselse en Friese meren, Waddenzee), Rivieren, Stroomgebieden(benadering), Drijvende bebouwing (???), Wetlands, …


Bevolking

Bevolkingontwikkeling, Bevolkingsbeleid, Bevolkingsmobiliteit, Vergrijzing, Verhuizen, Migratie, Demografie, …

ICT

Informatietechnologie, Telematica, Communicatie, Computers, Internet, Telewerken, Technologie, …

Informatie en onderzoek

Geografische informatiesystemen, Informatievoorziening, Kennisinfrastructuur, Kennismanagement, Onderzoek, Onderzoeksbeleid, Onderwijs, Onderzoeksprogrammering, …

Maatschappij

Cultuur en Welzijn, Ruimtelijk gedrag (???), Arbeid(smarkt), Welvaart, Maatschappelijke ontwikkeling, Sociaal-culturele ontwikkeling, Sociaal-culturele voorzieningen, Sociaal-cultureel beleid, Maatschappelijk welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale veiligheid, Criminaliteit, Leefstijlen, Sociale structuur, Welzijnszorg, Sociaal-economisch beleid, Armoede, Schaalverandering (Globalisering???), Emancipatie, Integratie, Netwerksamenleving (???), …


Index

Onderwerp

Thema

Bouwbesluit

Bouwen en wonen

Bouwregelgeving

Bouwen en wonen

Gasboringen

Werken

Glastuinbouwbedirjven

Werken

Grondbeleid

Ruimtelijke ordening

Handhaving

Ruimtelijke ordening

Meervoudig ruimtegebruik

Bouwen en wonen
Ruimtelijke ordening

Ontgrondingen

Werken

Recreatiewoningen

Bouwen en wonen
Recreatie en vrije tijd

Voorkeursrecht

Ruimtelijk bestuursrecht

VROM-vergunning

Bestuur
Bouwen en wonen
Milieu
Ruimtelijke ordening

Welstand

Architectuur en stedebouw
Wonen

Windmolenparken

Milieu en ruimte

Woningwet

Bouwen en wonen

Zandwinning

Werken